3 JUAN
KAG MGA PAUNANG BISAYA TUNGOR SA PANGTATLONG SUYAT NI APOSTOL
JUAN
Kali kag pangtatlo sa tatlong suyat halin kang Apostol Juan nak usa sa mga disipulo ni Hesu-Kristo. Ingsuyat nida kali sa usang amigo nida nak nagtutu-o kang Kristo, nak kag ngayan ay si Gayo.
Dili sa suyat ay ingpapaabot ni Juan kag ida maadong buot kang Gayo, dahil narunggan nida kag pagripara ni Gayo sa mga nagpapalapnag it kamatuuran tungor kang Hesu-Kristo. Inggwa ra si Juan it paandam para kang Gayo tungor sa mayaing pagkatawo it usang tawo nak kag ngayan ay si Diotrepes.
Kali ay ingsuyat mga 60 tuig pagkatapos it kamatayon ni Hesus. (Kali ay ingbibilang nak 90 A.D.)
KAG SUYOR IT 3 JUAN
Kag Pagpangamusta 1:1-2
Kag mga Pagpuri ag mga Pagpaandam 1:3-12
Kag Huling Pagpangamusta 1:13-15
Kag Pangtatlong Suyat ni Apostol
JUAN
1
KAG PAGPANGAMUSTA
Pinalangga nakong Gayo,
Ako si Juan nak inro ingkikilayang maguyang* 1:1 Sa bisayang Griyego kag gustong bisayahon it maguyang ay “pinuno” ra. Tong gingsuyat kali ni Apostol Juan sida yang kag nabilin nak buhi pa sa doseng disipulos ni Hesu-Kristo. Abang guyangey sida it kato ag rugayey kag ida pagpamuno sa mga nagtutu-o kang Kristo. Kada sida kag pinaka-ingtatahor nak pinuno ninra it kato. kag nagsusuyat it kali.
Kamusta kag ako palanggang hali sa pagtu-o, nak kaibahan sa pagsunor sa kamatuuran tungor kang Kristo. Palanggang hali nako sa pagtu-o, kabay pang sa pagbaton nimo it kaling ako suyat ay asa maado kang kahimtangan ag makusog kag imo kayawasan, kung paunong kag imo pagtu-o ay makusog ra.
KAG MGA PAGPURI AG MGA PAGPAANDAM
Kag Pagpuri kang Gayo
Abang sadya nako tong nag-abot rili kag ato mga kahalihan nak halin raha, ag nag-uma sinra nak ikaw ay matutom ag talagang nagpapangabuhi kumporme sa kamatuuran. Wayaey it makakata-o pa sa ako it kasadya, kundi ako marunggan nak kamo, nak pay ako mga anak, ay nagpapangabuhi kumporme sa kamatuuran.
Palanggang hali nako sa pagtu-o, kag imo maadong pagripara sa mga hali nato nak nagsampot raha, aber buko pa nimo kilaya kag iba, ay nagpapakita nak ikaw ay usang matutom nak nagtutuman kang Kristo. It katong hali sinra, nag-uma sinra sa atubangan it mga kahalihan nak nagtitipon rili tungor sa imo pagpalangga sa inra. Maado ra kung buligan nimo ag pabayunan pa sinra bag-o magpanaw, dahil karapatdapat kina sa inra bilang mga suguon it Dios. Kumo nagpanaw sinra nak kag raya ay pagtu-o tungor kang Hesu-Kristo ag waya ra gihahagar it bulig sa mga waya nagtutu-o sa Ida. Ngani, akuon nato nak obligasyon nato nak sinra ay buligan, agor di parti kitang tanan sa pagpalapnag it kamatuuran tungor kang Hesu-Kristo.
Kag Pagpaandam Laban kang Diotrepes
It kato nagparaya ako it suyat sa mga hali nato sa pagtu-o nak nagtitipon raha, pero waya gipatihe ni Diotrepes kag suyor it kali dahil indi sida magpairayom sa amo karapatan. Kag ida hanrom ay sida yang kag magpamuno raha. 10 Kada kung mag-abot ako raha, ibulgar nako kag ida kayainan nak ginghihimo ag tanang panira nak ida gingpang-uma-uma raha tungor sa amo. Ag buko yang kina, waya ra nida gibatuna kag mga haling nagrarayan raha, kundi ida pa gingpipigahan ag gingtitiwalag sa pagtipon it mga nagtutu-o kag mga gustong magbaton sa inra.
11 Palanggang hali nako sa pagtu-o, aya gipatuyare kag mayaing ginghihimo it iba, kundi patuyare kag maado. Kag tawo nak naghihimo it maado ay anak it Dios, pero kag tawo nak mayain kag ginghihimo ay waya nakakaintyendi ag nakakakilaya kung si-o kag Dios.
Kag Pagpuri kang Demetrio
12 Ngasing, tungor sa ato hali nak si Demetrio, nagsisiling kag tanan nak sida ay maadong tawo. Nakikita ra nato kali sa ida pagpangabuhi kumporme sa kamatuuran it Dios. Kami mismo ay makakapamatuor sa inro nak maado sida ag ayam ninro nak kag amo pamatuor ay klaro. 1:12 Basaha ra sa 1 Tim. 3:7. Sa isip it maramong mga maayam sa Bibliya ay si Demetrio kag nagraya it kaling suyat halin kang Apostol Juan papagto kang Gayo.
KAG HULING PAGPANGAMUSTA
13 Abang ramo pa tan-a nakong ibisaya sa inro, pero wayaey nako gustong iparayan pa kali sa suyat. 14 Dahil nag-aasa akong makapanha raha sa inro sa malip-ot nak panahon, ag hingan yangey kita maistorya pag nagkita kita.
15 Kabay pang mapasa-imo kag katimunungan.
Gingkakamusta ikaw it imo mga hali sa pagtu-o dili. Kamusta ra nganat sa tanan natong mga hali raha.
Hastang dili yangey kag ako suyat sa imo.

*1:1 1:1 Sa bisayang Griyego kag gustong bisayahon it maguyang ay “pinuno” ra. Tong gingsuyat kali ni Apostol Juan sida yang kag nabilin nak buhi pa sa doseng disipulos ni Hesu-Kristo. Abang guyangey sida it kato ag rugayey kag ida pagpamuno sa mga nagtutu-o kang Kristo. Kada sida kag pinaka-ingtatahor nak pinuno ninra it kato.

1:12 1:12 Basaha ra sa 1 Tim. 3:7. Sa isip it maramong mga maayam sa Bibliya ay si Demetrio kag nagraya it kaling suyat halin kang Apostol Juan papagto kang Gayo.