COLOSAS
KAG MGA PAUNANG BISAYA TUNGOR SA SUYAT NI APOSTOL PABLO PARA SA
MGA TAGA-COLOSAS
Kaling suyat ay ingsuyat ni Apostol Pablo sa mga nagtutu-o kang Kristo nak nagtitipon sa syudad it Colosas sa probinsya it Asya. Kag Colosas ay sa bandang subatan it syudad it Epeso. Kaling lugar ngasing ay Turkey. Kali ay ingsuyat mga 31 tuig pagkatapos sa kamatayon ni Hesus. (Kali ay ingbibilang nak 61 A.D.)
Si Pablo ay waya nakaabot sa Colosas. Kag nagraya it Maadong Balita ruto ay si Epapras nak nakarungog tungor kang Hesu-Kristo halin kang Pablo sa Epeso. Pero para kang Pablo, nabayaka gihapon sida sa inra kamutangan nak ispiritual, ag sinra ay ida perming gingpangamuyo.
Narunggan ni Apostol Pablo nak nagkakainggwa it pilang nagtutudlo it sala ruto sa Colosas. Kag inra gingtutudlo ay kag tawo ay indi maluwas parayan sa pagtu-o yang kang Kristo, kundi dapat rang magsunor sa iba't-ibang kustombre ag mga ingbabawal it mga lahi it Hudyo. Kada gingsuyatan ni Pablo kag mga nagtutu-o ruto agor ipaathag sa inra kag kamatuuran tungor sa kung si-o talaga si Kristo ag asing Sida yang kag dapat tuuhan.
KAG SUYOR IT COLOSAS
Kag Pagpangamusta 1:1-14
Kag Nahanungor kang Kristo nak Yabaw pa sa Tanan 1:15—2:23
Kag Nahanungor sa Bag-ong Kabuhi kang Kristo 3:1—4:6
Kag mga Huling Pagpangamusta 4:7-18
Kag Suyat ni Apostol Pablo para sa
MGA TAGA-COLOSAS
1
KAG PAGPANGAMUSTA
1-2 Pinalanggang mga matutom nakong kahalihan kang Kristo raha sa syudad it Colosas,* 1:1-2 Puyding basahon nato sa Bin. 2:9-10; 16:6; 18:23 kung pauno nakaabot kag Maadong Balita sa Colosas sa lugar it Pisidya.
Ako ay si Pablo. Kaling suyat ay halin sa ako nak usang Apostol ni Kristo Hesus kumporme sa kabubut-on it Dios, ag halin ra kang Timoteo nak ato hali sa pagtu-o.
Kabay pang mapasa-inro nak Ida mga sinakupan kag kaaduhan ag katimunungan nak halin sa Dios nak ato Tatay.
Kag Pagpangamuyo ag Pagpasalamat nina Pablo Para sa mga Taga-Colosas
Sa amo pagpangamuyo para sa inro, permi kaming nagpapasalamat sa Dios nak Tatay it ato Ginoong Hesu-Kristo, dahil narunggan namo kag tungor sa inro rakong pagtu-o kang Kristo Hesus, ag imaw ra kag tungor sa inro pagpalangga sa tanang mga sinakupan it Dios. Kaling inro pagtu-o ag pagpalangga ay dahil sa inro ing-aasahan nak inggwa't ging-aaman para sa inro sa langit. Naayamaney ninro kina it katong inro narunggan kag kamatuuran tungor kang Kristo parayan sa Maadong Balita nak nag-abot sa inro.
Kaling Maadong Balita ay gingpapalapnag ra sa bug-os nak kalibutan. Maramong tawo kag nagbaton ag maado kag bunga sa inra pagpangabuhi, tuyar sa inro narayanan magtuna pa it katong adlaw nak inro narunggan ag naiintyendihaney kag tungor sa matuor nak kaaduhan it Dios. Kag nagpaayam it kali sa inro ay si Epapras nak amo pinalanggang kaibahan sa pagministeryo. Sida ay usang matutom nak suguon ni Kristo, nak nag-iintyendi sa inro mga kinahangyan nak ispiritual sa lugar namo. Sida kag nagpasador sa amo it tungor sa inro pagpalanggaan sa usa'g-usa nak halin sa Ispirito it Dios.
Kada, tuna tong adlaw nak amo narunggan kaling kaaduhan tungor sa inro ay waya puat kag amo pagpangamuyo para sa inro. Ginghahagar namo sa Dios nak kabay pang taw-an kamo it Ida Ispirito it tanang kaayam ag pagkaintyendi tungor sa kabubut-on it Dios para sa inro. 10 Imaw kag amo ingpapangamuyo agor kag inro pagpangabuhi ay magiging karapatdapat sa pagmuyat it Gino-o, ag agor mamumut-an Nida kamo sa inro tanang paghiwas. Kabay pa nak kag maadong buhat nak inro inghihimo ay magramo pa, ag kag inro pagkakilaya sa Dios ay magpadayon pa.
11 Kabay pa ra nak kag rakong gahom it ato Mahimayaong Dios ay imaw it mapakusog sa inro buot, agor kaya ninrong pahabaon kag inro pasensya ag tis-on kag tanang hirap nak inro arayanan, habang nagkakainggwa't kasadya.
12 Ag pasalamatan ninro permi kag Dios nak Tatay, nak naghimo sa inro nak maging karapatdapat nak manugpanubli it Ida ging-aman ruto sa kahadagan it langit para sa Ida mga sinakupan. 13 Ida kita gingluwas halin sa irayom it gahom ni Satanas sa gingharian it karuymanan, ag gingsaydo kita papagto sa gingharian it Ida pinalanggang Anak. 14 Parayan sa Ida kita ay gingtubos, nak kag gustong bisayahon ay napatawarey kag ato kasal-anan.
KAG NAHANUNGOR KANG KRISTO NAK YABAW SA TANAN
15 Si Kristo kag nagpapakita para sa indi makita nak Dios. Sida ay haley bag-o pa matuga kag tanan ag yabaw sa tanang gintuga it Dios. 1:15 Kag “yabaw sa tanang gingtuga it Dios”: Kag ingsuyat sa bisayang Griyego ay “panganay nak anak sa tanang tinuga.” (Basaha ra sa Rom. 8:29; Heb. 1:6 ag Pah. 1:5.) 16 Dahil ngani parayan sa Ida ay gingtuga it Dios kag tanan sa langit ag duta. 1:16a Basaha ra sa Juan 1:3. Kag kaumir dili ay buko yang kag mga butang nak nakikita kundi kag mga indi ra makita. Ag sinra pareho ay inggwa't mga naghahari, mga nagpapairay, mga pinuno, mga nagrurumaya ag mga naggagahom.§ 1:16b Basaha ra sa Epe. 1:20-21. Kaling tanan ay natuga parayan kang Kristo ag para ra sa Ida. 17 Rahinaey Sida bag-o pa kag tanang butang, ag Sida gihapon kag naggagahom sa tanang gintuga pramas mapadayon kali kumporme sa Ida plano.* 1:17 Basaha ra sa Juan 1:2.
18 Sida ra kag nagpapanguna sa tanang nagtutu-o sa Ida. Ag kung ikumpara sa tawo, si Kristo ay tuyar sa uyo ag kitang mga nagtutu-o sa Ida ay tuyar sa Ida yawas. Sida kag ginghalinan it ato bag-ong kabuhi ag kag unang nabanhaw agor ipamatuor nak Sida ngani kag yabaw sa tanan. 19 Dahil gingbuot it Dios nak kag Ida bug-os nak pagka-Dios ay mapasa-Ida Anak ra. 20 Ag ingplano ra it Dios nak parayan sa Ida Anak kag tanan sa duta ag sa langit ay Ida ipasag-uli sa Ida sarili. Kada parayan sa pagbuhos it rugo ni Kristo it katong namatay Sida sa krus ay Ida ingbaoy kag nagpapabuyag sa Ida ag sa tawo.
21 Dati kamo ra ay buyag sa Dios ag naging Ida mga kaaway dahil sa inro mayaing kaisipan ag batasan. 22 Pero ngasing kamo ay Iday gingpasag-uli sa Ida parayan sa kamatayon ni Kristo it katong ginglansang kag Ida yawas sa krus, agor Ida kamo maipresentar sa Ida atubangan nak balaan, malimpyo ag waya't masisiling laban sa inro. 23 Ugaling kinahangyan nak magpadayon kamo nak magpaninrugan ag matibay kag pagtu-o, ag indi magpayado sa ing-aasahan nak promisa raha sa Maadong Balita nak inro narunggan. Kaling Maadong Balita ay ingpapalapnag sa tanang parti it kalibutan, ag imaw ra kag ako gingwawali bilang pagserbisyo kang Kristo.
Kag Pagserbisyo ni Pablo Para sa mga Nagtutu-o kang Kristo
24 Ngasing, aber nahihirapan ako dahil sa ako pagwali, nasasadyahan gihapon ako dahil kali ay para sa inro kaanduan nak ispiritual. Ag usa pa, kag pagpahirap nak ing-agwanta ni Kristo ay imaw ra kag pagpahirap nak ako dapat agwantahon alang-alang sa tanang nagtutu-o sa Ida nak ingpapatuyar sa Ida yawas. 25 Ag ako kag gingtawag it Dios nak magserbisyo sa tanang nagtutu-o sa Ida, ag ging-intrigo Nida sa ako kag pagpaayam it Ida bug-os nak kamatuuran. 26 Kali kag kamatuuran tungor kang Kristo nak dati ay waya gipahadagan it Dios sa tawo, tuna pang gador tong una ag sa suyor it maramong pagbalhin it mga linahi, pero ngasing ay gingpahadagey Nida sa ato nak Ida mga sinakupan. 27 Gingbuot it Dios nak ipaayamey kaling Ida maadong plano para sa tanang tawo, aber sa inro nak buko Hudyo. 1:27 o “mga Hentil” nak halin sa bisayang Inglis nak “Gentile.” Ag kaling Ida plano ay waya't iba kundi si Kristo ay hina sa inro kabuhi, kada inggwa kamo it pag-asa nak talagang maaguman kag waya't katapusang kabuhi sa kahimayaan.
28 Kada ngani si Kristo kag amo gingbabantala. Sa bulig it Dios nak nagtata-o sa amo it tanang kaayaman, gingpapaandam namo ag gingtutudluan kag tanan pramas maipresentar kag bawat usa sa Ida atubangan nak waya't kakuyangan kang Kristo. 29 Para rili kag tanang ako pagpangabudlay ag pagtinguha parayan sa rakong gahom nak gingtata-o sa ako ni Kristo.

*1:1-2 1:1-2 Puyding basahon nato sa Bin. 2:9-10; 16:6; 18:23 kung pauno nakaabot kag Maadong Balita sa Colosas sa lugar it Pisidya.

1:15 1:15 Kag “yabaw sa tanang gingtuga it Dios”: Kag ingsuyat sa bisayang Griyego ay “panganay nak anak sa tanang tinuga.” (Basaha ra sa Rom. 8:29; Heb. 1:6 ag Pah. 1:5.)

1:16 1:16a Basaha ra sa Juan 1:3.

§1:16 1:16b Basaha ra sa Epe. 1:20-21.

*1:17 1:17 Basaha ra sa Juan 1:2.

1:27 1:27 o “mga Hentil” nak halin sa bisayang Inglis nak “Gentile.”