4
Kada, mga pinalangga nakong hali sa pagtu-o, ako ay inapakabuyongey sa inro. Kamo nak pay kuruna it ako pagpangabudlay sa pagtudlo it Maadong Balita sa inro ay imaw kag nagtata-o sa ako it rakong kasadya. Kada mga pinalangga, magpaninrugan kamo sa inro pagtu-o sa Gino-o.
KAG KATAPUSAN IT SUYAT
Ngasing kamong ruhang kabade, Euodia ag Sintique, ay ako ginglalaygayan nak magkasundoey kamo bilang maghali sa Gino-o. Ag ikaw ray, nak matuor nakong kaibahan sa ministeryo, ingpapangabay ra nako sa imo nak buligan kaling ruha nak magkasundo. Rakong bulig sinra sa ako sa pagpalapnag it Maadong Balita, kaibahan si Clemente ag iba pang ako mga kaibahan sa pagserbisyo sa Gino-o. Sigurado ako nak kag inra mga ngayan ay nakasuyat sa libro sa langit kung hariin gingsusuyat kag mga magkakainggwa't kabuhi nak waya't katapusan.
Magkinasadya kamo permi sa Gino-o. Gingliliwat nako, magkinasadya kamo! Ipakita ninro sa tanan kag inro maadong buot dahil mayungotey kag pagbalik it Gino-o. Aya gipakakalibog sa aber niong bagay kundi magpangamuyo. Ipaabot sa Dios kag inro tanang mga kinahangyan raya kag pagpasalamat. Ag kung tumanon ninro kina, mapapasa-inro tagipusuon kag katimunungan nak halin sa Dios, nak indi kayang maisip it tawo. Imaw kali kag mabantay sa inro tagipusuon ag isip dahil sa inro pagpakig-usa kang Kristo Hesus.
Sa panghuli, mga hali nako sa pagtu-o, kag inro dapat isipon ay kag mga butang nak matuor, nakakata-o it balor, maado, malimpyo, maganda ag waya't masisiling nak mayain. Ag aber niong butang nak maado ag puyding ipagmarako ay imaw kag dapat isipon. Kinahangyan nak permi ninrong himuon kag inro natun-an parayan sa ako mga tudlo, katong inro mga narunggan halin sa ako ag katong inro mga nakita parayan sa ako pagpangabuhi.
Kag Pagpasalamat ni Pablo sa Inra mga Bulig
10 Ag ngasing, rako kag ako kasadya sa Gino-o dahil tong huli, napukaw liwat kag inro tagipusuon nak rumrumon ako. Ayam nako nak waya ako ninro gilimuti, pero waya kamo it mapaparay-an it inro bulig para sa ako. 11 Buko nak inghahanapan kamo nako it bulig dahil nasanayey ako nak maging kuntento sa aber niong kamutangan. 12 Ayam nako kung paunong tis-an kag kakapusan ag kung paunong maaguman kag abunda. Nasanayey ra ako sa kagutuman o kabusgan man, sa abunda o kawar-an man. 13 Ag parayan sa kusog nak ingtata-o ni Kristo kaya nakong atubangon kag aber niong maabot sa ako. 14 Ugaling nasasadyahan ako nak inro ako gingbuliganey sa ako kahirapon ngasing.
15 Ag ayam ra ninro, mga hali nako sa pagtu-o raha sa Pilipos, nak it katong kamo ay bag-ong nagtutu-o pa yang sa Maadong Balita, ag tong ako ay naghalin sa inro probinsya it Macedonya, ay waya't ibang grupo it mga hali sa pagtu-o nak nagpaparaya it bulig sa ako kundi kamo. 16 Ag aber it katong ruto pa ako sa banwa it Tesalonica, ruhang beses ninro ako nak ingparay-an it bulig. 17 Sa pagbisaya nako it kali, buko nak permi akong naghahanap it bulig halin sa inro, kundi kag ako inghahanap ay padayon nak marugangan kag inro mababaton sa palaabuton halin sa Dios.
18 Pero ngasing, wayaey ako it masyadong kinahangyan dahil nabatoney nako kag inro mga paraya parayan kang Epaprodito, ag talagang abunday ako sa tanan! Kali ay pay mga mabangyong halar ninro sa Dios nak Ida nabaton ag namut-an. 19 Ag kag Dios nak tag-iya it tanan ay imaw kag mata-o it tanang inro mga kinahangyan halin sa Ida kahimayaan, dahil sa inro pagpakig-usa kang Kristo Hesus. 20 Dayawon kag Dios nak Tatay natong tanan hastang sa waya't katapusan. Kabay pa.
Kag mga Huling Pagpangamusta
21 Gingkakamusta nako kag tanang mga haling sinakupan ni Kristo Hesus raha.
Gingkakamusta ra kamo it tanang ako mga haling kaibahan dili, 22 pati kag tanang ibang mga haling sinakupan it Gino-o rili, lalong-laloey katong mga nagtatrabaho sa palasyo it Emperador it Roma.
23 Kabay pang mapasa-inro kag kaaduhan halin sa ato Ginoong Hesu-Kristo.