3
KAG PAGKAMATARONG NAK INGTATA-O NI KRISTO SA ATO
Ngasing, ako mga hali sa pagtu-o, magkinasadya kamo permi sa Gino-o.
Buko maawat para sa ako nak liwat-liwaton it suyat kag ako ingtudloey sa inro, dahil kali ay para sa inro kaanduan pramas protektahan kamo sa mga nagtutudlo it sala.
Mag-andam kamo rutong mga naghihimo it mayain. Sinra ay pay mga maisog ag madupit nak iro.* 3:2a Kag “iro” ay hingwar it mga lahi it Hudyo para sa mga mayaing tawo. Pay mga manugpungos sinra, sa inra pagpakainsiste nak kag tawo ay dapat magpatuli gihapon para maluwas! 3:2b Tong una pa gingsugo it Dios kag mga lahi it Hudyo nak sinra'y dapat magpatuli bilang tanra nak sinra'y mga katawuhan it Dios. Pero ngasing nak rahaley si Kristo ag kita ay naluwas parayan sa pagtu-o sa Ida, ay bukoey kinahangyan nak magpatuli gihapon pramas maluwas. Pero inggwa it usang grupo it mga Hudyo nak nag-iba sa mga nagtutu-o kang Kristo nak nagpakainsiste nak kag mga nagtutu-o ay dapat magpatuli gihapon. Ngani, mag-andam sa inra dahil kita kag matuor nak katawuhan it Dios, buko sinra, kumo kita kag nagdadayaw sa Dios parayan sa bulig it Ida Ispirito. Ag kag ato gingpapagmarako ay si Kristo Hesus, buko kag pagpatuli ag ibang mga namat-an yang. 3:3 Kumporme sa Kasuguan ni Moises, kag mga lahi it Hudyo ay dapat magpatuli bilang mga katawuhan it Dios. Kali ra kag sala nak pagtudlo it usang grupo it mga lahi it Hudyo nak nagtutu-o kang Kristo. Pero sa pagtudlo ni Apostol Pablo ag ibang mga Apostoles makikita nato nak kag pinaka-importanting bagay para sa nagsusunor kang Kristo ay kag tanra it Dios sa ida tagipusuon ag buko sa pangliwas it ida yawas. Kaling tanra it Dios ay imaw kag pagtiner it Ispirito Santo sa tawong nagtutu-o bilang pagpakita nak sida ay kaumir sa mga katawuhan it Dios. (Basaha ra sa Bin. 11:1-3,17-18; 15:1,5.) Ag bilang kalahing Hudyo, aber puyde tan-a akong magsalig sa ako pagpatuli ag ibang mga namat-an, ay waya kali nako gihimu-a.
Ag kung inggwa't tawo nak dapat magmarako dili ay waya't iba kundi ako. Tong ako ay wayong adlaw pa yang nak natawo, ako ay ingtuliey. Ako ay usang kalahing Hudyo nak inanak ni Israel halin sa lahi ni Benjamin, usang matuor nak Hebreo. Ag sa pagsunor sa mga Kasuguan ni Moises, abang strikto ako dahil ako ay usang Pariseo. Ag sa ako katutom riling relihiyon namong mga lahi it Hudyo, ako pinanghingabot kag mga nagtutu-o kang Kristo. Ag tungor ra sa ako pagka-matarong sa pagtuman it Kasuguan ay waya it masisiling kag tawo laban sa ako.
Pero kaling tanan nak ako ingtataw-an it importansya dati ay ingbilangey nako nak waya't puyos alang-alang kang Kristo. Ag usa pa, ingbibilang nako nak waya't puyos kag tanan kung ikumpara sa kaaduhan it pagkakilaya kang Kristo Hesus nak ako Gino-o. Ngani, alang-alang sa Ida, ingbadaan nako kag tanan nak waya't puyos ag ingmuyatan nako nak pay madupit agor mapasa-ako yang si Kristo, ag ako ay mapasa-Ida. It kato nagsalig ako nak maging matarong parayan sa pagtuman it Kasuguan, pero ngasing ayamey nako nak puyde yaking maging matarong sa pagmuyat it Dios parayan sa pagtu-o kang Kristo, kumo kag matuor nak pagka-matarong sa atubangan it Dios ay katong parayan sa pagtu-o. 10 Kag ako hanrom ay makilaya pa nak gador si Kristo ag maaguman ra nako kag rakong gahom it Ida pagkabanhaw, pati kag pagpakig-usa sa Ida, aber sa pagrayan it hirap hastang sa kamatayon.§ 3:10 Siguro sa ingsisiling ni Apostol Pablo dili tungor sa Ida kamatayon, ay inggwa ra it marayom nak gustong bisayahon pareho sa ida ingsisiling sa Rom. 6:1-11 tungor sa ida pagbada sa sala, kung hariing gingsisiling nida nak pay sida ay namatay ag gingyubongey kaibahan ni Kristo. 11 Dahil ingpapaabot nako nak pag-abot it tamang oras, abanhawon ako it Dios.
Kag Pagtinguha nak Tumanon kag Kabubut-on ni Kristo Hesus
12 Waya ako gisisiling nak natumbasaney nako katong tanang hanrom nak ako ingmitlang, ag waya ra ako gisisiling nak wayaey ako nakakasala. Pero gingtitinguha nak gador nako nak matuman kag kabubut-on ni Kristo Hesus para sa ako, nak imaw kag tuyo kung asing gingpayungot ako ni Kristo sa Ida. 13 Mga hali nako sa pagtu-o, waya nako giiisipa nak natumaney nako kag tanang dapat ako atumanon. Pero kaling usa kag ako inghuhuman ngasing, ingbabaliwayaey nako kag ako mga inghuman dati, ag kag ako yangey ingtitinguha ngasing ay kag pagtuman sa kabubut-on it Dios sa palaabuton. 14 Kag ako pagpangabuhi ay tuyar sa usang nagrarayagan* 3:14 Basaha ra sa 2 Tim. 4:7. nak nagtitinguhang gador nak makasampot sa katapusan agor mabaton kag premyo. Ag kag ako ingpapaabot nak premyo ay aikagon ako it Dios magsuyor sa langit, dahil sa inghuman ni Kristo Hesus para sa ako.
15 Kada tanan kita nak matibayey sa ato pagtu-o kang Kristo ay dapat nak tuyar kina kag ato ing-iisip. Pero kung inggwa sa ato it buko pareho kag pagkaintyendi ay Dios kag mata-o sa inra it kahadagan. 16 Ugaling kinahangyan nak asunron nato kag kamatuuran nak ato natun-an.
17 Mga hali nako sa pagtu-o, magkausa kamo sa pagpatuyar sa ako. Panir-i ra katong mga nagpapangabuhi it pareho sa amo inghimo ag patuyaran sinra. 18 Dahil tuyar sa ako perming ingsisiling sa inro dati, ag ngasing ay ako ray ingliliwat habang nagtitibaw, ay inggwa't maramong hali nak dating kaibahan nato nak ngasing ay nagpapangabuhi kuntra sa panudlo tungor sa kamatayon ni Kristo sa krus para sa inra parayan sa inra mayaing inghihimo. 19 Kag inra inghuhumang dios ay kag hanrom it inra mga yawas. Ag kag inra mga inghuhuman nak dapat ninrang ikahuda tan-a ay inra pa ingpaparadaw. Ngani, kag inra yang ing-iisip ay kag kalibutanhong mga butang, kada kag inra asamputan ay kag kaparusahan nak waya't katapusan.
20 Pero para sa ato, kag ato klarong lugar ay sa langit. Ag halin ruto ingpapaabot nato kag pagbalik it ato Manluluwas nak kag Ginoong Hesu-Kristo. 21 Ag pagbalik Nida, abayduhan Nida kaling ato kalibutanhong yawas it langitnong yawas nak tuyar sa Ida it katong Sida ay nabanhaw. Inggwa Sida it sarang himuon kali dahil sa Ida gahom nak sakupon kag tanan.

*3:2 3:2a Kag “iro” ay hingwar it mga lahi it Hudyo para sa mga mayaing tawo.

3:2 3:2b Tong una pa gingsugo it Dios kag mga lahi it Hudyo nak sinra'y dapat magpatuli bilang tanra nak sinra'y mga katawuhan it Dios. Pero ngasing nak rahaley si Kristo ag kita ay naluwas parayan sa pagtu-o sa Ida, ay bukoey kinahangyan nak magpatuli gihapon pramas maluwas. Pero inggwa it usang grupo it mga Hudyo nak nag-iba sa mga nagtutu-o kang Kristo nak nagpakainsiste nak kag mga nagtutu-o ay dapat magpatuli gihapon.

3:3 3:3 Kumporme sa Kasuguan ni Moises, kag mga lahi it Hudyo ay dapat magpatuli bilang mga katawuhan it Dios. Kali ra kag sala nak pagtudlo it usang grupo it mga lahi it Hudyo nak nagtutu-o kang Kristo. Pero sa pagtudlo ni Apostol Pablo ag ibang mga Apostoles makikita nato nak kag pinaka-importanting bagay para sa nagsusunor kang Kristo ay kag tanra it Dios sa ida tagipusuon ag buko sa pangliwas it ida yawas. Kaling tanra it Dios ay imaw kag pagtiner it Ispirito Santo sa tawong nagtutu-o bilang pagpakita nak sida ay kaumir sa mga katawuhan it Dios. (Basaha ra sa Bin. 11:1-3,17-18; 15:1,5.)

§3:10 3:10 Siguro sa ingsisiling ni Apostol Pablo dili tungor sa Ida kamatayon, ay inggwa ra it marayom nak gustong bisayahon pareho sa ida ingsisiling sa Rom. 6:1-11 tungor sa ida pagbada sa sala, kung hariing gingsisiling nida nak pay sida ay namatay ag gingyubongey kaibahan ni Kristo.

*3:14 3:14 Basaha ra sa 2 Tim. 4:7.