2
KAG PAGPATUYAR SA PAGKA-MAPAINUBUSON NI KRISTO
Mga hali nako sa pagtu-o, napapakusog baga kag inro buot dahil sa inro pagpakig-usa kang Kristo? Nasasadyahan baga kamo dahil sa Ida rakong pagpalangga sa inro? Nababatyagan baga ninro kag pagpakig-usa permi sa inro it Ispirito it Dios? Ag di baga si Kristo ay mabuot ag maluluy-on ra sa inro? Syempre oho. Kada hanuyusa kag ako kasadya parayan sa inro pagpalanggaan sa usa'g-usa, sa inro maadong pagsinunranan ag sa inro pagkakausa sa isip ag hanrom. Iwasan nak gador ninro kag pagka-makasarili ag pagpahambog, kundi maging mapainubuson ag magpahinunor kamo sa usa'g-usa. Kag inro dapat nak isipon ay rumrumon ra kag kahimtangan it iba, buko yang kag inro sariling kahimtangan. Ngani, kinahangyan nak patuyaran ninro si Kristo sa Ida mapainubuson nak kaisipan.
Dahil aber si Kristo ay Dios,
waya Nida giiinsistihan nak kapantay Sida it Dios.
Kundi ingbuhian Nida kali ag naging tawo,
nak pay tuyar sa usang ulipon.
Ag bilang tawo, Sida ay nagpaubos,
ag nagtuman sa Dios hastang sa kamatayon,
aber kag kamatayon sa pagpalansang sa krus.
Kada gingtaas Sida it Dios sa kataas-taasan,
ag ingtaas ra kag Ida ngayan nak yabaw nak gador sa tanan,
10 pramas kag tanan ay mayuhor sa ngayang Hesus,* 2:10 Basaha sa Sal. 95:6 ag Isa. 45:23.
tanang asa langit, asa duta ag asa irayom it duta man.
11 Kag tanan ay makilaya ag masiling nak si Hesus ay Gino-o.
Kada kag tanang kadayawan ay ita-o sa Dios nak Tatay.
Kag Pagpangabuhi nak Namumut-an it Dios
12 Kada, mga pinalangga nako, tuyar sa inro perming pagsunor sa kabubut-on it Dios it katong hina pa ako sa inro, ay mas kinahangyan nak maado kag inro pagsunor ngasing nak wayaey ako raha. Padayon kamo sa pagpangabuhi kumporme sa kabubut-on it Dios, raya kag pagtahor ag kahadlok sa Ida hastang maging bug-os kag inro kaluwasan. 13 Dahil kag Dios ay imaw it nagtutuytoy sa inro pramas taw-an kamo it hanrom ag abilidad nak tumanon kung ni-o kag kahalamut-an sa Ida.
14 Himu-a ninro kag tanan nak waya't pagnguyob ag waya gisusuay-suayan. 15 Tumana kina pramas limpyo ag waya't kapuyaan kag inro pagpangabuhi, kada waya't masisiling laban sa inro bilang mga anak it Dios. Ngani, dapat nak kamo ay pay mga bituon nak naghahadag sa inro maadong pagpangabuhi sa tunga it inro mga kasimanwang tiko ag mayain it pamatasan, 16 habang ingbabantala ninro kag mga bisaya it Dios nak nagraraya it kabuhi nak waya't katapusan sa tawo. Kung imaw kali kag inro ahimuon, masasadyahan nak gador ako sa adlaw it pagbalik ni Kristo, kumo makikita nako nak kag ako pagpangabudlay sa inro ay waya nawar-e it puyos.
17 Ag usa pa, aber kinahangyan nak ita-o nako kag ako kabuhi alang-alang sa inro pagtu-o ay masadya gihapon ako kaibhanan ninro. Dahil ingtata-o ninro kag inro kabuhi bilang pagserbisyo sa Dios nak pay tuyar sa hadop nak inghahalar sa altar, ag ako ra ay nagtata-o it ako kabuhi nak pay tuyar sa pagbuhos it inumon raha. 2:17 Basaha ra sa Bil. 15:1-10. 18 Ag imaw ra, kamo ay dapat nak magkinasadya kaibahan nako.
SI TIMOTEO AG SI EPAPRODITO
19 Ngasing, kung but-on it Ginoong Hesus, ako ing-aasahan nak indiey marugay bag-o nako papanhaon si Timoteo sa inro, agor sa Ida pagbalik, ako ay masasadyahan nak magrungog it balita tungor sa inro. 20 Waya sa ako mga kaibahan nak tuyar sa ida, nak inggwa't matuor nak pagkabayaka sa inro kahimtangan. 21 Sinrang tanan ay nag-iisip yang it para sa inra sariling kaanduan, buko kag kabubut-on ni Hesu-Kristo. 22 Pero para kang Timoteo, ayam nak gador ninro nak masasaligan sida, dahil nakitaey ninro it katong sida ay nagsiserbisyo nak kaibahan nako sa pagraya it Maadong Balita sa mga tawo. Ag nakitaey ra ninro nak kag amo pagsinunranan ay pay tuyar sa usang anak ag tatay. 23 Ngani, sida kag ing-aasahan nako nak sa nak raan ay papanhaon sa inro, pag maayamaney nako kag matatabo sa ako rili. 24 Pero ako ay nagsasalig sa Gino-o nak indi marugay makakapanha ra ako sa inro.
25 Sa ako pagmuyat, kag ato hali sa pagtu-o nak si Epaprodito ay kinahangyan nak apapaulioney nako raha sa inro. Sida katong ako kaibahan sa pagserbisyo ag sa pagpaninrugan para sa Maadong Balita. Ag sida ra kag inro ingsugo nak magbulig sa ako. 26 Ngani, apabalikoney nako sida sa inro dahil inapakabuyongey sida sa inro, ag nalilibog sida tong ida nasaduran nak narunggan ninro kag ida pagmasakit. 27 Matuor nak naggrabe sida ag isot yangey mamatay. Pero sa kaluoy it Dios ay nag-ado sida. Ag dahil raha, buko yang sida kag ingkaluy-an kundi ako ra. Dahil sabaling pag namatay sida ay lalo pang mapakalisor ako.
28 Kada ngani abang gustoy nako nak papaulion sida sa inro, pramas pag makita ninro sida ay masasadyahan kamo ag mahanuyos kag ako isip. 29 Kada batuna sida bilang hali sa Gino-o nak inggwa't kasadya, ag tahura it maado kag mga tuyar sa ida. 30 Dahil alang-alang sa ida pagserbisyo kang Kristo, ingtaya nida kag ida kabuhi pramas magbulig sa ako imbes nak kamo kag magbulig, kumo waya kamo dili.

*2:10 2:10 Basaha sa Sal. 95:6 ag Isa. 45:23.

2:17 2:17 Basaha ra sa Bil. 15:1-10.