PILIPOS
KAG MGA PAUNANG BISAYA TUNGOR SA SUYAT NI APOSTOL PABLO PARA SA
MGA TAGA-PILIPOS
Kaling suyat ay ingsuyat ni Apostol Pablo sa mga nagtutu-o kang Kristo sa syudad it Pilipos, mga 31 tuig pagkatapos sa kamatayon ni Hesus. (Kali ay ingbibilang nak 61 A.D.) Kag Pilipos ay usang syudad nak sakop it Roma sa probinsya it Macedonya. Kaling probinsya ngasing ay sakop it Gresya.
Mababasa nato sa Bin. 16:11-40 kag tungor sa unang pagpagto ni Pablo sa Pilipos ag pagbantala sa inra it Maadong Balita. Inggwa it katitingayang istorya kung pauno sida ingsalbar it Dios pati kag ida kaibahan sa prisuhan pagkatapos nak sinra ay ingpahirapan it mga waya nagtutu-o. Tuna it kato kag mga nagtutu-o ay nagpaparaya sa ida it bulig para sa ida pagministeryo it pagbantala it Maadong Balita. Ingsuyat kali ni Pablo katong sida ay sa prisuhan sa syudad it Roma sa Italya.
Dili sa suyat ay gingpapasalamatan ni Apostol Pablo kag mga nagtutu-o kang Kristo sa Pilipos para sa bulig nak inra ingparaya sa ida. Ing-uumaan nida sinra tungor sa ida kamutangan, ag ingpapakusog sinra nak magpaninrugan kang Kristo, aber sinra ay ingpapahirapan. Ingmimitlang ra ni Pablo kag ibang mga maadong ehemplo nak dapat patuyaran it mga tawo, lalong-laloey kag pagpaubos ni Hesus it ida sarili pramas matuman kag kabubut-on it Dios. Ingpapakusog ra nida sinra nak patuyaran sida kumo ida ingbaliwaya kag tanan para yang lalo pang magpayungot kang Kristo ag magserbisyo sa Ida.
KAG SUYOR IT PILIPOS
Kag Pagpangamusta 1:1-11
Kag Nahanungor sa Kamutangan ni Apostol Pablo 1:12-30
Kag Pagpatuyar sa Pagkamapainubuson ni Kristo 2:1-18
Si Timoteo ag si Epaprodito 2:19-30
Kag Pagkamatarong nak Ingtata-o ni Kristo sa Ato 3:1—4:1
Kag Katapusan it Suyat 4:2-23
Kag Suyat ni Apostol Pablo para sa
MGA TAGA-PILIPOS
1
KAG PAGPANGAMUSTA
1-2 Tanang pinalanggang sinakupan ni Kristo Hesus raha sa syudad it Pilipos,* 1:1-2 Puyding basahon nato sa Bin. 16:12-40; 20:6 kung pauno nakaabot kag Maadong Balita sa Pilipos sa probinsya it Macedonya. kaibahan kag mga pinuno it mga nagtutu-o ag mga manugbulig sa inra.
Kaming mga ulipon ni Kristo Hesus nak si Pablo ag si Timoteo ay imaw kag nagsusuyat sa inro.
Kabay pang mapasa-inro kag kaaduhan ag katimunungan nak halin sa Dios nak ato Tatay ag sa Ginoong Hesu-Kristo.
Kag Pagpasalamat ag Pagpangamuyo ni Pablo
Sa tanang oras nak marumruman nako kamo, nagpapasalamat ako sa Dios. Sa tanang ako pagpangamuyo para sa inrong tanan, nasasadyahan ako permi, dahil sa inro pagbulig sa ako pagpalapnag it Maadong Balita magtuna pa it katong adlaw nak inro mabaton kali hastang ngasing. Rako nak gador kag ako pagsalig nak kag Dios, nak imaw kag nagtuna it kaling maadong inghimo sa inro kabuhi, ay imaw ra kag matapos hastang sa adlaw it pagbalik ni Kristo Hesus.
Tama yang nak ako ay nasasadyahan sa inro kumo palangga nako kamo. Dahil inggwa kamo it parti kaibahan nako sa pribilehiyo nak magmatarong ag magpamatuor tungor sa Maadong Balita, aber ako ay nakakulong o waya. Hina kag Dios nak makakapamatuor kung pauno't rako kag ako kabuyong ag pagpalangga sa inro. Ag kaling ako pagpalangga sa inro ay imaw it ingta-o sa ako ni Kristo Hesus.
Ag tuyar kali kag ako pangamuyo para sa inro. Kabay pang kag inro pagpalangga sa Dios ag sa usa'g-usa ay parayom nak parayom, ag padayon nak narurugangan kag inro pagkaayam ag pagkaintyende tungor sa Ida kabubut-on. 10 Imaw kina kag ako ingpapangamuyo agor maayaman ninro kag pinaka-maado nak himuon sa inro kabuhi, pramas kamo ay maging limpyo ag waya't masisiling laban sa inro hastang sa adlaw it pagbalik ni Kristo. 11 Kabay pa ra nak mapangabuhi kamo it maado parayan sa bulig ni Hesu-Kristo agor ita-o ninro kag kahimayaan ag kadayawan sa Dios.
KAG NAHANUNGOR SA KAMUTANGAN NI APOSTOL PABLO
12 Ngasing mga hali nako sa pagtu-o, gusto nakong ipaayam sa inro nak kag natabo sa ako ay nakabulig sa pagpalapnag pa it Maadong Balita. 13 Halimbawa yang, dahil sa ako pagkakulong, kag tanang sundalo nak nagbabantay sa palasyo ag kag ibang rahali, ay nakarungog ra tungor nak ako ay nakulong dahil sa ako pagserbisyo kang Kristo. 14 Pati kag karamuang hali nato ay lalong nagkusog kag inra pagsalig sa Gino-o, ag nawar-an it pagkahadlok nak magpamalita it mga bisaya it Dios.
15 Ay matuor, inggwa it mga nagwawali it tungor kang Kristo dahil yang sa inra pagkahili ag sa hanrom nak mayabawan ako. Pero inggwa ray ra it iba nak tama kag inra hanrom. 16 Kaling iba ay nagwawali dahil sa pagpalangga, ag ayam ninra nak ako ay nakulong dili pramas magpamatuor it Maadong Balita. 17 Ugaling katong mga mahilion ay nagbabantala it tungor kang Kristo, pero buko halin sa maadong buot kundi dahil yang sa sariling hanrom, kumo kabi ninra ay lalong marugangan kag ako hirap dili sa prisuhan. 18 Ay badyang! Kag importante, si Kristo ay naibantala aber ni-o kag rason, halin man sa maadong hanrom o buko. Basta't imaw kali kag nagtata-o sa ako it kasadyahan.
Ag padayon kaling ako kasadyahan, 19 dahil parayan sa bulig it Ispirito ni Hesu-Kristo ag inro mga pangamuyo, ayam nako nak kaling natabo sa ako ay para gihapon sa ako kaanduan. 20 Kag ako gingpapaabot ag ging-aasahan ay indi ako mabutang sa kahud-anan, kundi tuyar sa dati, padayon nak perming magkainggwa ako it kaisog nak ipagamit kag ako kabuhi kang Kristo pramas mataw-an Sida it kahimayaan, sa kabuhi man o kamatayon.
21 Dahil para sa ako, kag ako kabuhi ay para yang kang Kristo, ag kung ako man ay mamatay, lalong mas pakinabang. 22 Pero kung abut-on Nida nak maghaba pa kag ako kabuhi, mas lalong maado, dahil makakapadayon ako sa pagserbisyo sa Ida. Pero kung apapilion ako, buko nako ayam kag ako apilion riling ruha, 23 dahil nahirapan ako magpili. Gusto tan-a nako nak magpahuwayey agor makaibahan si Kristo, dahil mas maado kato para sa ako. 24 Ugaling yang alang-alang sa inro, mas kinahangyang mabuhi pa ako hali sa kalibutan. 25 Ag siguradong ako'y padayon nak magiging kaibahan ninro agor pakusugon kag inro pagtu-o ag marugangan pa kag inro kasadya. 26 Kali ay para pag makaliwas ako ag magkinitaan ray kita, lalong marurugangan kag inro kasadya sa pagdayaw kang Kristo Hesus dahil sa ako.
27 Pero aber ni-o kag matabo, kag inrong gador dapat himuon ay magpangabuhi kamo it angay bilang mga nagsusunor sa Maadong Balita tungor kang Kristo. Tumana kali agor makabalik man ako o indi, marurunggan nako nak padayon kamong nagkakausa sa pagpaninrugan ag pagtinguha nak magpamatuor tungor sa pagtu-o sa Maadong Balita.
28 Aya kamo gikahadlok sa mga nagkukuntra sa inro. Dahil kag inro pagpaninrugan sa atubangan it inra mayaing inghihimo ay pamatuor nak aparusahan sinra it Dios. Pero kamo ay aluwason Nida, 29 kumo alang-alang kang Kristo, kamo ay gingtaw-an it pribilehiyo buko yang nak magtu-o sa Ida, kundi pati mag-agom it hirap dahil sa inro pagsunor sa Ida. 30 Kag hirap nak inro nararayanan ay tuyar sa hirap nako nak inro nakita ag narurunggan.

*1:1-2 1:1-2 Puyding basahon nato sa Bin. 16:12-40; 20:6 kung pauno nakaabot kag Maadong Balita sa Pilipos sa probinsya it Macedonya.