6
Kag mga Laygay Para sa mga Anak ag mga Tatay
(Colosas 3:20-21)
Mga anak, tumana ninro kag inro mga maguyang dahil kamo ay nakipag-usa kang Ginoong Hesus, ag kumo kali ra kag tama. Ingsiling sa Sagradong Kasuyatan, “Tahura kag inro tatay ag nanay.”* 6:2 Exo. 20:12 ag Deu. 5:16. Kali kag primerong sugo nak inggwa't rayang promisa nak nagsiling, “pramas magiging maado kag inro kabuhi ag mayawig pa kag inro pagpangabuhi hali sa duta.”
Ag mga tatay, aya ra ninro gipakaistriktuhe kag inro mga anak sabaling sinra ay magribilde, kundi paragku-a sinra parayan sa maadong pagtudlo ag pagdisiplina kumporme sa kabubut-on it Gino-o.
Kag mga Laygay Para sa mga Ulipon ag mga Amo
Mga ulipon, sunra ninro kag inro mga amo rili sa kalibutan nak inggwa't pagpaubos ag rakong pagtahor nak hugot sa tagipusuon, tuyar sa inro pagserbisyo kang Kristo. Maging masinunranon kamo, buko yang kung sinra ay hina nak nagmumuyat ag buko yang pakitang tawo pramas mamut-an ninra kamo, kundi'y hugot sa inro tagipusuon bilang kamo'y mga ulipon ni Kristo nak nagtutuman sa kabubut-on it Dios. Serbisyuhe kag inro amo it hugot sa inro tagipusuon dahil pay Gino-o mismo kag inro gingsiserbisyuhan buko kag tawo. Ag ayam ra ninro nak kag maadong buhat nak ginghihimo it tawo ay imaw ra kag ida mababaton halin sa Gino-o, ulipon man o buko.
Kamo ra nak mga amo, pakita-e it maado kag inro mga ulipon. Tungney kag pagpanghadlok permi sa inra dahil ayam ninro nak kitang tanan ay inggwa it ausang Amo sa langit ag kali Sida ay waya't pinilian.
KAG INGTATA-O IT DIOS BILANG PANGPROTEKTA LABAN KANG SATANAS
10 Sa panghuli, kali kag ako ibisaya sa inro. Perming pakusuga kag inro pagtu-o sa Gino-o parayan sa Ida pagbulig ag sa rakong gahom nak Ida ingtata-o. 11 Tuyar sa sundalo nak nagsusuksok it ida tanang armas pramas maggeray, gamita ninro kinang gahom nak ingtata-o it Dios bilang pinaka-armas ninro pramas kuntrahon kag mga tinusong plano ni Satanas laban sa inro. 12 Dahil ayam ninro, buko tawo kag ato kalaban kundi kag indi makitang mga pinuno, mga nagrurumaya ag mga naggagahom sa tanan nak naghihimo it kayainan dili sa kalibutan. Ngani, kag ato kalaban ay mga mayaot nak nagraraya it kayainan dili sa ibabaw it duta. 13 Kada ngani dapat nak gamiton ninro kag tanang gahom nak ingtata-o it Dios bilang pinaka-armas ninro agor makakalaban kamo sa oras it subida pramas pagkatapos it kali, kamo ay makakapaninrugan nak manraraog.
14 Ngani, magpaninrugan kamo pareho sa sundalo. Kag inro dapat isuksok bilang panghagkos ay kag inro pagsunor sa kamatuuran. Ag kag inro dapat gamiton bilang panagang sa rughan ay kag inro pagpangabuhi nak tadlong. 15 Pati ipangsuksok ra sa inro siki kag mga sandalyas, nak kag gustong bisayahon ay maging hanra permi sa pag-eksplikar it Maadong Balita tungor kung paunong kag tawo ay puyding magpasag-uli sa Dios. 16 Ag kaibahan it kina, panghuyte ninro kag inro pagtu-o, tuyar sa paghudot it inro damot sa panagang pramas magpayong sa mga nagrarayab-rayab nak mga odyong nak imaw kag mga pagtintar ag pagbinakak ni Satanas. 17 Ag bilang panagang sa inro uyo, inro ra isuksok kag pay helmet nak imaw kag inro kasiguruhan nak kamo ay naluwasey parayan kang Kristo. Gamita ra kag mga bisaya it Dios bilang espada nak nagraraya it gahom it Ispirito it Dios. 18 Ag sa tanang oras permi kamong magpangamuyo parayan sa bulig it Ispirito it Dios, aber ni-o kag inro ahagaron. Maging listo kamo ag perming magpursige sa pangamuyo para sa tanang sinakupan it Dios.
19 Pangamuyuan ra ninro ako nak kada bisaya nako ay ataw-an ako it Dios it tamang ibisaya, pramas indi ako mahadlok nak magpalapnag it kamatuuran tungor kang Kristo nak hina sa Maadong Balita, nak dati ay waya gipahadagan it Dios sa tawo. 20 Kag pagpalapnag it kaling Maadong Balita sa tawo ay ingtugyan sa ako. Ag dahil dili, ako ay nakakadina sa ngasing hali sa prisuhan. Kada kinahangyan nako kag inro pangamuyo agor indi ako mahadlok magpadayon sa pagbisaya kung ni-o kag dapat.
KAG KATAPUSAN IT SUYAT
21-22 Ngasing, para maayaman ninro kag tanan tungor sa ako, gingsusugo nako si Tiquico sa inro. Sida kag ato pinalanggang hali sa pagtu-o ag matutom nak suguon it Gino-o. Kada sida kag ako ingsusugo papanha raha, pramas maayaman ninro kag tungor sa ako ag sa ako mga kaibahan, ag pramas mapakusog kag inro buot.
23 Mga hali nako sa pagtu-o, kabay pang mapasa-inrong tanan kag katimunungan ag pagpinalanggaan, parayan sa pagtu-o nak naghahalin sa Dios nak Tatay ag halin kang Ginoong Hesu-Kristo. 24 Kabay pa rang kag kaaduhan it ato Ginoong Hesu-Kristo ay mapasa-inrong tanan nak waya gitutungon it pagpalangga sa Ida.

*6:2 6:2 Exo. 20:12 ag Deu. 5:16.