14
KAG PAGTABOK SA PUYANG RAGAT
Ngasing nagsiling kag GINO-O kang Moises, “Silingga kag mga Israelinhon nak magbalik halin sa Etam pasuyuron sa disyerto ag magkampo sa atubangan it Pihahirot, sa tunga it Migdol ag ragat,* 14:2 Sa bisayang Hebreo kaling ragat ay “Ragat it Mataas nak Hilamunon” nak katambi it “Puyang Ragat.” sa atubangan ra it Baal-zepon. Ruto kamo mapatukor it inro mga tolda mayado-yado sa ragat. Maiisip ni Paraon nak, ‘Siguradong katong mga Israelinhon ay nagkayaag-yaag dahil waya sinra't makitang ayusutan sa disyerto.’ Ako apatugason kag tagipusuon ni Paraon ag kamo'y ida ayaguron. Pero apirdihon Nako sida ag ida tanang mga sundalo, ag apurihon Ako it tanang tawo aber hariing lupalop. Maaayaman nak gador it mga Ehiptohanon nak Ako kag GINO-O.” Ngani, gingtuman matuor kali it mga Israelinhon.
It katong nabalitaan it hari it Ehipto nak imaw si Paraon, nak kag mga Israelinhon ay nakahaliney, kag ida isip, pati kag isip it ida mga opisyales ay nagbag-o. Siling ninra, “Ni-o kaling ato ginghimo? Asing ato gingsugtan kag mga Israelinhon nak maghalin? Si-o pa ngasing kag matrabaho para sa ato?”
Ngani, inghanra ni Paraon kag ida karwahe nak panggera ag ingnunot kag ida mga sundalo. Kag ida ingnunot ay an-om nak gatos (600) nak maadong mga karwahe nak panggera, pati kag tanang klase it karwahe nak di sakay nak mga sundalo. Ingpatugas ray it GINO-O kag tagipusuon ni Paraon, nak hari it Ehipto, kada ida yinagor kag mga Israelinhon habang sinra ay nagtatakas nak inggwa't kaisog sa inra huna-huna. Kag mga Ehiptohanon ay nagyagor sa mga Israelinhon, tanang mga sundalo ni Paraon, tanang mga karwahe nak panggera, tanang sundalo nak nakasakay sa kabayo, ag tanang sundalo nak nagbabaktas. Naantaw ninra kag mga Israelinhon nak nagkakampo sa tungor it baybay, mayungot sa Pihahirot sa atubangan it Baal-zepon.
10 Habang nagpapayungotey sina Paraon, nakita it mga Israelinhon kag matulin nak pagmartsa it ida mga sundalo. Ag sinra ay napakahadlok ag nag-ayaba sa GINO-O. 11 Ag nagsiling sinra kang Moises, “Kumo waya it kamposanto sa Ehipto, kada imo kami rinaya riling disyerto pramas mamatay? Asing tuyar kag imo ginghimo sa amo? Asing gingbaoy pa kami nimo sa Ehipto? 12 Di baga kag amo siling sa imo tong ruto pa kami sa Ehipto ay, ‘Pabad-e yang kami nak magpaulipon sa mga Ehiptohanon? Aya kami gikalibgi!’ Mas maado pa nak magpaulipon kami sa inra kisa mamatay rili sa disyerto.”
13 Nagsabat si Moises sa mga tawo, “Aya kamo gikahadlok! Pakusuga kag inro buot, ag inro makikita kung pauno kamo isalbar it GINO-O. Ngasingey kina Nida ahimuon. Kinang mga Ehiptohanon nak inro nakikita ngasing ay indiey nak gador ninro sinra makikita liwat. 14 Kag GINO-O it malaban para sa inro, waya kamo it mahihimo.”
15 Ag nagsiling kag GINO-O kang Moises, “Asing imo Ako ging-aayaba? Silingga kag imo mga haling Israelinhon nak magpadayon sa pagpanaw. 16 Tas-an kinang imo hudot nak bakulo ag itudlo sa ragat. Ag kali ay matutunga agor kamong mga Israelinhon ay mapanaw sa uga nak duta patabok sa ragat. 17-18 Apatugason pa Nako kag tagipusuon it mga Ehiptohanon agor inra kamo ayaguron. Apurihon Ako it tanan pag napirdi Nako sinra parayan sa matatabo kang Paraon, sa ida tanang mga sundalo, pati sa ida mga karwahe ag mga sundalo nak nakasakay sa kabayo. Parayan dili maayaman nak gador it mga Ehiptohanon nak Ako kag GINO-O.”
19 Ngasing kag anghel it Dios nak nagpapanguna sa mga Israelinhon ay nagpahuli sa inra, ag kag haligi nak rampog ay nagsaydo ra sa huli ag nagruyog sa inra likor. 20 Kaling rampog ay nagpatunga sa inra ag sa mga Ehiptohanon. Ngani, sa bug-os nak gab-i, maruyom sa parti it mga Ehiptohanon ag mahadag sa parti it mga Israelinhon, ag dahil rili waya nakapayungot kag mga Ehiptohanon sa inra.
21 Masunor, gingtudlo matuor ni Moises kag ida damot sa ragat. Sa bug-os nak gab-i, gingpahuyop it GINO-O kag makusog nak hangin halin sa subatan, ag natunga kag tubi. Kada nagkainggwa't ugang rayanan sa tunga it ragat. 22 Ngani, kag mga Israelinhon ay nagpanaw patabok sa ugang duta raha sa tunga it ragat. Kag tubi ay pay naging pader sa inra bandang wala ag tu-o.
23 Pagkaaga ingyagor ray sinra it mga Ehiptohanon. Kaibahan sa pagyagor kag tanang mga sundalo ni Paraon, tanang nakapangabayo ag tanang nakakarwahe. 24 Halin sa haliging kayado ag rampog ingmumuyatan it GINO-O kag tanang natatabo, ag it katong mayungotey magpanghudag-hudag, inatraso Nida sa pagbiyahe kag mga Ehiptohanon. 25 Kag mga gulong it inra mga karwahe ay naputik, kada nahirapan sinra magbiyahe. Ngani, siling yangey ninra, “Balik yangey kita! Dahil kag GINO-O it naglalaban sa ato para sa inra.”
26 Pagkatabok nina Moises, nagsiling kag GINO-O sa ida, “Tudluan ray raha kag imo damot sa ragat, agor kag tubi ay mabalik ag matabunan kag mga Ehiptohanon, pati kag inra mga karwahe, ag kag mga nakapangabayo.” 27 Kada gingtudlo matuor ni Moises kag ida damot sa ragat, ag pagsubat it adlaw kag tubi ay nagbalik matuor sa ida dating suyog. Nagtinguha kag mga Ehiptohanon nak makatakas, ugaling gulping ingpabalik it GINO-O kag tubi, kada tanan sinra ay nagkayunor. 28 Nagtabo katong tubi, ag natabunan kag mga nakasakay sa karwahe ag kag mga nakapangabayo, tanang mga sundalo ni Paraon nak nagsinunor sa mga Israelinhon hastang sa tunga it ragat, ag wayang gador it aber usa nak nabuhi pa sa inra.
29 Pero kag mga Israelinhon ay nagtabok sa ugang duta sa tunga it ragat, naging pader ninra sa wala ag tu-o kag tubi.
30 Tong adlaw nak kato, gingsalbar it GINO-O kag mga Israelinhon halin sa mga damot it mga Ehiptohanon. Ag nakita it mga Israelinhon kag abang ramong minatay nak Ehiptohanon nak ingragsa sa piliw. 31 Pagkakita it mga Israelinhon sa rakong gahom it GINO-O laban sa mga Ehiptohanon, sinra ay nagkainggwa't kahadlok sa Ida ag nagtu-o sinra sa Ida, pati kang Moises nak Ida suguon.

*14:2 14:2 Sa bisayang Hebreo kaling ragat ay “Ragat it Mataas nak Hilamunon” nak katambi it “Puyang Ragat.”