50
Pagkamatay ni Jacob, si Jose ay nagpakakupkop sa ida ag nagpakatibaw ag gingharuan kag ida uda.
Pagkatapos, gingpabalsamo ni Jose kag ida tatay sa mga balsamador nak nagsiserbisyo sa ida. Kada ingbalsamo ninra si Jacob it para sa kwarenta (40) nak adlaw nak imaw talaga kag haba it inra pagbalsamo, ag si Jacob ay inra gingramayan, pati ra it mga Ehiptohanon sa suyor it sitenta (70) nak adlaw.
Pagkalipas it sitentang adlaw nak ingramayan kag ida tatay ay nagpangabay si Jose sa usang opisyales ni Paraon, “Kung puyde ay pamunhan anay baga ako kang Paraon nak makapagto sa Canaan agor iyubong kag ako tatay. Dahil bag-o sida namatay ay gingpasumpa ako nida, nak pag sida ay mamatay ay iyubong nako sida ruto sa yuyubngan nak ida inghanra para sa ida sarili ruto sa Canaan. Kada ngani kung maaari nganat ay tugutan nida ako nak iyubong ruto kag ako tatay. Pagkatapos ay mabalik ra ako.”
Nagbalik katong ida gingsugo nak opisyales ag nagsiling, “Nagsugot si Paraon. Pagtoy kuno kamo ag iyubong kinang imo tatay kumporme sa imo sinumpaan.”
7-8 Kada, gingrapit nina Jose kag ida tatay, kaibahan kag tanang ida panimayay, kag tanang panimayay it ida tatay, kag ida mga hali ag kag tanang inra mga panimayay, purya yang sa maintik nak mga anak nak ingtugyanan sa inra mga manugbantay, ag sa tanang inra mga kahadupan nak nabilin sa Gosen. Nagrapit ra kag tanang opisyales it bansa it Ehipto, ag kag tanang mga maguyang sa panimayay ni Paraon, ag kag tanan nidang mataas nak mga kabulig. Kanunot ra kag mga sundalo nak nakakabayo ag nakasakay sa inra mga sasakyan. Ngani, abang ramong tawo kag nagrapit kang Jacob!
10 Pag-abot ninra ruto sa giukan ni Atad sa tabok it Suba it Jordan, ruto sinra gipanambitan it makusog ag nagkalisor sinra para sa minatay sa suyor it pitong adlaw. 11 It tong marunggan it mga Canaanhon kag abang kusog nak pagpanambitan ruto sa giukan ni Atad, nagsiling sinra, “Aroy! Abang kusog kag panambitan it kaling mga Ehiptohanon!” Dahil sa panambitan it mga Ehiptohanon gingtawag ninra katong lugar nak Abel-Misraim, nak kag gustong bisayahon ay “Panambitan it mga Ehiptohanon.”
12 Imaw kali kag inghuman it mga anak ni Jacob bilang pagtuman sa ida panugon. 13 Ngani, ingraya ninra si Jacob ruto sa Canaan ag ingyubong sa kuyba sa patag it Macpela, atubang sa subatan it duta ni Mamre, nak ingbakay ni Abraham kang Epron nak Hetanhon.
14 Pagkayubong ni Jose sa ida tatay ay nagbalikey sida sa Ehipto kanunot kag ida mga hali ag tanan nak nagnunot sa pagrapit sa ida tatay.
Ingwagit ni Jose kag Kahadlok it Ida mga Maguyáng
15 Ngasing nak minatayey kag inra tatay ay nahadlok ray kag mga maguyáng ni Jose ag nagsiling sinra, “Hangit pa ara si Jose sa ato? Sabaling ngasing ay bayusan nida kita sa tanang ato ginghimong mayain sa ida.”
16 Kada nagparaya sinra it suyat kang Jose nak nagsisiling, 17 “Bag-o namatay kag ato tatay ay gingsugo nida kami nak isiling sa imo kali, ‘Kabay pang patawaroney ra nimo kag imo mga maguyáng sa inra mga kasal-anan ag sa mga mayain nak nahuman ninra sa imo.’ Kada ngani kabay pang patawaroney nimo kami nak mga ulipon it Dios it imo tatay.”
Pagkabaton ag pagkabasa ni Jose it kaling suyat, sida ay napatibaw.
18 Ag nagpagto kag mga maguyáng ni Jose ruto sa ida. Nagyuhor sinra sa ida ag nagsiling, “Hali kami, agor imo maging mga ulipon.”
19 Pero nagsabat si Jose, “Aya kamo gikahadlok! Sin-o ako agor maghusgar sa inro! Buko ra ako Dios. 20 Tama, inghumanan ninro ako it mayain pero ingtugutan kali it Dios para malibri sa kamatayon kag maramong tawo, ag kitang tanan ra. 21 Kada aya kamo gikahadlok! Ako it bahala sa inro ag sa inro mga anak.” Imaw kali kag ida gingsiling, kada nabaoy kag inra kahadlok ag natanrog kag inra mga tagipusuon.
Kag Pagkamatay ni Jose
22 Ngani, si Jose ag kag mga panimayay it ida tatay ay ruto gitiner sa Ehipto. Nag-abot si Jose sa edad nak syento dyes (110) anyos. 23 Naabutan pa nida kag mga anak ni Epraim ag mga apo sa tuhor nida kang Maquir nak anak ni Manase. Ingbilang nida kinang mga anak ni Maquir nak ida ra sariling mga anak. 24 Tong huli, nagsiling si Jose sa ida mga hali, “Mayungotey ako mamatay. Aya kamo gikalibog, abantayan kamo it Dios ag abay-on kamo rili agor ibalik ruto sa lugar nak Canaan nak imaw kag lugar nak ingpromisa it Dios kana Lolo Abraham ag Lolo Isaac, ag imaw ra sa ato tatay nak si Jacob.” 25 Kada ingpasumpa ni Jose kag mga inanak it ida tatay nak si Israel sa pagsiling, “Pag bay-oney kamo rili it Dios, ray-a nak gador kag ako mga suká halin dili.”
26 Pagkamatay ni Jose sa edad nak syento dyes (110) anyos, sida ay ingbalsamo ag ingbutang sa kabaong nak inghipir sa Ehipto.