2
Kag Pagkaanak kang Hesu-Kristo
(Mateo 1:18-25)
It kato nagsugo kag Cesar nak kag ngayan ay si Agusto, nak kag tanang tawo nak nasasakupan it Emperyo it Roma ay dapat magpalista. Imaw kali kag unang pagpalista tong kag gobernador it Sirya ay si Cirenio. Kada kag tanang tawo ay nagpinauli sa inra sariling mga banwa pramas magpalista.
Si Jose ay usa sa mga nagtukar halin sa banwa it Nazaret sa Galileya papagto sa banwa it Betlehem* 2:4 Sa bisayang Hebreo kag gustong bisayahon it ngayang Betlehem ay “Bayay it Tinapay,” ag kaling banwa ay 8 kilometros papagto sa sur halin sa syudad it Herusalem. sa Hudeya kung hariin natawo si Haring David, dahil si Jose ay halin sa linya ni David.
Nagpagto sida agor magpalista, kanunot kag ida napamayadihaney nak rayaga nak si Maria, kada pay iday ra asawa suno sa inra kustombre. Ag kali ay asa huling buyaney it ida pagsabak. 2:5 Basaha sa Glosaryo kag tungor sa kustombre it “Pagpamayadi it mga lahi it Hudyo.” Ag habang rahagto sinra, nag-abot kag oras it ida pagpasyapo. Pero sa bayay nak dayunan ay wayaey it lugar para sa inra. Ngani, ging-anak ni Maria kag ida panganay nak anak nak kayake sa pasilungan it mga hadop. Gingpuros nida kali it yamit nak imaw kag inra ingpupuros sa mga bag-ong puslot nak anak, bag-o ingpahigra sa butangan it kumpay para sa mga alagang hadop.
Kag Pagpakita it mga Anghel sa mga Manugbantay it Karnero
Sa lugar ra nak kato it Betlehem ay inggwa't mga manugbantay it karnero nak asa bukir ag nagraramyag sinra it bantay sa inra mga alaga. Gulpi yang nak inggwa't usang anghel it Gino-o nak nagpakita sa inra ruto, ag sinra ay nalibon it kasiga-sigang kahimayaan it Gino-o, kada sinra ay nagkahadlok. 10 Pero nagsiling sa inra kag anghel, “Aya kamo gikahadlok! Panimati kamo, dahil ingraray-an kamo nako it maadong balita tungor sa rakong kasadya nak mapapasa tanang mga tawo. 11 Ngasing, hagto sa banwang inghalinan ni David ay ging-anak kag Manluluwas nak imaw kag Kristo nak Gino-o. 12 Kali kag magiging tanra para sa inro, makikita ninro kag usang anak nak napupuros it hamo ag nakahigra sa usang butangan it kumpay para sa mga alagang hadop.”
13 Bag-o gulping nagyuaw ra kag karamo-ramong langitnon nak mga sundalong anghel nak nagdadayaw sa Dios sa pagsiling,
14 “Dayawon kag Dios sa kauibabawan,
ag sa duta ay magkainggwa't katimunungan kag mga tawo
nak Ida namumut-an!”
15 Pagkahalin it mga anghel sa inra atubangan ag nagbalik sa langit, kag mga manugbantay it karnero ay napasiling sa usa'g-usa, “Kitay sa Betlehem ag ato muyatan kaling natabo nak ingpabalita sa ato it Gino-o.”
16 Ngani, nagrali-rali sinra it pagto, ag nakita ninra sina Maria ag Jose, kaibahan kag anak nak nakahigra sa butangan it kumpay.
17 Pagkakita ninra sa Ida, ing-uma ninra kana Maria kag ingsiling sa inra it mga anghel tungor riling anak. 18 Ag abang katingaya it tanang nakarungog sa ing-uma it kaling mga manugbantay it karnero. 19 Pero natanom sa isip ni Maria kaling tanang mga bagay ag ida kali ing-isip-isip.
20 Pagkatapos it kato, nagbalik sa bukir kag mga manugbantay it karnero nak ginghihimaya ag gingdadayaw kag Dios sa tanang inra narunggan ag nakita, nak tuyar nak gador sa ing-uma it anghel sa inra.
Kag Pagta-o it Ngayan ag Paghalar kang Hesus sa Templo
21 Pag-abot it pangwayong adlaw it pagkatawo it kaling anak, ingpatuli Sida ag ingpangayanan nak Hesus, kag ngayan nak ingta-o sa Ida it anghel bag-o pa Sida ingsabak.
22 Pag-abot it adlaw it paglimpyo sa bag-ong anak nak nanay, kumporme sa ingkikinahangyan it Kasuguan ni Moises ay ingraya ni Jose ag ni Maria si Hesus sa Templo sa Herusalem agor ihalar sa Gino-o. 23 Kali ay kumporme sa nasuyat sa Kasuguan it Ginoong Dios nak, “Bawat panganay nak kayake ay agahinon para sa Gino-o.” 2:23 Basaha ra sa Exo. 13:2,12,15. 24 Nagpagto ra sinra ruto sa Templo agor maghalar it kayake ag kabade nak bato-bato o ruhang batang salumpati nak ingmatay, kumporme sa ingsisiling sa Kasuguan it Gino-o.§ 2:24 Basaha ra sa Lev. 12:8.
25 Ngasing, inggwa ruto sa Herusalem it usang maguyang nak kayake nak kag ngayan ay Simeon. Kaling maguyang ay maadong tawo ag matutom sa Dios. Sida ay naghuhuyat sa itaong kahilwayan sa mga Israelinhon, ag kag Ispirito Santo ay hina sa ida. 26 Ingpaayamey sa ida it Ispirito Santo nak indi anay sida gibay-on it Gino-o hastang waya pa nida nakikita kag Kristo nak ingpromisa it Gino-o.
27 Sa pagtuytoy it Ispirito Santo nagpagto sida ag nagsuyor sa Templo. It katong ingraya ruto si Hesus it Ida mga maguyang agor tumanon kag inghahagar it Kasuguan ni Moises, 28 ay ingkugos ni Simeon si Hesus ag nagdayaw sa Dios sa pagsiling,
29 “Ako Gino-o, ako nak Imo ulipon ay pataliwaney it hanuyos,
ngasing nak ingtuparey Nimo kag Imo ingpromisa sa ako.
30 Nakitaey it ako sariling mga mata kag Imo ingsugo nak Manluluwas,
31 nak Imo inghanra sa atubangan it tanang tawo.
32 Sida ay magiging iwag nak mata-o it kahadagan sa mga buko Hudyo,* 2:32 o “mga Hentil” nak halin sa bisayang Inglis nak “Gentile.”
ag mata-o it kahimayaan sa Imo piniling nasyon nak Israel.”
33 Napakatingaya kag tatay ag nanay it anak sa ingsiling ni Simeon tungor sa Ida. 34 Masunor, ingbendisyunan sinra ni Simeon ag nagsiling sida kang Maria,
“Kaling anak ay piniliey pramas parusahan kag ibang tawo sa Israel ag aluwason kag iba. Sida ra kag magiging usang tanra nak nagtutudlo it rayan papagto sa Dios nak akuntrahon it maramong tawo. 35 Ngani, kag mga nakatago sa kaisipan it tawo ay Ida ipaayam. Ag pag natabo kali Maria, kag imo tagipusuon ay pay ingtubsok it matayom.”
36 Ag inggwa ra ruto sa Templo it usang kabade nak propeta nak kag ngayan ay si Ana, nak anak ni Panuel nak halin sa lahi ni Aser, ag sida ay kaguyang-guyangey. Pitong tuig yang sidang nagpangabuhing kaibahan kag ida asawa, 37 bag-o sida ay nabalo. Ngasing ay otsenta ikwatrong tuigey sida. Puat sida ruto sa Templo, ag halos ay wayaey sida gihahalin ruto sa pagdayaw sa Dios parayan sa pagpuasa ag pagpangamuyo adlaw ag gab-i.
38 It katong oras rang kato ay ruto sida sa Templo. Sida ay nagpayungot kana Maria ag nagpasalamat anay sa Dios, bag-o nagbisaya tungor sa anak para sa tanang rahagto nak naghuhuyat sa katubusan it Herusalem.
39 Katong natumaney it mga maguyang ni Hesus kag tanan nak inghahagar it Kasuguan it Gino-o, nagpauliey sinra sa banwa it Nazaret sa Galileya. 40 Ag si Hesus ay nagrako nak matigson ag maayo. Ag Sida ay namut-an it Dios.
Kag Pagpabilin ni Hesus sa Templo
41 Tuig-tuig kada Pista it Pagkaluwas it mga lahi it Hudyo sa Ehipto, 2:41 o “Pista it Pagligar,” nak sa bisayang Griyego ay “Paskwa.” (Basaha sa Exo. 12:1-13.) kag mga maguyang ni Hesus ay nagpapagto sa Herusalem. 42 Tong si Hesus ay dose anyosey nagtukar sinra pa-Herusalem tuyar sa inra batasaney. 43 Pagkatapos it Pista, nagginaney sinra papauli, pero kaling binatilyo nak si Hesus ay nagpabilin ruto sa Herusalem nak waya nasasaduri it Ida mga maguyang. 44 Dahil kabi ninra ay hina si Hesus nak kaibahan it inra mga karungan, nagpadayon sinra sa inra pagpauli. Usang adlawey ninra it baktas bag-o Sida inghanap it Ida mga maguyang sa inra mga kahalihan ag mga kakilaya. 45 Tong waya ninra nakita si Hesus, nagbalik sinra sa Herusalem ag inra Sida inghanap ruto.
46 Pagkalipas it tatlong adlaw, nakita ninra Sida sa suyor it Templo nak nakaingkor kaibahan kag mga Manunudlo it Kasuguan. 2:46 o “Eskriba” nak halin sa bisayang Inglis nak “Scribe.” Nagpapanimati Sida ag nagpapangutana sa inra. 47 Ag kag tanan nak nagrurungog sa Ida ay nagkatingaya, dahil Sida ay karali-rali makabaoy it Ida mga narurunggan. Ag natingaya ra sinra sa Ida mga sabat.
48 Katong nakita Sida ruto it Ida mga maguyang ay napakatingaya sinra. Ag ingpangutana Sida it Ida nanay, “Anak, asi rang tuyar kag Imo inghimo sa amo? Muyati, kami it Imo tatay, sa amo subrang pagkabayaka sa Imo ay nagpakahanap kami.”
49 Nagsabat si Hesus, “Asing inro Ako ingpakahanap? Waya baga ninro naayami nak dapat talagang hali Ako sa bayay it Ako Tatay?” 50 Pero waya ninra naintyendihe kaling Ida ingsiling sa inra.
51 Ag nagnunot Sida sa inra papauli sa Nazaret ag Sida ay naging masinunranon sa inra. Kaling tanang mga natabo ay natanom sa isip it Ida nanay.
52 Ag habang narurugangan kag Ida edad ay narurugangan ra kag Ida kaayo. Ag Sida ay namumut-an it Dios ag imaw ra kag mga tawo.

*2:4 2:4 Sa bisayang Hebreo kag gustong bisayahon it ngayang Betlehem ay “Bayay it Tinapay,” ag kaling banwa ay 8 kilometros papagto sa sur halin sa syudad it Herusalem.

2:5 2:5 Basaha sa Glosaryo kag tungor sa kustombre it “Pagpamayadi it mga lahi it Hudyo.”

2:23 2:23 Basaha ra sa Exo. 13:2,12,15.

§2:24 2:24 Basaha ra sa Lev. 12:8.

*2:32 2:32 o “mga Hentil” nak halin sa bisayang Inglis nak “Gentile.”

2:41 2:41 o “Pista it Pagligar,” nak sa bisayang Griyego ay “Paskwa.” (Basaha sa Exo. 12:1-13.)

2:46 2:46 o “Eskriba” nak halin sa bisayang Inglis nak “Scribe.”