3
Kag mga Inghimo ni Juan nak Manugbawtismo
(Mateo 3:1-12; Markos 1:1-8; Juan 1:23,26-27)
It katong pangkinseng tuigey it paghari it Cesar nak kag ngayan ay si Tiberias sa Emperyo it Roma, si Poncio Pilato kag gobernador it Hudeya. Si Herodes Antipas ra kag gobernador it Galileya. Kag ida maguyáng ray ra sa tatay nak si Felipe kag Prinsipe it mga lugar it Itureya ag Traconite, ag si Lisanias kag gobernador it Abilinya. Ag sina Anas ag Caipas kag mga Pinaka-mataas nak Saserdote sa Herusalem.
Ay imaw ra kag tuig nak nag-abot kag mga bisaya it Dios kang Juan nak anak ni Zacarias, tong ruto pa sida sa mayangkag nak kabukiran. Kada inglibot nida kag tanang mga lugar sa magkanyudong habig it Suba it Jordan ag nagbabantala nak kag mga tawo ay dapat maghinuysoy ag magpabawtismo agor apatawaron it Dios kag inra mga kasal-anan. Ngani, parayan riling inghimo ni Juan ay ida ingtupar kag nakasuyat sa libro ni Propeta Isaias nak,
“Inggwa't usang nagbabantala it makusog sa mayangkag nak kabukiran nak nagsisiling,
‘Ihanra ninro kag arayanan it Gino-o,
tadlunga kag Ida mga rayanan.* 3:4 Isa. 40:3.
Tambake ra kag tanang mga marayom nak parti it duta,
ag patagon kag mga kabagunturan.
Tadlunga kag mga liko-liko nak rayan,
ag pantayon kag mga bako-bako.
Makikita it tanang tawo kag Manluluwas nak ingsugo it Dios.’ ” 3:6 Isa. 40:3-5.
Nagsiling matuor si Juan sa maramong tawo nak nagpipinagto sa ida agor magpabawtismo:
“Kamong mga tusong tawo! Sin-o kag nagpaandam sa inro nak makakaiwas kamo sa paabutong parusa it Dios kung kamo ay mapabawtismo? Kung klarong kamo ay naghinuysoyey ay ipakita kina ninro parayan sa inro maadong buhat. Aya ninro giisipa nak porke si Abraham kag inro inghalinan ay makakaiwasey kamo sa parusa. Ingsisiling nako sa inro nak kaya ra it Dios nak maghuman it mga magiging inanak ni Abraham halin sa mga bato nak kali. Kag parusa it Dios sa inro ay tuyar sa wasay nak nakahanaey sa pinaka-ugat it puno. Ag bawat puno nak waya gipapamunga it maado ay apukanon yangey ag ahimuong rabok.”
10 Nagpangutana kang Juan kag mga tawo, “Ni-o ngasing kag amo ahumanon?”
11 Nagsabat sida, “Pag kag tawo ay inggwa't ruhang baro, dapat nidang ita-o kag usa ruto sa waya. Ag sida nak inggwa't pagkaon ay dapat nak ida partihan kag waya.”
12 Inggwa ra it mga manugsukot it buhis nak nagpagto kang Juan agor magpabawtismo, ag nagpangutana sinra, “Maestro, ni-o kag amo dapat nak himuon?”
13 Ag nagsabat sida sa inra, “Aya kamo gisukot it subra sa dapat.”
14 Ag nagpinangutana ra sa ida kag mga rahagtong sundalo, “Ay kami, ni-o kag amo dapat himuon?”
Nagsabat sida sa inra, “Aya kamo gipang-agaw it mga butang nak buko para sa inro it pwersahan, ag aya ra kamo gipangwarta parayan sa pag-akusar nak waya't kaklaruhan. Imbis nak tuyar ay makuntento yangey kamo sa inro kita.”
15 Ag dahil sa ingsiling ni Juan ay lalong ingpapaabot it mga tawo kag pag-abot it ingpromisang Kristo, kada sinrang tanan ay nagpipinangutana sa inra sarili tungor kang Juan kung sidang gador kag Kristo.
16 Ingsabat sinrang tanan ni Juan, “Ingbabawtismuhan nako kamo sa tubi, pero inggwa it maabot nak mas yabaw pa kisa sa ako, ag aber maghubar it higot it Ida sandalyas ay buko ako angay. Sida kag mabawtismo sa inro it Ispirito Santo 3:16 Kali ay natupar sa Bin. 2:3-4. ag kayado. 17 Sida ay puyding ikumpara sa usang manugpakuyay nak ibuyag kag mga upa sa timgas. Ahawanan anay nida kag apakuyadan, ag tipunoney nida kag timgas sa ida usunan ag asunugon kag upa sa kayado nak indi mapayong-payong.”
18 Maramong tuyar nak mga bisaya kag ida ingsiling sa ida pagwali it Maadong Balita§ 3:18 o “Ebanghelyo.” sa mga tawo.
19 Pero si Gobernador Herodes Antipas ay gingsaway* 3:19a Basaha ra sa Lev. 18:16. ni Juan dahil sa ida ging-iiba nak asawa it ida maguyáng, nak si Herodias, 3:19b Nagpakasay si Herodias kang Haring Felipe nak ida tiyuhon bag-o nag-iba kang Prinsipe Herodes Antipas nak manghor it kali. ag imaw ra sa maramo pang kayainan nak ida inghuman. 20 Pero rinugangan pa nida kag ida kayainan sa ida pagpapriso kang Juan.
KAG PAGBAWTISMO AG PAGTINTAR KANG HESUS
Kag Pagbawtismo kang Hesus
(Mateo 3:13-17; Markos 1:9-11)
21 Usang adlaw, habang nagbabawtismo si Juan sa mga tawo ruto ay nagpabawtismo ra si Hesus. Ag habang nagpapangamuyo Sida, nagbuka kag langit, 22 ag nagbaba sa Ida kag Ispirito Santo sa hitsura it usang salumpati. Ag inggwa't usang Boses halin sa langit nak nagsiling, “Ikaw kag Ako pinalanggang Anak, ag sa Imo ay rako kag Ako kamuot.” 3:22 Basaha ra sa Sal. 2:7 ag Isa. 42:1.
Kag Inghalinan ni Hesu-Kristo
(Mateo 1:1-17)
23 Katong nagtuna si Hesus sa Ida pagtudlo kag Ida edad ay mga treyntang tuigey. Sa isip it mga tawo
Sida ay anak ni Jose nak anak ni Eli.
24 Si Eli ay anak ni Matat,
ag si Matat ay anak ni Levi.
Si Levi ay anak ni Melki,
ag si Melki ay anak ni Jana.
Si Jana ay anak ni Jose,
25 ag si Jose ay anak ni Matatias.
Si Matatias ay anak ni Amos,
ag si Amos ay anak ni Nahum.
Si Nahum ay anak ni Esli,
ag si Esli ay anak ni Nage.
26 Si Nage ay anak ni Maat,
ag si Maat ay anak ni Matatias.
Si Matatias ay anak ni Semey,
ag si Semey ay anak ni Josec.
Si Josec ay anak ni Joda,
27 ag si Joda ay anak ni Joanan.
Si Joanan ay anak ni Resa,
ag si Resa ay anak ni Zorobabel.§ 3:27 Basaha ra sa Hagai 1:1 ag Zac. 4:6-10.
Si Zorobabel ay anak ni Salatiel,
ag si Salatiel ay anak ni Neri.
28 Si Neri ay anak ni Melki,
ag si Melki ay anak ni Adi.
Si Adi ay anak ni Cosam,
ag si Cosam ay anak ni Elmadam.
Si Elmadam ay anak ni Er,
29 ag si Er ay anak ni Josue.
Si Josue ay anak ni Eliezer,
ag si Eliezer ay anak ni Jorim.
Si Jorim ay anak ni Matat,
ag si Matat ay anak ni Levi.
30 Si Levi ay anak ni Simeon,
ag si Simeon ay anak ni Juda.
Si Juda ay anak ni Jose,
ag si Jose ay anak ni Jonam.
Si Jonam ay anak ni Eliaquim,
31 ag si Eliaquim ay anak ni Meleya.
Si Meleya ay anak ni Mena,
ag si Mena ay anak ni Matata.
Si Matata ay anak ni Natan,
ag si Natan ay anak ni David.* 3:31 Basaha ra sa 2 Sam. 5:6.
32 Si David ay anak ni Jese, 3:32 Basaha ra sa Ruth 4:17,22 ag 1 Sam. 16:1.
ag si Jese ay anak ni Obed.
Si Obed ay anak ni Booz,
ag si Booz ay anak ni Salmon.
Si Salmon ay anak ni Naason,
33 ag si Naason ay anak ni Aminadab.
Si Aminadab ay anak ni Admin,
ag si Admin ay anak ni Arni.
Si Arni ay anak ni Esron,
ag si Esron ay anak ni Pares.
Si Pares ay anak ni Juda, 3:33 Basaha ra sa Hen. 38:27-30; 49:8-12.
34 ag si Juda ay anak ni Jacob.§ 3:34a Basaha ra sa Hen. 25:26.
Si Jacob ay anak ni Isaac,* 3:34b Basaha ra sa Hen. 21:3,12.
ag si Isaac ay anak ni Abraham. 3:34c Basaha ra sa Hen. 22:18.
Si Abraham ay anak ni Tera,
ag si Tera ay anak ni Nahor.
35 Si Nahor ay anak ni Serug,
ag si Serug ay anak ni Reu.
Si Reu ay anak ni Peleg,
ag si Peleg ay anak ni Eber. 3:35 Kag ngayan ni Eber kag inghalinan it tawag nak “Hebreo.”
Si Eber ay anak ni Sela,
36 ag si Sela ay anak ni Cainan.
Si Cainan ay anak ni Arpaksad,
ag si Arpaksad ay anak ni Sem.§ 3:36a Basaha ra sa Hen. 5:32.
Si Sem ay anak ni Noe,* 3:36b Basaha ra sa Hen. 5:29.
ag si Noe ay anak ni Lamec.
37 Si Lamec ay anak ni Metusela,
ag si Metusela ay anak ni Enoc.
Si Enoc ay anak ni Jared,
ag si Jared ay anak ni Mahalalel.
Si Mahalalel ay anak ni Cainan,
38 ag si Cainan ay anak ni Enos.
Si Enos ay anak ni Set, 3:38a Basaha ra sa Hen. 5:1-3.
ag si Set ay anak ni Adan. 3:38b Basaha ra sa Hen. 1:27; 2:7,20.
Si Adan ay anak it Dios.

*3:4 3:4 Isa. 40:3.

3:6 3:6 Isa. 40:3-5.

3:16 3:16 Kali ay natupar sa Bin. 2:3-4.

§3:18 3:18 o “Ebanghelyo.”

*3:19 3:19a Basaha ra sa Lev. 18:16.

3:19 3:19b Nagpakasay si Herodias kang Haring Felipe nak ida tiyuhon bag-o nag-iba kang Prinsipe Herodes Antipas nak manghor it kali.

3:22 3:22 Basaha ra sa Sal. 2:7 ag Isa. 42:1.

§3:27 3:27 Basaha ra sa Hagai 1:1 ag Zac. 4:6-10.

*3:31 3:31 Basaha ra sa 2 Sam. 5:6.

3:32 3:32 Basaha ra sa Ruth 4:17,22 ag 1 Sam. 16:1.

3:33 3:33 Basaha ra sa Hen. 38:27-30; 49:8-12.

§3:34 3:34a Basaha ra sa Hen. 25:26.

*3:34 3:34b Basaha ra sa Hen. 21:3,12.

3:34 3:34c Basaha ra sa Hen. 22:18.

3:35 3:35 Kag ngayan ni Eber kag inghalinan it tawag nak “Hebreo.”

§3:36 3:36a Basaha ra sa Hen. 5:32.

*3:36 3:36b Basaha ra sa Hen. 5:29.

3:38 3:38a Basaha ra sa Hen. 5:1-3.

3:38 3:38b Basaha ra sa Hen. 1:27; 2:7,20.