4
Kag Pagtintar ni Satanas kang Hesus
(Mateo 4:1-11; Markos 1:12-13)
Ngasing, si Hesus nak puno it gahom it Ispirito Santo ay pahalinoney halin sa Suba it Jordan, ag Sida ay ingpangunahan it Ispirito Santo papagto sa mayado ag mayangkag nak kabukiran. Sa suyor it kwarentang adlaw nagtiner Sida ruto nak ingtitintar ni Satanas. Sa suyor it katong mga adlaw wayang gador Sida't kinaon, ag tong kali ay mataposey Sida ay ginutom nak gador.
Nagsiling si Satanas kang Hesus, “Kung Ikaw kag matuor nak Anak it Dios, sugu-a kaling mga bato nak maging tinapay.”* 4:3 Kag pinaka-kan-on it mga lahi it Hudyo ay tinapay.
Ag nagsabat si Hesus, “Nakasuyat sa Sagradong Kasuyatan nak, ‘Buko yang sa pagkaon nabubuhi kag tawo.’ ” 4:4 Deu. 8:3.
Pagkatapos, ingraya ray Sida ni Satanas sa pinaka-tumbo it abang taas nak baguntor ag ingpakita sa Ida kag tanang gingharian it kalibutan sa suyor it usang pisok yang nak gador. Ag nagsiling si Satanas sa Ida, “Ita-o nako sa Imo kaling tanan nak gahom ag kamanggaran it kaling mga gingharian, dahil ingtaoy kali sa ako mga damot ag puyde nako kaling ita-o aber kanin-o nako gusto. Kada kung Imo ako adayawon kaling tanan ay magiging Imo.”
Pero nagsabat si Hesus sa ida, “Nakasuyat sa Sagradong Kasuyatan, ‘Kag Ginoong Dios yang kag imo dapat dayawon ag Sida yang kag imo dapat serbisyuhan.’ ” 4:8 Deu. 6:13.
Masunor ay ingraya Sida ni Satanas sa syudad it Herusalem, ag ingpatinrog sa pinaka-tumbo it Templo, ag nagsiling sa Ida,
“Kung matuor Kang Anak it Dios, yukso, 10 dahil nakasuyat sa Sagradong Kasuyatan,
‘Asuguon it Dios kag Ida mga anghel nak bantayan Ka.
11 Akuguson ag arahanan Ka ninra pramas kag Imo siki ay indi magtama sa bato.’ ”§ 4:11 Sal. 91:11-12.
12 Nagsabat si Hesus sa ida, “Nakasuyat ra sa Sagradong Kasuyatan, ‘Daey igpurbahe kag GINO-O nak inro Dios.’ ”* 4:12 Deu. 6:16.
13 Pagkatapos it kaling tanang pagtintar sa Ida ni Satanas, ingbadaan anay it kali si Hesus hastang sa pag-abot ray it masunor nak maadong tyempo.
KAG MINISTERYO NI HESUS SA GALILEYA
Kag Pagtuna it Pagtudlo ni Hesus sa Galileya
(Mateo 4:12-17; Markos 1:14-15)
14 Pagkatapos, nagbalikey si Hesus sa probinsya it Galileya nak napuno it gahom it Ispirito Santo, ag nabantog sa tanang mga lugar ruto kag balita tungor sa Ida. 15 Nagtudlo Sida ruto sa mga sinagoga 4:15 Kaling lugar ay puyding maging tilipunan ninra, o dayawan, o korte, o eskwelahan. ag Sida ay ingpupuri it tanan.
Waya Gikilay-a si Hesus it Ida mga Kasimanwa sa Nazaret
(Mateo 13:53-58; Markos 6:1-6)
16 Sa Ida pagpanglibutan ruto, nag-abot si Hesus sa Ida sariling banwa it Nazaret kung hariin Sida girako. Pag-abot it Adlaw it Inugpahuway, 4:16 Kali sa bisayang Hebreo ay “Syabat.” Kaling adlaw ay magtuna sa pagsugbo it adlaw sa Biyernes hastang sa pagsugbo it adlaw sa Sabado. tuyar sa Ida batasaney, nagsuyor Sida sa sinagoga. Ag sa oras it inugbasa sa Sagradong Kasuyatan, nagtinrog Sida agor imaw it magbasa. 17 Ingrawat sa Ida it manugbulig sa sinagoga kag kasuyatan ni Propeta Isaias. Ingbukyar Nida kali ag nakita Nida kag parti kung hariin nakasuyat kag tuyar it kali,
18 “Kag Ispirito it Gino-o ay hali sa Ako,
dahil ingpili Nida Ako
nak magwali it Maadong Balita sa mga pobre.
Ingsugo Nida Ako nak magbantala sa mga bihag
nak sinra ay mapapahilway,
kag mga bulag ay maado,
ag kag mga ingpapahirapan ay maalwan.
19 Ingsugo ra Nida Ako nak ibantala sa Ida mga katawuhan
nak nag-abotey kag tuig it pagluwas it Gino-o sa inra.Ӥ 4:19 Isa. 61:1-2.
20 Pagkabasa Nida rili, ay ingyungon Nida katong rolyo it kasuyatan ag ingrawat ray ruto sa manugbulig sa sinagoga ag nag-ingkorey. Ag ingpakamuyatan Sida it tanan nak rahagto sa sinagoga.
21 Nagsiling Sida sa inra, “Ngasing nak adlaw, natupar kaling parti it Sagradong Kasuyatan habang inro ingpapanimatian.”
22 Ingpuri Sida it tanan ag natingaya sinra sa Ida kabale-baleng mga bisaya. Ag nagsiling sinra, “Buko baga kali kag anak ni Jose nak taga-dili sa ato?”
23 Nagsiling Sida sa inra, “Siguradong kag masunor ninrong isiling sa Ako ay kag kabisayahan nak kali, ‘Manugbuyong, buyunga anay kag imo sarili. Himu-a ra rili sa imo sariling banwa kag mga milagro nak Imo kuno inghimo sa Capernaum.’ ”
24 Ag nagsiling pa si Hesus, “Matuor kaling Ako ingsisiling sa inro. Waya't propeta nak ingbabaton sa ida sariling banwa.
25 “Isipa kag natabo it katong kapanahunan ni Propeta Elias. Waya gipauyana it Dios sa suyor it tatlong tuig ag tunga ag nagkainggwa it masyarong tigkagutom sa bug-os nak duta. Sa kamatuuran, maramong mga balong kabade rili sa Israel, 26 pero waya gipapagtu-a it Dios si Elias sa aber sin-o sa inra rili, kundi sa usang balo nak buko nato kalahi ruto sa banwa it Sarepta sa Sidon.* 4:26 Basaha ra sa 1 Hari 17:1,8-16; 18:1. 27 Ag it katong kapanahunan ra ni Propeta Eliseo ay inggwa't maramong kitungon dili sa Israel, pero waya it aber usa sa inra nak ingpaado kundi si Naaman yang nak buko nato kalahi pero usang taga-Sirya.” 4:27 Basaha ra sa 2 Hari 5:1-14.
28 Pagkarungog ninra it kali, kag tanang tawo sa sinagoga ay nagkahangit. 29 Kada nagtinrog sinra ag ingtuy-og si Hesus paliwas sa banwa hastang makaabot sinra ruto sa pinaka-pangpang it bubaguntor kung hariin kag inra banwa, agor inra Sida ihuyog ruto nak una kag uyo. 30 Ugaling ay it yang rayan si Hesus sa inra tunga ag ingbadaan sinra.
Kag Pagpaado ni Hesus sa Usang Tawo nak Nasasaniban it Mayaot
(Markos 1:21-28)
31 Pagkatapos, nag-us-os si Hesus sa syudad it Capernaum sa Galileya. Ag pag-abot it Adlaw it Inugpahuway, nagtudlo Sida sa mga tawo sa sinagoga. 32 Ag rakong gador kag katingaya ninra sa Ida pagtudlo, dahil nakita ninra nak kag Ida pagtudlo ay inggwa't gahom.
33 Ruto sa sinagoga ay inggwa it usang tawo nak nasasaniban it mayaot. Marugay-rugay ay umidagak sida ag nagbisaya, 34 “Hoy! Hesus nak taga-Nazaret! Aunhon kami Nimo? Nagpali baga Ikaw agor parusahan kami? Kilaya Ka nako! Ikaw kag Balaan nak halin sa Dios!”
35 Pero, gingsaway ni Hesus katong mayaot sa pagsiling, “Hipos! Layas hina sa tawo!” Gingpakisay-kisay anay it mayaot katong tawo ruto sa inra tunga, bag-o nagliwas kali sa ida ag waya sida nauno.
36 Abang katingaya it tanang nakakita it kali, kada sinra ay mansigpangutana sa usa'g-usa tungor kang Hesus. Siling ninra, “Ni-o kali? Asing inggwa Sida it karapatan ag gahom nak magsugo sa mga mayaot ag nasunor ra sinra?” 37 Sa nak raan ay nabalita sa tanang mga lugar nak nakapalibot ruto kag tungor kang Hesus ag sa Ida ginghimo.
Kag Pagpaado ni Hesus sa Maramong Tawo
(Mateo 8:14-17; Markos 1:29-34)
38 Pagkatapos, si Hesus ay nagliwas sa sinagoga bag-o nagpagto sa bayay nina Simon. 4:38 Si Simon ay ingtatawag rang Pedro. Ruto kag panugangan nak kabade ni Simon ay abang taas kag sagnat, kada nagpangabay sinra kang Hesus nak paaduhon kali. 39 Ingpayungutan sida ni Hesus ag nagtinrog sa tupar nida, bag-o ingsaway kag sagnat ag nawagit kali sa ida. Sa nak raan sida ay nagbangon ag gingtahawan sinra.
40 Pagsugbo it adlaw, gingpangraya it tanang mga tawo kang Hesus kag inra mga hali nak di sakit agor paaduhon Nida. Ingpapatong ni Hesus kag Ida damot sa inra ag bawat usa ay nag-ado. 41 Ag maramo ra Sidang ingpalayas nak mga mayaot sa mga tawong inra nasasaniban ag sinra ay nagpanglayas ag nag-iinukaw it, “Ikaw kag Anak it Dios!” Pero ingsaway sinra ni Hesus ag wayaey sinra gipabisayaha pa dahil ayam ninra nak Sida kag ingpromisang Kristo.
Kag Pagtudlo ni Hesus sa Probinsya it Galileya
(Markos 1:35-39)
42 Aga-aga pa it kag masunor nak adlaw, nagpagto si Hesus sa usang lugar nak waya't tawo. Pero inghanap Sida it mga ingbadaan Nida sa banwa. Pagkakita ninra sa Ida, ay inra inghawiran nak indi anay Sida maghalin sa inra lugar. 43 Pero nagsiling si Hesus, “Badyangey anay, dahil kinahangyan nak magwali ra Ako it Maadong Balita tungor sa paghari it Dios sa iba pang mga banwa. Imaw kali kag rason kung asing ingsugo Ako it Dios nak magpali sa kalibutan.” 44 Kada, ginglibot nina Hesus kag bug-os nak probinsya it Hudeya ag Sida ay nagbabantala sa mga sinagoga.

*4:3 4:3 Kag pinaka-kan-on it mga lahi it Hudyo ay tinapay.

4:4 4:4 Deu. 8:3.

4:8 4:8 Deu. 6:13.

§4:11 4:11 Sal. 91:11-12.

*4:12 4:12 Deu. 6:16.

4:15 4:15 Kaling lugar ay puyding maging tilipunan ninra, o dayawan, o korte, o eskwelahan.

4:16 4:16 Kali sa bisayang Hebreo ay “Syabat.” Kaling adlaw ay magtuna sa pagsugbo it adlaw sa Biyernes hastang sa pagsugbo it adlaw sa Sabado.

§4:19 4:19 Isa. 61:1-2.

*4:26 4:26 Basaha ra sa 1 Hari 17:1,8-16; 18:1.

4:27 4:27 Basaha ra sa 2 Hari 5:1-14.

4:38 4:38 Si Simon ay ingtatawag rang Pedro.