3
SI JUAN NAK MANUGBAWTISMO
(Markos 1:1-8; Lukas 3:1-18; Juan 1:23,26-27)
Katong panahong kato, nagpagto si Juan nak Manugbawtismo sa mayangkag nak kabukiran it Hudeya, ag hagto sida nagbabantala nak, “Maghinuysoy kamo! Mayungotey kag paghari it Dios.”
Kaling si Juan kag ingpapatungran ni Propeta Isaias katong nagsiling sidang,
“Inggwa't usang nagbabantala it makusog sa mayangkag nak kabukiran nak nagsisiling,
‘Ihanra ninro kag arayanan it Gino-o,
Tadlunga kag Ida mga rayanan.’ ”* 3:3 Isa. 40:3.
Kag suksok ni Juan ay human sa yinayang balahibo it kamelyo ag kag ida panghagkos ay human sa anit it hadop, ag kag ida pagkaon ay mga apan-apan ag rugos. 3:4 Basaha ra sa 2 Hari 1:8.
Katong panahon nak kato ay maramong tawo halin sa syudad it Herusalem, sa bug-os nak probinsya it Hudeya ag ruto ra hampig sa Suba it Jordan ay nagpipinagto sa ida. Ingpahadag anay ninra kag inra mga kasal-anan bag-o ingbabawtismuhan sinra ni Juan sa Suba it Jordan.
Pero katong nakita nida kag mga Pariseo ag Saduseo nak nagsusuor sa ida para magpabawtismo, ingbisar-an nida sinra. Siling nida, “Kamong mga tusong tawo! Sin-o kag nagpaandam sa inro nak makakaiwas kamo sa paabutong parusa it Dios kung kamo ay mapabawtismo? Kung klarong kamo ay naghinuysoyey ay ipakita kina ninro parayan sa inro maadong buhat. Aya ninro giisipa nak porke si Abraham kag inro inghalinan ay makakaiwasey kamo sa parusa. Ingsisiling nako sa inro nak kaya ra it Dios nak maghuman it mga magiging inanak ni Abraham halin sa mga bato nak kali. 10 Kag parusa it Dios sa inro ay tuyar sa wasay nak nakahanaey sa pinaka-ugat it puno. Ag bawat puno nak waya gipapamunga it maado ay apukanon yangey ag ahimuong rabok.
11 “Ingbabawtismuhan nako kamo sa tubi pramas ipakita nak kamo ay naghinuysoyey. Pero inggwa it usang paabuton nak mas yabaw pa kisa sa ako ag aber sa pagbaoy it Ida sandalyas ay buko ako angay. Sida kag mabawtismo sa inro it Ispirito Santo ag kayado. 3:11 Kali ay natupar sa Bin. 2:3-4. 12 Sida ay puyding ikumpara sa usang manugpakuyay nak ibuyag kag mga upa sa timgas. Ahawanan anay nida kag apakuyadan, ag tipunoney nida kag timgas sa ida usunan ag asunugon kag upa sa kayado nak indi mapayong-payong.”
KAG PAGBAWTISMO AG PAGTINTAR KANG HESUS
Kag Pagbawtismo kang Hesus
(Markos 1:9-11; Lukas 3:21-22)
13 It katong nagbabawtismo pa si Juan sa Suba it Jordan, si Hesus ay nagpagto ra ruto sa ida halin sa Galileya pramas magpabawtismo ra. 14 Pero mapaindi tan-a si Juan sa pagsiling nak, “Asing gusto Nimong magpabawtismo sa ako? Ako kag dapat magpabawtismo sa Imo.”
15 Pero ingsabat sida ni Hesus, “Himu-a yangey kali. Tama yang nak mahimo kali para matuman kag tanang kabubut-on it Dios.” Kada nagsugot si Juan ag ingbawtismuhan si Hesus.
16 Pagkatapos it bawtismo kang Hesus, nagtakas nak raan Sida sa tubi. Pagtakas nida, nagbuka kag langit, ag nakita Nida kag Ispirito it Dios nak nagbababa tuyar sa usang salumpati, ag nag-apon kali sa Ida. 17 Ag inggwa't usang Boses halin sa langit nak nagsiling, “Kali kag Ako pinalanggang Anak, nak Ako namumut-an.”§ 3:17 Basaha ra sa Sal. 2:7 ag Isa. 42:1.

*3:3 3:3 Isa. 40:3.

3:4 3:4 Basaha ra sa 2 Hari 1:8.

3:11 3:11 Kali ay natupar sa Bin. 2:3-4.

§3:17 3:17 Basaha ra sa Sal. 2:7 ag Isa. 42:1.