4
Kag Pagtintar ni Satanas kang Hesus
(Markos 1:12-13; Lukas 4:1-13)
Pagkatapos it bawtismo kang Hesus, ingraya Sida it Ispirito Santo sa mayado ag mayangkag nak kabukiran para tintaron ni Satanas. Nagpuasa Sida sa suyor it kwarentang adlaw ag kwarentang gab-i, ag ginutom nak gador Sida. Ngasing, nag-abot kag Tintador nak si Satanas ag nagsiling sida kang Hesus, “Kung Ikaw kag matuor nak Anak it Dios, sugu-a kaling mga bato nak maging tinapay.”* 4:3 Kag pinaka-kan-on it mga lahi it Hudyo ay tinapay.
Pero nagsabat si Hesus, “Nakasuyat sa Sagradong Kasuyatan nak, ‘Buko yang sa pagkaon nabubuhi kag tawo kundi sa bawat bisaya it Dios.’ ” 4:4 Deu. 8:3.
Masunor ay ingraya Sida ni Satanas sa ingtatawag nak sagradong syudad it Herusalem, ag Sida ay ingpatinrog sa pinaka-tumbo it Templo, ag nagsiling sa Ida, “Kung matuor Kang Anak it Dios, yukso, dahil nakasuyat sa Sagradong Kasuyatan,
“ ‘Asuguon it Dios kag Ida mga anghel
nak kuguson ag rahanan Ka
pramas kag Imo siki ay indi magtama sa bato.’ ” 4:6 Sal. 91:11-12.
Nagsabat si Hesus sa ida, “Nakasuyat ra sa Sagradong Kasuyatan, ‘Daey igpurbahe kag GINO-O nak inro Dios.’ ”§ 4:7 Deu. 6:16.
Pagkatapos, ingraya ray Sida ni Satanas sa pinaka-tumbo it abang taas nak baguntor ag ingpakita sa Ida kag tanang gingharian it kalibutan ag tanang kamanggaran it kali. Ag nagsiling si Satanas sa Ida, “Ita-o nako kaling tanan sa Imo kung mayuhor Ka ag madayaw sa ako.”
10 Pero nagsabat si Hesus sa ida, “Satanas, layas! Nakasuyat sa Sagradong Kasuyatan, ‘Kag Ginoong Dios yang kag imo dapat dayawon, ag Sida yang kag imo dapat serbisyuhan.’ ”* 4:10 Deu. 6:13.
11 Pagkatapos it kali, naghalin si Satanas sa Ida ag nag-inabot kag mga anghel para asikasuhon Sida.
KAG MINISTERYO NI HESUS SA GALILEYA
Kag Pagtuna it Pagtudlo ni Hesus sa Galileya
(Markos 1:14-15; Lukas 4:14-15)
12 Pagkarungog ni Hesus nak napriso si Juan nak Manugbawtismo, nagbalik Sida sa probinsya it Galileya. 13 Pero bukoey Sida sa Nazaret giistar, kundi nagsaydo Sida sa syudad it Capernaum sa habig it Ragat it Galileya, sa lugar it mga inanak nina Zabulon ag Naptali. 14 Parayan sa Ida pag-istar raha ay natupar kag ingpasiling it Dios parayan kang Propeta Isaias it kato nak,
15 “Kag duta nak Zabulon ag Naptali
ay nararayanan papagto sa ragat,
patabok sa Suba it Jordan, 4:15 Kaling habig it Suba it Jordan ay sa sugbuhan.
sa lugar it Galileya kung riin nag-iistar
kag maramong buko Hudyo.
16 Kag mga tawo hagto nak pay nabubuhi sa karuymanan,
ay kamatayon yang kag inra ingpapaabot.
Pero nakikitaey ninra kag paabutong kasusiga nak kahadagan,
ag pay tuyar sa pagsubat it adlaw sa aga,
kali ay maabot ag mapahadag sa inra isip.” 4:16 Isa. 9:1-2.
17 Tuna it kato, ingtunaan ni Hesus kag Ida pagbantala nak, “Maghinuysoy kamo, dahil mayungotey kag paghari it Dios.”§ 4:17 o “gingharian it langit.” Kung kausa pag nagsiling nak gingharian it Dios o gingharian it langit, kag gustong bisayahon ay kag “paghari it Dios” sa kabuhi it mga tawo, ag kung kausa ra ay kag langit kung hariin kag Dios ay naghahari.
Kag mga Unang Disipulos nak Ingtawag ni Hesus
(Markos 1:16-20; Lukas 5:1-11)
18 Usang adlaw, habang nagpapanaw si Hesus sa habig it Ragat it Galileya, nakita Nida kag ruhang magmanghor nak sina Simon nak ingtatawag rang Pedro, ag si Andres. Sinra ay nagpapangyada dahil mangingisra sinra. 19 Ing-ayaba sinra ni Hesus, “Maley! Sunor kamo sa Ako! Atudluan Nako kamo kung pauno makaraya it mga tawo nak masunor sa Ako.” 20 Sa nak raan, ingbadaan ninra kag inra pagpangisra ag nagsunor sa Ida.
21 Nagpadayon sina Hesus it pagpanaw halin ruto ag nakita ray Nida kag ruhang magmanghor nak sina Santiago ag Juan nak mga anak ni Zebedeo. Sa rayapang sinra kaibahan kag inra tatay nak nagtatahi it inra lambat. Ing-ayaba ra sinra ni Hesus nak magsunor sa Ida, 22 ag sa nak raan, ingbilin ninra kag inra tatay ag inra rayapang ag nagsunor sa Ida.
Kag Pagtudlo ni Hesus ag kag Pagpaado sa mga Tawo
(Lukas 6:17-19)
23 Inglibot nina Hesus kag bug-os nak probinsya it Galileya, ag nagtutudlo sa mga sinagoga* 4:23a Kaling lugar ay puyding maging tilipunan ninra, o dayawan, o korte, o eskwelahan. ag nagbabantala it Maadong Balita 4:23b o “Ebanghelyo.” tungor sa paghari it Dios sa kabuhi it tawo. Ingpaado ra Nida kag tanang klasi it sakit ag nababatyagan it tawo. 24 Kada nabantog Sida sa bug-os nak bansa it Sirya, ag rinaya sa Ida kag tanang inggwa't nababatyagan ag iba't-ibang klasi it sakit, mga nakakabatyag it hapros, mga tawong ingsasaniban it mayaot, mga di tigbak ag mga yupog, ag Ida ingpaado sinrang tanan.
25 Kada ngani ingsunran Sida it maramong tawo halin sa probinsya it Galileya, sa Sampuyong Syudad sa lugar it Decapolis, sa syudad it Herusalem, sa probinsya it Hudeya ag sa yudo it Suba it Jordan.

*4:3 4:3 Kag pinaka-kan-on it mga lahi it Hudyo ay tinapay.

4:4 4:4 Deu. 8:3.

4:6 4:6 Sal. 91:11-12.

§4:7 4:7 Deu. 6:16.

*4:10 4:10 Deu. 6:13.

4:15 4:15 Kaling habig it Suba it Jordan ay sa sugbuhan.

4:16 4:16 Isa. 9:1-2.

§4:17 4:17 o “gingharian it langit.” Kung kausa pag nagsiling nak gingharian it Dios o gingharian it langit, kag gustong bisayahon ay kag “paghari it Dios” sa kabuhi it mga tawo, ag kung kausa ra ay kag langit kung hariin kag Dios ay naghahari.

*4:23 4:23a Kaling lugar ay puyding maging tilipunan ninra, o dayawan, o korte, o eskwelahan.

4:23 4:23b o “Ebanghelyo.”