10
KAG PAGPANAW NI HESUS PA-HUDEYA
Kag Pagtudlo Tungor sa Pag-asawa ag Pagbuyag
(Mateo 19:1-12; Lukas 16:18)
Ngasing, naghalin sina Hesus sa Capernaum ag nagpagto sa probinsya it Hudeya bag-o nagtabok sa Suba it Jordan. Kag mga tawo ruto ay nagtinipon liwat sa Ida, ag kumporme sa batasang Ida dating ginghuhuman ay ingtudluan ray Nida sinra.
Inggwa ra it mga Pariseo ruto nak nagpayungot kang Hesus ag nagpangutana sa Ida, “Ingtutugutan baga it ato Kasuguan nak buyagan it usang kayake kag ida asawa?” Inra kali ingpangutana dahil gusto ninra nak purbahan Sida.
Gingbalik sa inra ni Hesus kag inra pangutana, “Asi, ni-o kag sugo sa inro ni Moises nahanungor sa pagbuyag?”
Sabat ninra, “Nasugot si Moises nak kag kayake ay puyding magbuyag sa ida asawa basta't ahimuon nida kag Kasuyatan bilang pamatuor nak sinra ay buyagey.”* 10:4 Deu. 24:1-4.
Nagsabat si Hesus, “Dahil ngani abang tugas kamo it uyo, kada ingsuyat nida kina. Pero tuna pa it katong una ay, ‘Gingtugay it Dios kag tawo, nak kayake ag kabade.’ 10:6 Hen. 1:27; 5:2. ‘Ngani, inabilin it kayake kag ida tatay ag nanay agor sida ay mapisan sa ida asawa ag sinrang ruha ay magiging usa.’ 10:8 Hen. 2:24. Bukoey sinra ruha kundi usa. Kada ngani kag ingpag-usa it Dios, indi dapat pabuyagon it tawo.”
10 Pagkasabat it kina sa inra ni Hesus ay nagsuyorey sinra sa bayay nak inra ingdadayunan ag ruto nagpangutana kag Ida mga manugsunor it tungor raha. 11 Siling Nida sa inra, “Aber si-o man kag kayake nak magbuyag sa ida asawa ag mag-asawa ray sa iba, sida ay nagpapangawatan laban sa ida unang asawa. 12 Ag imaw ra, aber si-o man kag kabade nak magbuyag sa ida asawa ag mag-asawa ray sa iba, sida ay nagpapangawatan laban sa ida unang asawa.”
Gingbendisyunan ni Hesus kag mga Anak
(Mateo 19:13-15; Lukas 18:15-17)
13 Pagkatapos, inggwa it tawong nagraya it inra mga anak kang Hesus agor apabendisyunan sa Ida. Pero ingsaway sinra it mga disipulos.
14 Pero it katong nakita kali ni Hesus nahangit Sida ag napasiling sa inra, “Pabad-e kinang mga anak nak magpayungot sa Ako. Aya sinra gipigahe, dahil tuyar sa inra kag mapasakop sa paghari it Dios. 15 Matuor kaling Ako ingsisiling sa inro. Aber sin-o man kag indi magpasakop sa paghari it Dios it tuyar sa pagpasakop it usang anak sa ida maguyang, ay indi nak gador makasuyor sa Ida gingharian.” 16 Ag Ida ingkugos ag ingkupkupan kag mga anak, bag-o Ida gingbendisyunan sinra sa pagpatong it Ida damot sa inra.
Kag Usang Manggaranon
(Mateo 19:16-30; Lukas 18:18-30)
17 It katong pahalinoney sina Hesus habang sa rayan sinra, inggwa't usang tawo nak nagrayagan pasapoy sa Ida ag nagyuhor sa Ida atubangan. Nagpangutana kaling tawo, “Maadong Maestro, ni-o kag ako dapat himuon agor mapasa-ako kag kabuhi nak waya't katapusan?”
18 Nagsabat si Hesus sa ida, “Asing imo Ako gingtatawag nak maado? Waya't ibang maado kundi kag Dios yang. 19 Ag tungor ray sa imo pangutana, ayam ra nimo kag mga Kasuguan, ‘Indi magpangmatay, indi magpangawatan, indi magpanakaw, indi magtestigo it binakak laban sa imo isigkatawo, indi magpangrada, ag tahura kag imo tatay ag nanay.’ ”§ 10:19 Exo. 20:12-16 ag Deu. 5:16-20.
20 Ag siling ray it kaling tawo, “Maestro, tuna sa ako pagka-maisot akoey kali ingtutuman.”
21 Nabatyagan ni Hesus nak nagyungot kag Ida buot sa ida ag ingmuyatan sida ag nagsiling, “Oho, pero puyra pa raha, inggwa pa it usang bagay nak kuyang sa imo. Pauli anay ag ibaligya kag imo tanang ari-arian, ag ibulig kag binta sa mga pobre. Pag nahimo nimo kina, magkakainggwa ka it kayamanan sa langit. Pagkatapos, balik ag magsunor sa Ako.”
22 Pagkarungog nida rili ay nasubo kaling tawo ag nagpanaw sida nak mabug-at kag buot, dahil abang yaman sida.
23 Pagkatapos, gingmuyatan ni Hesus kag Ida mga manugsunor ag nagsiling, “Abang hirap talaga para sa usang mayaman nak magpasakop sa paghari it Dios!”
24 Abang katingaya it Ida mga manugsunor sa Ida ingsiling.
Ag nagsiling ray si Hesus sa inra, “Mga anak, abang hirap talaga nak magpasakop sa paghari it Dios! 25 Mas marali pa para sa usang kamelyo nak magsuyor sa buho it radom kisa magpasakop kag usang mayaman sa paghari it Dios.”
26 Lalo pang natingaya kag Ida mga manugsunor, kada nagpangutana ray sinra sa Ida, “Ay kung tuyar kina, sin-o yang kag maluluwas?”
27 Ingpakamuyatan sinra ni Hesus ag nagsiling, “Imposible nak mahuman kali it tawo, pero kaya it Dios nak himuon kag tanan, dahil waya't imposible sa Dios.”
28 Ag nagsiling si Pedro, “Gino-o, ay pauno kami? Ingbadaan namo kag tanan ag nagsunor kami sa Imo.”
29 Nagsabat si Hesus, “Matuor kaling Ako ingsisiling sa inro. Waya't tawo nak nagbada it ida bayay o mga hali nak kayake ag kabade, o nanay, tatay, mga anak o mga duta, alang-alang sa pagsunor sa Ako ag sa pagpalapnag it Maadong Balita, 30 nak indi makabaton it mas subra pang kabuganaan para sa tanang ida ingbadaan. Kinang tanan ay mabalik sa ida ngasing, tuyar sa, kabuganaan sa mga bayay, mga hali nak kayake ag kabade, o nanay, mga anak ag mga duta, ugaling makaagom ra sida it pagpahirap. Ag sa paabuton nak panahon ay mabaton ra sida it kabuhi nak waya't katapusan. 31 Maramong ingkikilaya sa ngasing nak mas nakakayabaw kag mawawar-an it puyos sa palaabuton, ag kag mga ingmumuyatan nak pay waya't puyos sa ngasing ay imaw kag makikilaya nak mas yabaw sa tanan sa palaabuton.”* 10:31 o “maramong nauna ay imaw kag mahuhuli, ag maramong nahuli ay imaw kag mauuna.”
Kag Pagpasador ray Liwat ni Hesus Tungor sa Ida Kamatayon
(Mateo 20:17-19; Lukas 18:31-34)
32 Pagkatapos, nagpadayon sina Hesus patukar sa Herusalem. Ag si Hesus ay nag-una-una sa inra, ag kag ibang Ida mga manugsunor ay natingaya ag kag iba ay ingyawhakan. Marugay-rugay, Ida inghuyat kag Ida doseng disipulos ag Ida ray ingsiling sa inra kung ni-o kag matatabo sa Ida.
33 Nagsiling Sida, “Runggi ninro kali! Ngasing ay patukarey kita sa Herusalem ag pag-abot nato ruto, Ako nak dati pa ay ingtatawagey nak Anak it Tawo, ay atraiduron ag ita-o sa mga Punong Saserdote ag sa mga Manunudlo it Kasuguan, nak mahusgar sa Ako it kamatayon. Ag pagkatapos, ita-o ray ninra Ako sa mga buko Hudyo 10:33 o “mga Hentil” nak halin sa bisayang Inglis nak “Gentile.” 34 nak imaw kag mainsulto ag maruya sa Ako. Inra ra Ako alatiguhon ag amatyon, pero sa pangtatlong adlaw Ako ay mababanhaw.”
Kag Pangabay nina Santiago ag Juan
(Mateo 20:20-28)
35 Pagkatapos, nagpayungot kang Hesus sina Santiago ag Juan nak mga anak ni Zebedeo. Nagsiling sinra sa Ida, “Maestro, inggwa tan-a kami it ipangabay sa Imo.”
36 Nagpangutana Sida sa inra, “Asi, ni-o kag inro gusto nak himuon Nako?”
37 Ag nagpangabay sinra, “Gusto namo nak kaming ruha it Imo apaingkuron sa Imo tu-o ag wala, pag Ikaw ay maghariey sa Imo kahimayaan.”
38 Pero nagsiling si Hesus sa inra, “Waya ninro naaayami kung ni-o kag inro inghahagar. Kaya baga ninro nak tis-an kag hirap tuyar sa Ako arayanan? Kaya baga ninro nak agumon kag kamatayon nak Ako aaguman?”
39 Nagsabat sinra, “Oho, kaya namo!”
Siling pa ni Hesus, “Matuor, atis-an nak gador ninro kag hirap nak Ako arayanan, ag aagumon ra ninro kag kamatayon nak Ako aaguman. 40 Pero buko Ako kag masiling kung sin-o kag makakaingkor sa Ako tu-o o wala, dahil kinang pwesto ay para talaga sa mga gingtiganaey it kali.”
41 It katong narunggan kali it katong sampuyong disipulos nahangit sinra kana Santiago ag Juan. 42 Kada ing-ayaba sinra ni Hesus ag nagsiling sa inra, “Ayam ninro nak dili sa kalibutan kag pinuno it mga nasyon nak waya nagkikilaya sa Dios ay inggagahuman kag inra mga nasasakupan nak inggwa it kaisog, ag kag mga importanting tawo sa inra ay imaw ra kag nagmamayor. 43 Pero para sa inro, buko dapat tuyar, kundi kung si-o man kag gustong makilaya sida ay dapat nak maging tuyar sa usang suguon. 44 Ag aber sin-o sa inro kag gustong mapamuno ay dapat maserbisyo sida tuyar sa usang ulipon. 45 Ako nak dati pa ay ingtatawagey nak Anak it Tawo ay nagpaali buko para serbisyuhan, kundi para magserbisyo ag magta-o it Ako kabuhi bilang pangtubos para sa maramong tawo.” 10:45 Isa. 53:10-12.
Kag Pagpaado ni Hesus kang Bartimeo nak Bulag
(Mateo 20:29-34; Lukas 18:35-43)
46 Ngasing, nakaabotey sina Hesus ag Ida mga manugsunor sa banwa it Jerico. Ag tong paliwasoney sinra ruto ay nakarungan ninra kag maramong mga tawo. Sa habig it inra ingrarayanan ay inggwa't nag-iingkor nak usang bulag nak nagpapalimos. Kag ida ngayan ay si Bartimeo nak anak ni Timeo. 47 Narunggan ni Bartimeo nak si Hesus nak taga-Nazaret ay marayan. Kada nag-aayaba sida it makusog, “Hesus, Inanak ni David, kaluy-i ako!”
48 Gingsaway sida it mga tawo ag gingpapahipos. Pero lalo nidang pinaka-kusgan kag ida pag-ukaw, “Inanak ni David, kaluy-i ako!”
49 Nagruyog anay si Hesus ag nagsiling, “Payunguta sida.”
Ag ging-ayaba ngani ninra kinang bulag ag ingsilinggan, “Pakusuga kag imo buot! Maley, tinrog, gingpapayungot ka Nida.”
50 Ging-itsa nida kag ida alimungmong ag nagtinrog nak raan ag nagpayungot kang Hesus.
51 Nagpangutana si Hesus sa ida, “Ni-o kag gusto nimong himuon Nako para sa imo?”
Nagsabat kag bulag, “Maestro, gusto tan-a nakong makakita.”
52 Nagsiling si Hesus, “Pauliey, napaado ka parayan sa imo pagtu-o.”
Ag sa nak raan sida ay nakakita ag nagsunor kang Hesus sa rayan.

*10:4 10:4 Deu. 24:1-4.

10:6 10:6 Hen. 1:27; 5:2.

10:8 10:8 Hen. 2:24.

§10:19 10:19 Exo. 20:12-16 ag Deu. 5:16-20.

*10:31 10:31 o “maramong nauna ay imaw kag mahuhuli, ag maramong nahuli ay imaw kag mauuna.”

10:33 10:33 o “mga Hentil” nak halin sa bisayang Inglis nak “Gentile.”

10:45 10:45 Isa. 53:10-12.