11
KAG HULING MINISTERYO NI HESUS SA HERUSALEM
Kag Pagsuyor ni Hesus sa Herusalem
(Mateo 21:1-11; Lukas 19:28-40; Juan 12:12-19)
It katong mayungotey sina Hesus sa Herusalem, sa mga baryo it Betpage ag Betanya nak asa paus-uson sa Baguntor it mga Olibo, gingpauna anay ni Hesus kag ruha sa Ida mga disipulos, ag ingsugo sinra, “Pagto kamo rutuong baryo nak asa uunhan. Pagkasuyor ninro ruto, makikita ninro kag usang nakalig-or nak tureting asno nak waya pang gador it nakakasakay. Bay-a yang ninro ag ray-on dili. Kung inggwa it magpangutana sa inro kung asing ingbabaoy ninro kina, silinggang kinahangyan nganat kina it Gino-o, ag iuli ra nak raan pagkatapos.”
Ag nagpagtoy ngani katong ruha. Ag nakita ninra katong usang turete nak asno nak nakalig-or sa habig it rayan sa liwas it hagran it usang bayay. Inra inghubar kag higot it kato.
Ruto ay inggwa it mga nag-iistambay nak nagpangutana sa inra, “Hoy, asing inro kina inghuhubar?” Ag nagsabat sinra kumporme sa ingtugon sa inra ni Hesus, kada gingpabad-an yangey sinra nak makahalin.
Inggudor ninra kag tureting asno papagto kang Hesus. Pag-abot ninra ruto, inghapinan anay ninra it inra mga baro kag turete ag nagsakayey si Hesus. Maramong tawo kag nagbukyar it inra baro sa rayan. Kag iba ay nag-utoy it mga pakyang ag mga ugbos it sanga nak di rahon halin sa mga puno sa habig, ag inghanig ra kali sa rayan bilang pagpakita it inra pagtahor.
Kag mga tawong nag-uuna ag nagsusunor kang Hesus ay nag-iinukaw it,
“Hosana!”
“Mabuhay kag nag-aabot sa ngayan it Gino-o!”
10 “Kabay pang pakamaaduhon kag maabotey nak gingharian
it ato tatay nak si Haring David!”
“Dayawon kag Dios sa kataas-taasan!”* 11:10 Sal. 118:26.
11 Pagkasuyor nina Hesus sa Herusalem ay nagpagto sinra sa Templo. Nagsuyor Sida ag naglibot ruto habang nagpapangmuyat-muyat. Ugaling dahil maruyomey, nagliwas ray Sida ag nagbalik sa Betanya kaibahan kag Ida doseng disipulos.
Kag Pagsumpa ni Hesus sa Usang Puno it Igos nak Waya it Bunga
(Mateo 21:18-19)
12 Pagkasunor nak adlaw, it katong naghaliney sinra sa Betanya pabalik sa Herusalem ag habang sa rayan sinra, ay nakabatyag si Hesus it gutom. 13 Naantaw Nida kag usang puno it igos nak maguyangey kag mga rahon ag dapat ay di bungay, kada nagpayungot Sida ruto agor muyatan kung inggwa Sida it mahuhugot. Pero pag-abot Nida ruto, waya Sida it nakitang bunga kundi puro rahon yang, dahil buko pa kato kag panahon it tigbunga it igos. 14 Kada napasiling Sida sa puno, “Wayaey nak gador it makakaon it imo bunga!” Ag narunggan kali it Ida mga disipulos.
Kag Pagpalayas ni Hesus sa mga Nagbabaligya sa Templo
(Mateo 21:12-17; Lukas 19:45-48)
15 Pag-abot nina Hesus sa Herusalem, nagsuyor Sida sa rayaag it Templo ag ingpaliwas Nida kag mga nagbabaligya ag mga nagpapamakay it mga hadop para ihalar ruto. Ingpabalintong Nida kag mga lamesa it mga nagbabaydo it kwarta, imaw ra kag mga ingkuran it mga nagbabaligya it salumpati. 16 Ag waya Nida gipayaktura sa rayaag it Templo kag mga tawo nak di rayang mga pinamakay. 17 Ag gingtudluan Nida kag mga tawo sa pagsiling, “Di baga gingpasuyat it Dios sa Sagradong Kasuyatan nak,
“ ‘Kag Ako bayay ay atawagong
bayay nak pangamuyuan it mga tawo halin sa tanang mga nasyon?’ 11:17a Isa. 56:7.
Pero inghuhuman ninro kaling lugar it mga radaon.” 11:17b Jer. 7:11.
18 Pagkarungog it kali it mga Punong Saserdote ag mga Manunudlo it Kasuguan ay naghanap sinra it parayan kung pauno ninra amatyon si Hesus, kumo nahadlok sinra sa Ida, dahil kag tanang mga tawo ay natitingaya sa Ida pagtudlo.
19 Ag it katong medyo gab-ey, nagliwas sina Hesus sa syudad.
Kag Leksyon Halin sa Punong Igos nak Namatay
(Mateo 21:19b-22)
20 Pagkaaga, sa inra pagbalik liwat sa syudad, nakita ninra katong puno it igos nak minatayey. 21 Narumruman ni Pedro kag ingsiling ni Hesus sa kahoy, ag napasiling sida, “Maestro, muyati! Kag puno nak Imo gingsumpa ay minatayey!”
22 Nagsabat si Hesus, “Magtu-o kamo sa Dios! 23 Matuor kaling Ako ingsisiling sa inro. Aber sin-o man nak inggwa't pagtu-o sa Dios ay puyding magsiling riling baguntor nak, ‘Halin raha ag magsaydo sa ragat!’ Ag kung waya sida it pangruha-ruha sa ida tagipusuon ag magtu-o yang it matuor nak kag ida ginghahagar ay matutuman, ay talagang kina ay matutuman. 24 Kada rumruma ninro nak aber ni-o man kag inro inghahagar sa pangamuyo, magtu-o kamo nak nabatoney ninro kali ag talagang kali ay mapapasa-inro.
25 “Ag sa inro pagpangamuyo, patawara anay ninro kag nakasala sa inro agor apatawaron ra kamo it inro Tatay sa langit sa inro kasal-anan. 26 Kung indi kamo makapatawar sa mga nakasala sa inro, indi ra kamo gipatawaron it inro Tatay sa langit.”
Kag Pangutana Tungor sa Karapatan ni Hesus
(Mateo 21:23-27; Lukas 20:1-8)
27 Nakaabot ray sina Hesus sa Herusalem ag nagsuyor sinra sa Templo. Habang nagpapanaw si Hesus raha ay ingpayungutan Sida it mga Punong Saserdote, mga Manunudlo it Kasuguan, ag iba pang mga pinuno it mga Hudyo, 28 ag ingsura Sida, “Ni-o kag Imo karapatan para himuon kag tanang Imo ginghihimo? Si-o kag nagta-o sa Imo it kali?”
29 Ingsabat sinra ni Hesus, “Apangutan-on ra kamo Nako. Pag nasabat ninro Ako, asabton ra kamo Nako kung riin gihalin kag Ako karapatan nak himuon kali. 30 Kag pagbawtismo baga ni Juan sa mga tawo ay halin sa Dios o sa tawo? Sabta Ako!”
31 Nagpangunseho anay sinra ag nagsiling, “Kung magsabat kita nak ‘Halin sa Dios,’ isiling ray Nida sa ato nak, ‘Hay, asing waya ninro sida gipatihe?’ 32 Pero kung masabat kita, ‘Halin sa tawo,’ ay madedelikaduhan kita sa mga tawo, dahil inra ingkikilaya nak si Juan ay usang matuor nak propeta.”
33 Kada, ingsabat ninra si Hesus, “Ilam, buko namo ayam.”
Ngani, nagsiling ra si Hesus sa inra, “Ay indi ra Nako igsiling sa inro kung hariin gihalin kag Ako karapatan nak himuon kali.”

*11:10 11:10 Sal. 118:26.

11:17 11:17a Isa. 56:7.

11:17 11:17b Jer. 7:11.