2
Kag Matarong nak Paghusgar it Dios sa Tawo
Ngasing, siguro ging-iisip ninro nak angay yang nak parusahan it Dios kag mga tuyar nak mayaing tawo. Pero mag-andam ra kamo sa paghusgar sa iba. Dahil kung kag inro ginghihimo ay pareho sa inra ay waya kamo it puyding ahimuong rason pramas indi ra kamo maparusahan. Kumo habang naghuhusgar kamo sa iba ay pay inghuhusgaran ra ninro kag inro sarili nak dapat rang parusahan it Dios. Ag ayam nak gador nato nak kag paghusgar it Dios sa mga naghihimo it tuyar nak kayainan ay kumporme sa kaklaruhan. Kada kamo nak naghuhusgar sa inra mayaing buhat habang kamo ay imaw ra kag inghihimo, ay daey ninro'g isipa nak kamo ay makakaiwas sa kaparusahan it Dios. Ag daey ra ninro'g isipa nak maisot yang kag inro mga sala ag waya kamo it salabtanon, kumo sa subrang buot ag mahabang pagpasensya it Dios. Buko baga ninro ayam nak dahil sa Ida kabuot ay ingtataw-an kamo Nida it oras nak maghinuysoy?
Pero dahil yang sa inro katugasan it uyo, waya gihapon kamo gihinuysoy. Kada gingrurugangan ninro kag parusa it Dios para sa inro sa adlaw it Ida paghusgar. Kato kag kahahadlok nak adlaw kung sauno ipakita Nida kag Ida matarong nak paghusgar ag rakong kahangit sa kasal-anan it tawo. Sa adlaw nak kato abayusan it Dios kag bawat tawo kumporme sa inra nahimo.* 2:6 Sal. 62:12 ag Kab. 24:12. Ag kag mga tawo nak nagtitinguha sa paghimo it maado, kumo sinra ay nagsasalig nak ataw-an sinra it balor it Dios ay maagom it kabuhi ruto sa Ida kahimayaan sa langit hastang sa waya it katapusan. Ngani, ataw-an nak gador sinra it Dios it kabuhi nak waya't katapusan. Pero kag mga tawo nak kag ging-uuna ay kag inra sariling hanrom ag waya gipapati sa kamatuuran halin sa Dios, ag padayon nak naghihimo it kayainan ay makakaagom it rakong kahangit ag pagparusa it Dios. Matuor nak tanang tawo nak naghihimo it mayain ay makakaagom it grabing hapros ag kahirapan, unang-una sa mga lahi it Hudyo ag imaw ra sa mga buko Hudyo. 2:9 o “mga taga-Gresya.” (Basaha ra sa Rom. 1:14.) 10 Pero kag tanang tawo nak naghihimo it maado ay magkakainggwa it katimunungan ag ataw-an sinra it balor it Dios ruto sa kahimayaan, unang-una sa mga lahi it Hudyo ag imaw ra sa mga buko Hudyo. 2:10 o “mga taga-Gresya.” 11 Dahil kag Dios ay waya't pinilian sa Ida paghusgar.§ 2:11 Basaha ra sa Deu. 10:17.
12 Kada, kag mga buko Hudyo nak nakakasala ag waya't ayam sa Kasuguan ni Moises, ay aparusahan, pero kali ay buko basi sa Kasuguan. Ag kag mga lahi it Hudyo nak nakakasala nak inggwa't ayam sa Kasuguan ni Moises, ay aparusahan basi sa Kasuguan. 13 Dahil kag mga tawo nak inghihimo it Dios nak matarong sa Ida pagmuyat ay buko katong nagrurungog yang it Kasuguan, kundi katong mga nagtutuman ra dili.
14 Ngani, kag mga buko Hudyo nak waya't ayam sa Kasuguan ni Moises, pero kung kausa nagsusunor gihapon sinra sa kaaduhan nak ingsisiling it kina, ay inra ingpapamatuor nak hina sa inra isip ay inggwa it kasuguan nak nagtutudlo sa inra. 15 Kag inra ginghihimo nak maado ay nagpapakita nak kag gingtutudlo sa Kasuguan ay hina sa inra tagipusuon. Ag kag inra kunsensya it nagpapamatuor kung kag inra ginghihimo ay maado o buko. 16 Ngani, tuyar kali kag matatabo sa adlaw it huling paghusgar it Dios sa tawo. Itugyan Nida kang Kristo Hesus kag paghusgar sa tanan, aber katong mga nakatago nak buko ayam it ibang tawo. Imaw kali kag ako ingsisiling pag nagtutudlo ako it Maadong Balita.
Kag Nahanungor sa mga Lahi it Hudyo ag sa Kasuguan
17 Kamo nak ako mga kalahing Hudyo, gingpapagmarako nak gador ninro kag inro pagka-Hudyo ag nagsasalig kamo nak parayan sa pagtuman sa Kasuguan ni Moises* 2:17 Kag Kasuguan ni Moises kag nagpapahadag sa mga Hebreo kung ni-o kag inghahanap it Dios sa tawo nak Ida pinili. Kali kag nagpapakita sa inra kung ni-o kag tama ag sala. kamo ay maluluwas. Gingpapahambog ra ninro kag inro sarili dahil sa inro pagkakilaya kuno sa Dios, kumo gingtaw-an Nida kamo it Ida Kasuguan. 18 Ayam ninro kag kabubut-on it Dios ag kung ni-o kag pinaka-maado, kumo kamo ay gingtudluan it Kasuguan. 19 Ag kag pagkamuyat ninro sa inro sarili ay kamo'y kag pinaka-maayong manunudlo para sa mga tawo nak pay bulag sa kamatuuran tungor sa Dios, ag pay kamo'y kag puyding magta-o it kahadagan sa mga naruruyman kag kaisipan. 20 Sa isip ra ninro, kamo'y kag makakata-o it kahadagan sa mga tawong pay waya't kaayam-ayam ag sa mga waya pa it buot, kumo ingpapamutang ninro kag inro sarili nak kamo'y it pinaka-maayam tungor sa kamatuuran dahil kamo it ingtugyanan it kaling Kasuguan.
21 Kada ngani kamo nak nagtutudlo sa iba ay dapat ra ninrong tudluan kag inro sarili? Kamong mga nagtutudlo sa iba nak “Indi magpanakaw,” waya ra aboy kamo gipapanakaw? 22 Kamong mga nagtutudlo sa iba nak “Indi magpangawatan,” waya ra aboy kamo gipapangawatan? Ag kamo nak napapayain sa mga dios-diosan, ay buko ra baga mayain para sa inro nak magsuyor sa inra mga templo pramas magpanakaw? 2:22 Siling ni Pablo, kag ugali it ibang mga lahi it Hudyo ay pakitang tawo yang dahil ingsusunor matuor ninra kag ibang kasuguan tuyor sa “Dios yang kag dapat dayawon,” pero inra ra ingsusuway kag ibang kasuguan Nida tuyar sa “Bawal magpanakaw.” Kag usang halimbawa it kali ay nagpapangbaoy sinra it mga dios-diosan ag iba pang mga butang nak buyawan ag pilak halin sa mga templo it mga dios-diosan agor ibaligya. Kada pay inra gihapon gingdadayaw kag mga dios-diosan. Kag ibang halimbawa it kali kag inra pagpanakaw sa Dios ay tong waya sinra gitata-o it tamang pagta-o halin sa inra kinitaan para sa Dios. (Basaha sa Mal. 3:8.) 23 Kamo ay nagpapahambog nak hina sa inro kag Kasuguan nak ingta-o it Dios pero kag Dios ay inro gingpapahud-an parayan sa pagsuway ninro sa Kasuguan. 24 Tamang gador kag nakasuyat sa Sagradong Kasuyatan nak, “Dahil sa inro kag Dios ay gingmamayain it mga buko Hudyo.” 2:24 Basaha ra sa Eze. 36:22 ag Isa. 52:5.
25 Matuor nak di balor kag pagiging tuli sa inro nak mga lahi it Hudyo bilang tanra nak kamo ay mga katawuhan it Dios, kung tumanon ninro kag Kasuguan. Pero kung waya ninro gitutumana kali kag inro pagpatuli ay waya't puyos ag kamo ay pareho yang gihapon sa mga buko Hudyo nak mayado sa Dios. 26 Ag imaw ra, kung kag mga buko Hudyo nak waya natutuli, pero ingtutuman kag kaaduhan kumporme sa ingsisiling sa Kasuguan, ay dey abilangoney sinra it Dios nak pay Iday katawuhan nak natuliey. 27 Ngani, kaling mga buko Hudyo ay pay inra ingpapakita kag kasal-anan ninrong mga lahi it Hudyo, dahil kamo nak tuliey nak gingtugyanan it Ida Kasuguan ay nagsusuway gihapon.
28 Dahil kag ingkikilayang matuor nak lahi it Hudyo ay kato bagang ingbibilang nak matuor nak katawuhan it Dios, ag buko katong usang nakikilaya yang nak halin sa ato lahi. Ag kag pagkatuli ra nak imaw kag ingtataw-an it importansya it Dios ay buko katong ginghuhuman sa usang parti it yawas yang. 29 Kundi kag mga lahi it Hudyo nak ingkikilayang matuor nak katawuhan it Dios ay katong inggwa't pagbag-o sa ida tagipusuon. Ag usa pang importante sa pagmuyat it Dios ay kag ingsisiling nak matuor nak pagkatuli. Ag kali ay buko katong pagpatuli kumporme sa Kasuguan ni Moises kundi kag pagbag-o sa tawo it Ispirito it Dios. Kag tawong tuyar kali ay mabaton it pagpuri halin sa Dios, buko halin sa ida isigkatawo.

*2:6 2:6 Sal. 62:12 ag Kab. 24:12.

2:9 2:9 o “mga taga-Gresya.” (Basaha ra sa Rom. 1:14.)

2:10 2:10 o “mga taga-Gresya.”

§2:11 2:11 Basaha ra sa Deu. 10:17.

*2:17 2:17 Kag Kasuguan ni Moises kag nagpapahadag sa mga Hebreo kung ni-o kag inghahanap it Dios sa tawo nak Ida pinili. Kali kag nagpapakita sa inra kung ni-o kag tama ag sala.

2:22 2:22 Siling ni Pablo, kag ugali it ibang mga lahi it Hudyo ay pakitang tawo yang dahil ingsusunor matuor ninra kag ibang kasuguan tuyor sa “Dios yang kag dapat dayawon,” pero inra ra ingsusuway kag ibang kasuguan Nida tuyar sa “Bawal magpanakaw.” Kag usang halimbawa it kali ay nagpapangbaoy sinra it mga dios-diosan ag iba pang mga butang nak buyawan ag pilak halin sa mga templo it mga dios-diosan agor ibaligya. Kada pay inra gihapon gingdadayaw kag mga dios-diosan. Kag ibang halimbawa it kali kag inra pagpanakaw sa Dios ay tong waya sinra gitata-o it tamang pagta-o halin sa inra kinitaan para sa Dios. (Basaha sa Mal. 3:8.)

2:24 2:24 Basaha ra sa Eze. 36:22 ag Isa. 52:5.