3
Kag Bintaha it Pagiging Lahi it Hudyo
Ay siguro nagpapangutana kamo sa inro sarili kung ni-o kag bintaha it pagka-Hudyo ag tuli, kumo buko dahil sa ato lahi ag pagiging-tuli, kada kita ay ingbabaton it Dios? Sa klaro yang, maramo talaga kag bintaha. Una sa tanan, kita kag gingtugyanan it mga bisaya it Dios.
Pero masiling kamo, “Ni-o kag puyos it kina kung inggwa't mga lahi it Hudyo nak waya gitutuman sa mga nakasiling raha? Kag gustong bisayahon baga it kina ay indi ra masaligan kag Dios nak tumanon kag Ida mga gingpromisa?” Kag Dios pa ara! Aber kag tanang tawo ay bakakon, imposibling kag Dios ay magbinakak sa Ida gingbibisaya. Dahil tuyar kali kag nakasuyat sa Sagradong Kasuyatan tungor sa Ida,
“Pag Ikaw ay nagbibisaya, siguradong naaayaman it tawo
nak tamang gador kag Imo gingbibisaya.
Ag aber inggwa ra't magkuntra sa Imo,
imposible nak Ikaw ay mapirde.”* 3:4 Sal. 51:4.
Pero kag rason it iba ay, kung parayan sa karamuon it amo pagpakasala ay lalong makita kag pagka-matarong it Dios, ay buko tama nak ahusgaran Nida kami! Kali ay pilosopong rason yang it mga tawo. Ag syempre kali ay buko tama! Dahil kung buko matarong kag Dios, ay hariin ara gihalin kag Ida karapatan nak maghusgar sa mga tawo?
Ag baka magrason ray kag iba, “Kung parayan sa ako pagbinakak ay lalong madayaw kag Dios ag makita kag pagka-matuor it Ida mga bisaya, ay asing aparusahan pa Nida akong makasal-anan?” Kinang mga tawo nak tuyar, kag inra rason ay, “Maado pang mayain yangey kag ato ahimuon, kung kag resulta yang ra ay maado!” Inggwa it mga tawo nak nagpapanira sa ako nak nagsisiling nak tuyar kuno kag ako gingtutudlo. Pero buko! Kada dapat yang sinrang parusahan it Dios.
Waya it Tawong Matarong sa Pagmuyat it Dios
Ni-o ngasing kag ato masisiling? Mas maado baga kag pagtratar it Dios sa amo nak mga lahi it Hudyo kisa sa inrong mga buko Hudyo? Buko kina matuor! Dahil tuyar sa ako dating ingsisiling, kag tanang tawo ay asa irayom it gahom it kasal-anan, lahi it Hudyo man o buko. 3:9 o “mga taga-Gresya.” 10 Kumo gingsisiling sa Sagradong Kasuyatan,
“Waya nak gador it tawong maado!
11 Waya't aber usang nakakaintyendi tungor sa Dios,
ag waya nak gador it nagtitinguha nak makilaya Sida.
12 Tanan sinra'y nagtalikor sa Ida,
kada sinra ay mga wayaey puyos.
Waya nak gador it tawong naghihimo it maado!
Waya, aber usa!” 3:10-12 Sal. 14:1-3; 53:1-3.
13 “Kag mga bisayang nagliliwas sa inra yuba ay puro kayainan,
nak pay abridong yuyubngan.
Kag inra bibig ay puno it karadaan.Ӥ 3:13a Sal. 5:9.
“Ag sa irayom it inra rila ay inggwa it pay dalit it sawa.”* 3:13b Sal. 140:3.
14 “Kag nagliliwas sa inra yuba ay puro pagpahimot ag pagpasipala.” 3:14 Sal. 10:7.
15 “Sinra ay nagpapangmatay nak raan.
16 Aber hariin sinra magpagto ay nagbibilin it kasiraan ag kalisuran.
17 Buko ninra ayam kag parayan it maadong pagsinunranan ag katimunungan.” 3:17 Isa. 59:7-8.
18 “Waya nak gador sinra it kahadlok
sa Dios.Ӥ 3:18 Sal. 36:1.
19 Ag ayam nato nak kag tanang nakasuyat sa Kasuguan ay ingta-o para sa atong mga lahi it Hudyo nak nagpapasakop rili. Kada waya't makakasiling nak sida ay waya't sala sa oras kung sauno ahusgaran it Dios kag bug-os nak kalibutan. 20 Ngani, waya nak gador it tawo nak matarong sa pagmuyat it Dios parayan sa pagtuman it Kasuguan, kumo kag Kasuguan ay ingtata-o pramas ipakita nak kag tawo ay makasal-anan.
KUNG PAUNONG GINGHIMO IT DIOS NAK MATARONG KAG TAWO
21 Pero ngasing, gingpakitaey it Dios kag Ida plano kung pauno kag tawo ay maging matarong sa Ida pagmuyat ag kali ay buko parayan sa pagtuman sa Kasuguan ni Moises. Ag imaw kali kag ingpapamatuuran sa Kasuguan mismo ag sa ingsuyat it mga propeta. 22 Kag parayan yang kung pauno kag tawo ay puyding maging matarong sa pagmuyat it Dios ay kag pagtu-o yang kang Hesu-Kristo. Ag kag Dios ay waya't pinilian. 23 Kali ay dahil kag tanang tawo ay nakasala ag waya't aber usang karapatdapat sa Ida pagmuyat. 24 Pero dahil sa Ida waya't badar nak kaaduhan sa ato ay Ida kita inghimong matarong sa Ida pagmuyat parayan sa pagtubos ni Kristo Hesus sa ato. 25 Gingparaya Sida it Dios sa kalibutan pramas mamatay bilang inughalar, agor parayan sa Ida rugo puyding mapatawar kag aber siong tawo nak magtu-o sa Ida. Ginghimo kali it Dios pramas Ida ipakita nak matarong Sida ag imposible nak indi Nida giparusahan kag mga tawong nakasala. Aber it katong una ay nupay ingpalampas yang Nida kag mga kasal-anan nak inghimo it mga tawo nak imaw tan-a ninra it ikakaparusa. 26 Pero ngasing, gingpakitaey it Dios kag Ida mahabang pasensya kumo waya Nida gibaliwaya-a kag inra mga sala it kato, kundi ging-umir Nida kina sa tanang mga sala nak gingpas-an ni Hesus sa krus. Dili ay makikita ra nato nak matarong kag Dios ag inghihimo ra Nida nak kag mga tawo ay magiging matarong sa Ida pagmuyat parayan sa inra pagtu-o kang Hesus.
27 Ay inggwa aboy kita it puyding ipahambog? Waya nak gador, kumo buko kag ato pagtuman sa Kasuguan kag puyding maging rason pramas kita'y maging matarong sa pagmuyat it Dios, kundi kag ato pagtu-o kang Kristo, 28 kumo nagsasalig kita nak kag tawo ay inghimong matarong sa pagmuyat it Dios parayan sa pagtu-o ag buko parayan sa pagtuman sa Kasuguan. 29 Ag usa pa, kag Dios ay buko Dios yang it mga lahi it Hudyo, kundi Dios ra it mga buko Hudyo, 30 kumo usa yang kag Dios. Ag aber maging lahi it Hudyo o buko,* 3:30 o “aber sinra ay mga tuli o buko tuli.” Sa Bibliya kag tawag sa mga lahi it Hudyo sa bisayang Griyego ay tuli ag kag tawag sa mga buko Hudyo ay buko tuli. Basaha ra sa Glosaryo kag tungor sa “Pagtuli.” ay waya gihapon it ibang parayan kung pauno kag tawo ay puyding maging matarong sa Ida pagmuyat puyra yang sa pagtu-o. 31 Kag gustong bisayahon it kaling ako ingsisiling sa inro ay abaliwayaon baga nato kag Kasuguan? Indi! Dahil kung nagtutu-o kita kang Hesu-Kristo atumanon ra nato kung ni-o kag matuor nak gustong bisayahon it Kasuguan. 3:31 Kag ingtitinguha nak tumanon dili it mga nagtutu-o kang Kristo ay kag kaaduhan it mga Kasuguan ni Moises, buko kag mga paghalar it hadop ag iba pa nak tuyar it kina, nak bukoey kinahangyan tuna tong namatay si Kristo bilang halar para sa mga sala it tanang tawo.

*3:4 3:4 Sal. 51:4.

3:9 3:9 o “mga taga-Gresya.”

3:12 3:10-12 Sal. 14:1-3; 53:1-3.

§3:13 3:13a Sal. 5:9.

*3:13 3:13b Sal. 140:3.

3:14 3:14 Sal. 10:7.

3:17 3:17 Isa. 59:7-8.

§3:18 3:18 Sal. 36:1.

*3:30 3:30 o “aber sinra ay mga tuli o buko tuli.” Sa Bibliya kag tawag sa mga lahi it Hudyo sa bisayang Griyego ay tuli ag kag tawag sa mga buko Hudyo ay buko tuli. Basaha ra sa Glosaryo kag tungor sa “Pagtuli.”

3:31 3:31 Kag ingtitinguha nak tumanon dili it mga nagtutu-o kang Kristo ay kag kaaduhan it mga Kasuguan ni Moises, buko kag mga paghalar it hadop ag iba pa nak tuyar it kina, nak bukoey kinahangyan tuna tong namatay si Kristo bilang halar para sa mga sala it tanang tawo.