2
Ahdícyane óvíjyacóóné ímityúné ámuha meméénuhíjcyáne. Tsá múu állíuutúne. Tsá múu pánehjɨ́dú ɨ́mɨáámé íjcyatúne. Tsá múu nómíutáávatúne. Tsá múu ímityúné íhjyúvatú tsíjtyedítyu. Ɨ́mɨá uwááboríyé métsúúraméí éhne múúne tsɨ́ɨ́mene ñohñórí íjyácunúdu. Ááne tééné uwáábó ímíñeúvú méuráávyé ámuha mepájtyetéki. Aane óvíi ehdu méijcyá Jetsocríjtó ɨ́mɨáábé meke wájyune tsúúca mewáájacúme.
Críjto páñétúejpi
Aame ihdyu ímíñeúvú meíjcyá dííbyema nééwayúdú néébe meke bohɨ́ɨ́vú ájcúúbema. Muuráhjáa dííbyeke mɨ́amúnaa éhdɨɨválléróóbeke Píívyéébe picyóó ávyeta ɨ́htsútuube páñétúejpi dibye iíjcyaki. Ahdu óvíi meke téhdure nééwayúdú menéémeke pícyoobe ihjyádú meíjcyaki. Téhdure óvíi meke llúúvájtedívú pícyoobe dibye ímillédú meíjcyame dííbyeke meɨ́ɨ́cuvémé ímí dííbyema meíjcya Jetsocríjtoj tééveri. Muurá dííbyé waajácúháámɨtu nééneé:
Tsióó cóómi múnáá pañévú ó pícyoó ávyeta wájyúmeííbyeke éhne ímichi tééutu jaa éjkeu nééwayúdú néébeke. Áábeke cáhcujtsómé tsá ɨ́ɨ́nerí báñúmeíityúne.
Ehdu nééne Píívyéébé waajácúháámɨtu.
Aane dííbyeke cáhcujtsómé dííbyeke wajyúhi. Áánetu dííbyeke cáhcújtsotúmé tsá wájyutú Píívyéébé waajácuháámɨtu íllu tene néhdújuco:
Tsaúpe nééwayu jááháñé wákimyéi múnaa iñéhnílléne waagóórou pícyámeí ímichi tééutu jaa éjkéiu.
Téhdure tsiiñe nééneé:
Diibye muurá éhne múúne nééwáyutu ávyé mecábóhcámeímyé maáákityéúdú néébeé.
Ahdújuco muurá dííbyé uwááboju ímí cáhcújtsotúmé mújtámeke tene pájtyene.
Píívyéébeéjte
Árónáa ihdyu tsá ámuha ehdu menéétune. Muuráhjáa ihdyu Píívyéébere ámúhakye iújcúmeke picyóó llúúvájtedívú dííbyé wákiméí ámuha ɨ́mɨááméré meíjcyáne meméénu dííbyeke dúúrúvamére. Aane imílleebe mɨ́amúnáake ámuha meúúballéné muhdú dibye ámúhakye ímítyúnetu ɨ́mɨánejcúvú íjchívyetsóne. 10 Muuráhjáa ɨ́hde ámuha ihdícyaméréi meíjcyame tsá dííbyé pɨáábójú pañe meíjcyatúne. Árónáa ícyooca tsúúca dííbyeéjté ámuha meíjcyame tééné pañe méijcyáhi.
Píívyéébekéré meɨ́ɨ́cúvéiyóne
11 Ahdícyane tsá ííñújɨ́ejte ámuha meíjcyájúcootúne, ámuúha táñahbémuj. Muurá ihdyu Píívyéébé avyéjúejtéréjuco ámuúha. Áánéllii ámúhakye o néé meke tútávájtsóíyónéhjɨri ámuha meúmúúpívyétuki. 12 Ɨ́mɨááméré meíjcyá Píívyéébeke wáájácutúmé ímityúné ámúhadítyú íhjyúvárónáa ímí ámuha meíjcyáné hallúvú dííbyeke ditye iávyéjújtso tsiiñe Jetsóó tsáácoóca.
13-14 Téhdure múu avyéjuullé páñétúejpi méiiñújɨ́ avyéjúúbeke pahúlleváré dííbyé pɨ́áábo múnaa íjcyámemájuco. Muurá Píívyéébere diityéké picyóó ditye ímítyúmeke iúwááboki, áánetu ɨ́mɨáámeke ditye ɨpɨ́ááboki. 15 Muurá imílleebe ɨ́mɨááméré meíjcyane ténejcu wáájácutúmé ɨ́mɨáájú meúráávyénetu ímityúné iíhjyúvátuki.
16 Áánéllii ɨ́mɨááméré meíjcyá tsúúca ímityúnetu ámuha meíjchivyéme. Aame ihdyu ímityúné mémeenújúcohdí tsúúca Píívyéébé hójtsɨ́ pañéréjuco ámuha meíjcyame. 17 Aame múu dííbyeke iíllíñe dibye ímillédú íjcyame pámévakéré avyéjuullé méiiñújɨ́ avyéjúúbemájuco. Téhdure múu pámeere Píívyéébeéjtema wajyújcatsíhi.
Muhdú ɨ́cúbáhraméí maáábucúne
18 Áhdure múu tsaaté hójtsɨ́ pañe íjcyame diityéké iávyejúúlléne meenú ditye táuhbáne. Tsá múu ɨ́mɨáámemáyé ímí íjcyatúne. Ímityúmé íjcyárómema múu ɨ́mɨáámé ijcyáhi. 19-20 Muurá ihdyu Píívyéébe ímillédú meíjcyáné hallútú meke ditye ɨ́cúbahráné maáábúcúhajchíí ímí meke ɨjtsúcunúúbe. Áánetu ímityúné meméénúné hallútú meke ditye ɨ́cúbahráné maáábúcúrónáa ¿aca meke ímí ɨjtsúcunúúbe? Tsáhaá. 21 Muuráhjáa Píívyéébe meke ujcú Críjto mewájyuri ɨ́cúbáhrámeííbyé ɨ́mɨáábé íjcyadu meíjcyaki. 22 Tsáháa muurá dibye múijyú ímityúné méénutúne. Áhdurée tsá muucá dibye állityúne. 23 Muuráhjáa dííbyedítyú ímityúné íhjyúvárómeke tsá dibye pɨ́ámeíhíjcyatúne. Áhdurée dííbyeke ɨ́cúbáhrárómeke tsá dibye méénúllehíjcyatúne. Íllurée ɨ́hvéjtsámeííbyé Píívyéébedívú dibye teene diityémá iímíbájcho muhdú tene íjcyadújuco. 24 Aabée muurá Críjto dsɨ́jɨvé páwachékevu mépée medsɨ́jɨ́véiyóné tsúúcajáa méimítyú déjuco dsɨ́jɨ́vemédú meíjcyarómé meímíbáávyeki. Ehdúu mewájyuri dibye ɨ́cúbáhrámeíñej tééveri méímíbaavyéhi. 25 Muuráhjáa éíjyu ɨ́dátsó méícyahíjcyá Píívyéébeke wáájácutúmé éhne múúne obééjámú mújtame íjcyadu. Árónáa ícyooca tsúúca métehméébé Críjtoma méijcyáhi.