5
Muhdú cahcújtso múnáama meíjcyane
Aabe múu kéémeke díícyáánidyu ɨɨ́jtsúcunúne ímíñeúvú chooco túkévejtsóhi. Tsá múu uhbádúré túkévéjtsotúne. Áhdure ováhtsámuke díñahbémúdú dɨ́jtsúcunúne ímíñeúvú túkevéjtso. Kéémélleke dɨ́ɨ́tsɨ́ɨ́judu dɨ́jtsúcunúne ímíñeúvú túkevéjtso. Bádsɨ́jcake díñaallémúdú dɨ́jtsúcunúne ímíñeúvú túkevéjtsó ímityúné diityédítyú ɨ́jtsámeítyuubére.
Téhdure pííbájyujtéké pɨáábó tééne tájpí ditye íjcyáíñetu. Áánetu ɨ́ɨ́tsɨ́ɨ́mema íaachímuma íjcyámeke óvíi diityéré pɨ́aabó cáánímutsíi diityéké píívyétsóne áhdódú ɨ́ɨ́vane. Ehdu nééne Píívyéébe ímí ɨjtsúcunúhi. Áánetu ɨ́mɨááné iiye íjcyáné piibájyulle óvíi Píívyéébedívú icyátsɨ́páávéne paíjyuváré pɨáábó táúmeíhijcyá dibye díílleke ɨpɨ́ááboki. Áánetu iímillédú íjcyáné piibájyulle ímityúné méénuhíjcyálleke tsá múu pɨ́áábotúne. Íllu íñe uke o néhíjcyanéhjɨ́ páneere duwáábó cahcújtso múnáake ditye ɨ́ɨ́netú iñéétsámeítyuki. Muurá tsaate ihyájkímuke íñahbéjteke ɨpɨ́áábóiyóné ímílletúmé tsá ɨ́mɨá cahcújtso múnaa íjcyatúne. Ímityúmé diitye cáhcújtsótúmé ehnííñevu.
9-10 Téénéllii mépɨ́áábohíjcyá pííbájyujte walléémudítyú tsúúca 60 pijcyábájuco íjcyame ɨ́mɨááméré iíjcyánetu bóhówaúcunúmeke, tsáápiikyérée tájɨ́vámeke, tsaímíyée ɨ́ɨ́tsɨ́ɨ́meke píívyétsómeke, íaahɨ́ve múnáake tsaímíyé wáátsúcuhíjcyámeke, cahcújtso múnáake pɨ́áábohíjcyámeke, tsaatéké kímóhcó nénehjɨ pájtyémeke pɨ́áábohíjcyámeke, ɨ́mɨáánéré méénuhíjcyámeke. Éhdu ícyahíjcyáné piibájyujtékéré múu pɨ́aabóhi.
11 Áánetu badsɨ́jcáíchóméhjɨúvú nééné piibájyujtéké mépɨ́áábodí tsáijyu múúne bañúháñé ámuha mepɨ́áábohíjcyánáa tsiiñe ityájɨ́váne tútávaavémé Críjtoke icyáhcújtsónetu. 12 Aame tééneri ityútáváávéhajchíí íhyallúvúré ímityúné meenú tééné déjúcotu iwágóóóveíñé ípyée iñéhdu iíjcyátúnélliíhye. 13 Muurá téeméjté jááháñeri pehíjcyá tsííjyatúréjuco óvéhe múnaa íjcyame. Aame tsíjtyedi íhjyúvaméré pehíjcyá átéréenéhjɨ́ úbálléjcatsímyére. 14 Áánéllii o néé ditye ityájɨ́váne ɨtsɨ́ɨ́mávámeke tsaímíyé ityéhme múha diityédítyú ɨɨná iíhjyúvátuki. 15 Muurá tehdu nééné piibájyujtédítyú tsaatétsáhjɨ́ Críjtoke icyáhcujtsóné ɨɨ́hvéjtsóne Naavénekéréjuco úraavyéne.
16 Ahdícyane ámuha cahcújtso múnáadítyú ámúha hájkímú pííbájyujte íjcyáhajchíí múu iiye pɨ́aabó tsíjtyedívú tájpityúme. Áánetu ihyájkímuma íjcyátúmeke múu pámeere cahcújtso múnaa pɨ́aabóhi.
17 Áhdure múu túkevéjtsojtémá uwáábojtéké avyéjuulléhi. 18 Muurá Píívyéébé waajácúháámɨtu nééneé: “Tríígó tátsoújcori íjcyáábeke ócájikye tsá múu tsíeménevu íhjyu wátájcotú dibye imájchótuki.” Áhdure nééneé: “Wákimyéi múnáajpi íwákimyéi áhdó ujcúhi.” Ehdu nééne Píívyéébé waajácúháámɨtu.
19 Téhdure uke o néé tsaapi cahcújtso múnáá túkevéjtsoobe tsáijyu múhdurá íjcyane tsáápiiye dííbyé hallúvú úúbálléhajchíí tsá múu ɨ́ɨ́cúvetúne. Áánetu ihdyu míítyétsíuba pápihchúúmeváuba úúbálléhajchíí múu ɨ́ɨ́cuvéhi.
20 Múu pámeere cahcújtso múnáá húmɨ́j pɨɨnévú ɨhnáhóónécoba úwaabó ímityúné imyéénuhíjcyáné ɨ́hvejtsópítyúmeke tsijtye tééneri iñúhnévéne tehdu iíjcyátuki.
21 Aane íñe Píívyéébeé, Ávyéjuube Jetsocríjtoo, níjkyéjɨ múnaa, íjcyámé húmɨ́j pɨɨnévú uke o níwaavéné tsáma ímíñeúvú dúwáábohíjcyá múhdí núhnévétuubére. 22 Árónáa ihdyu tsá múu tsaatéké peecútéré méménutú cahcújtso múnáá túkevéjtsojte ditye iíjcyaki. Muurá peecútéré tsáijyu ímityúmé íjcyámeke u méménúhajchíí tsaate uke ɨjtsúcunúiyá téhdure ímítyuube u íjcyane. Áánéllii uke o néé panévá ímítyunéhjɨtu u téhmémeíki.
23 Áánetu eene díhbáu uke ávyéneri u chémehíjcyánéllii uke o néé áyánéwu bíínójpácyotu u ádo uke tene ɨpɨ́ááboki. Tsá múu tsanééré nújpacyo ádotúne.
24 Muurá tsaate ímityúné méénune tsá téévetú diityémái tene ímíbájchómeítyúrónáaáca. Áhdure tsíñehjɨ wáájácúratúné íjcyaróné páneere ímíbájchómeícyooca bóhówááveéhi. 25 Muurá ɨ́mɨánéhjɨ́ meméénuhíjcyáné tsá téévetúne. Áhdure tsíñehjɨ wáájácúratúné íjcyaróné bóhówááveéhi.