11
Múhdurá tsaate úwaabóne
Ehdu íñe ámúhakye o nééne ihdyu óvíjyuco ehdícyáróné pañe mélleebúcunu. Muurá ávyeta ámúhadi ó ijyácunúhijcyá muhdú Píívyéébe méhdi íjyácunúdu. Áábekée oke Críjto níwaavé ámúhakye o túkévéjtso dibye ímillédú ámuha meíjcya éhne múúne wájpiikyéi úújétúné badsɨ́jcaja ájyu íjcyáiibye ímillédú íjcyadu. Áánéllii ámúhadi mítyane ó ijyácunú Naavéné ámúhakye Críjtodítyú mújtátsóíyóneri éhnéhjáa Éébáke ííñimyéj tééveri imyéénudu. Muurá Jetsocríjtodítyú íjcyáné uwááboju ámúhakye o úwáábóné úníutu tsíhdyuréjuco ámúhakye tsaate úwááboróné ímí ámuha mélleebúcunúhijcyáhi. Áhdure ámuha méimíllehíjcyá melléébúcunúné Naavéné apííchotu ámúhakye ditye úwaabóné tsúúca Píívyéébé Apííchó ámúhá pañe íjcyaróme. Muurá tsá táehnííñevu ditye íjcyatú eene ímí ditye úwaabóné ámuha meɨ́jtsúcunúróme. Ihdyúhde ɨ́mɨááné tsá eene ditye imíwu ‘cáto’ néétune úwaabódú o úwáábóturóne. Árónáa muurá ámuha méwaajácú ɨ́mɨáánéjuco íjcyane ámúhakye o úwáábohíjcyáné panéváré ámúhama o méénuhíjcyánetu.
¿Mityá ámuháa méɨjtsúcunú átéréejpi o íjcyánéllii ámúhakye áhdótsótuube pajtyéteju o úwáábóneri ímityúné o méénune? Muuráhjáa ihdyu tsijtye cahcújtso múnaa oke pɨ́áábóne tájpí o íjcyaabe ámúhakye ó úwáábohíjcyá áhdótsótuúbe. Aanée óhdivu óúúvérónáa tsá ámúhakye ɨ́ɨ́nerí o pátsáríjcyotúne. Tehdu muucá ɨ́ɨ́nerí o pátsáríjcyóíñejɨ́ɨ́vari. Áróóbekée Matsedóóniá iiñújɨtu tsááné nahbémú tsiiñe oke pɨ́aabóhi. 10 Ehdu íñe ɨ́mɨáájú Críjtodítyú íjcyáné uwááboju tápañe íjcyaabe muhdú o ícyahíjcyáné ó úúbálleé Acááyá iiñújɨ múnáake. 11 ¿Aanéhaca íñe ámúhakye o wájyútúne íjcyaabe ehdu ámúhakye ó nehíjcyáhi? Muurá Píívyéébe waajácú mítyane ámúhakye o wájyune.
12 Aabe o méénuhíjcyádú éhnííñevu ó úwááboó áhdótsótuubére. Áánetu eene o úwaabódú iúwaabóné néhíjcyarómé tsá pevénéré úwáábóítyuróne. 13 Muurá állíu múnaa íjcyame Píívyéébé uwáábojtédí idíllómeíñe pánehjɨ́dú méénuhíjcyá ɨ́mɨáámé Críjtó wákimyéi múnaa méénuhíjcyádu. 14 Aane ehdu némehjɨ tsá pɨ́htotúne. Muurá dííbyere Naavéné ɨ́mɨá uwáábóóbedi idíllómeíñe méhdivu bóhówáávehíjcyáhi. 15 Áánéllii muurá dííbyé ɨɨcúve múnaa ɨ́mɨá uwáábojte méénuhíjcyádú méénuhíjcyáhi. Árone ɨ́dátsó diityémá nɨjkévaáhi.
Páávoro ɨ́cúbáhrámeíñe
16 Áánetu tsiiñe ámúhakye o néé ámuha óhdityu menéétu mééídyu o íhjyúvahíjcyáne. Ehdu ámuha óhdityu meɨ́jtsámeíyóné pañe ihdyu óvíjyuco ámúhama o íhjyúvahíjcyáné eene tsijtye múhdurá iúwáábóróneri mítyákímyeíhijcyádú téhdure o mítyájkímyeíki. 17 Árónáa tsáháturo tene ímityú Píívyéébeéjpí o íjcyaabe o mítyájkímyeíñe. Árónáa íñe muhdú ó mítyájkímyeí mééídyu o íhjyúváné pañe. 18 Ɨ́ɨ́néturó mityá ɨ́jɨ́enéré imyéénúróneri tsaate mítyákímyeíhijcyáhi. Aanéjɨ́ɨ́ muhdú tsá o mítyájkímyeíityú awáá Píívyéébé wákimyéí o méénuúbe. 19 Áánetu idyéjuva ámuha panéváré mewáájacúmé ¿ɨ́veekí máállítsámeíhijcyá iwáájácutúnéré íhjyúvahíjcyámedívu? 20 Ditye muurá ámúhadi páhduváré ɨ́cúbáhraróné ámuha máaabúcuhíjcyáhi. Muurá ámúhakye íúníu múnaádú ɨɨ́jtsúcunúmeke ityáúhbáne ámúhá tsíeméné ihñériyéjuco ditye díllohíjcyáne. Ááne ámúhakye méénuhíjcyámé iávyejúúllétúnema. 21 Áhdúwu muucá o méénutúné muhdú núcójpɨ́tsó ó ɨjtsúcunúhi. Óubá ó ɨhtsúhi. Ároobe ihdyu téhdure mééídyu o íhjyúváné pañe ó mítyájkímyeí eene múhdurá imyéénúróneri ditye mítyákímyeíhijcyádu. 22 Muurá mítyákímyeíhijcyámé heeberéómú Píívyéébeéjté Aavaráaúvúj tsɨɨménémúhaabe iíjcyáneri. Árónáa muurá téhdure oo diityé múnáajpi. 23 Áhdure mítyákímyeíhijcyámé Críjtó ɨɨcúve múnaa iíjcyáneri. Muurá téhdure dííbyé ɨɨcúve múnáajpi o íjcyaabe diityé ehnííñevu tééné déjúcotu ó ɨ́cúbáhrámeíhijcyáhi. Muurá oke iwátsíhcyurónee, icyúvéhoojánurónee, dárɨ́ɨ́vehíjcyáme. Ánéhjɨtu píváijyúvájuco o pájtyeténé dsɨjɨ́vetu. 24 Muuráhjáa oke 39-neva wátsihcyúmé tamúnaa íjcyarómé imyéénuhíjcyádújuco. Aane tsáhojtsɨ́ijyúvájuco tehdu oke ditye méénune. 25 Áhdure pápihchúúijyúvájuco oke ditye úméhéiyi wápáajcóne. Áánetu tsáijyúréi néwayúúnevu oke aamúme. Áhdurée pápihchúúijyúvá cúújúwamɨ óóma pámááveebe tsáijyu nújpácyó pañe ó ijcyá tsájcoójɨɨ, tsápejcoo, íjcyane. 26 Ehdúu úlleebéré o péhíjcyáábeke patyéhijcyáné pahúllevávú nújpácyój pɨɨnévuu, cómiñévuu, múubárá íjcyátútsihvuu, íjcyane. Aabe tsáijyu ápíchó nééróméhjɨ́j pɨɨne ó ícyahíjcyá naní múnaa, tsíjtye múnaa, tamúnaa, íjcyáméj pɨɨ́ne. Téhdure ó ícyahíjcyá cahcújtso múnaa íjcyáturómé ménahbémudi díllómeímyéhjɨ́j pɨɨ́ne. 27 Ehdúu nénéhjɨri o ɨ́cúbáhrámeííbyé ɨ́dátsó o májchóíyónéhjɨri, o ádóíyónéhjɨri, ó ícyahíjcyáhi. Áhdurée tsáijyu cúwátuube tsuucórí ó ɨ́cúbáhrámeí o wájyamúúvátuúbe.
28 Aabée tsánejcúvú muhdɨ́ɨ́vané tsijtye cahcújtso múnaa íjcyáneri o ɨ́jtsámeíñé oke múhduúvúrá patyéhijcyáhi. 29 Muurá tsaate ímityúné íjcyáneri ó ɨ́dáátsóvehíjcyáhi. Áhdure ditye ténejcúvú mútátsójcatsíñeri o ɨ́dáátsóvérónáa tsátsii tsárí oke patyéhijcyáne. 30 Aabe muurá o mítyájkímyeíñé o ímílleca ó mítyájkímyeíiyá ɨ́dátsó o nééróóbej tééveri Píívyéébe bóhówájtsómeíñeri. 31 Muurá Máavyéjuube Jetsocríjtój Caaníkyé múijyú nɨ́jkéváityúné medúúrúvahíjcyaabe waajácú ɨ́mɨáánéjuco o néhijcyáne. 32 Muuráhjáa tsáijyu Damájcori o íjcyácooca ávyéjuube Aréétá tsíjpiikye pícyoobe téhmetsó tsaatéké técoomí llehówaanévú okéváa ditye iékééveki. 33 Árónáacáa técoomí mɨjcótú cáámetu páheju néénetu oke tsaate úvérújtsiyi niityétsó áachívújuco. Ehdúu téijyu ó pállojcóhi.