12
Píívyéébe Páávoróké úújetsóne
Aane tsá ɨ́ɨ́netú oke tene pɨ́áábóítyuró o mítyájkímyeíñe. Árónáa ámúhakye ó úúbálleé ɨɨnáhjáa nééiyóné Píívyéébe oke úújetsóné naavédú nééné pañe. 2-3 Muuráhjáa ihdyu oke tsajtyéébé páñétúéhullévú níjkyejɨ́vú dííbyeéjpí o íjcyáábeke. Aane muurá tsúúca tétsihdyu 14 pijcyábájuco pájtyene. Árónáa ihdyu tsá o wáájácutú páneerée tájpííma o péhajchííjyu, íhjyáa mityá apááñéré táɨ́ɨ́buu pééhií. Tsá o wáájácutúne. Apáábyéré ihdyu Píívyéébe waajácúhi. Árónáacáa ihdyu ɨ́mɨááné ó úllejéhi. Aabée muurá téhulle tsaímiyéjuco meíjcyáítsihyi o íjcyaabe ó lleebúcunúhijcyá tsaate íhjyuváné tsáijyúubáré melléébohíjcyátúnéhjɨri. Áánetúu oke bóijcyúmé muucá o úúbállétuki. Ááneri o mítyájkímyeíiyóné muurá tsá o ímílletúne. Apááñeríyé ihdyu ó mítyájkímyeíiyá íñe ɨ́dátsó o nééróóbej tééveri Píívyéébe bóhówájtsómeíñeri. Árónáa tsá pevénéré o mítyájkímyeíítyuróne. Ó mítyájkímyeíiyá ɨ́mɨáánéjuco o méénuhíjcyáneri. Árónáa tsá o ímílletú oore o bóhówájtsómeíñe. Óvíi ihdyu o úwaabóné illéébónetu mɨ́amúnaa waajácú muhdú o ícyahíjcyáne. Muuráhjáa tééneri o mítyájkímyeííyóné ɨhdétú Píívyéébere ɨ́hvéjtsoobe Naavéné oke tútávájtsoobe ó ɨ́cúbáhrámeí éhne múúne metójáávéneri meɨ́cúbáhrámeídyu. Áánélliihyée Píívyéébeke 3-ijyúvá ó táúmeíyá dibye oke ibóhɨ́ɨ́tsóroki. Árónáacáa oke neébe: “Óvíi uke o pɨ́áábóneri ú aabúcúhi. Muurá ehdu ɨ́dátsó íjcyámej tééveri ó bóhówájtsómeí ɨ́htsútuube o íjcyane.” Ehdúu oke dibye néénéllii íñe ɨ́dátsó o nééroobe ó imíjyuhíjcyá tajtyééveri dibye mɨ́amúnáake ɨ́ɨhnáhoovu iúújétsoki. 10 Aabe íñe ícyooca panévaríyé o ɨ́cúbáhrámeíyoobe ó imíjyúúhií. Muurá Críjtoke o cáhcújtsóné hallútú óhdi mɨ́amúnaa ɨɨ́cúbáhráábeke nehníwu úhbahíjcyáhi. Aabe panévatúré ó pɨhtóhi. Ehdu panévari o ɨ́cúbáhrámeíñeri o ɨ́htsunúroobe Críjtodívú ó cátsɨ́páávehíjcyá o ɨ́htsútúúveki.
Coríító cahcújtso múnáadi Páávoro íjyácunúne
11 Ároobée ihdyu ɨ́mɨááné mééídyu o íhjyúváné pañe ó mítyájkímyeíhi. Ámuháa oke mítyájtsotúmé tsíjtyéhjɨkéré maávyéjútsohíjcyánéllii oore ó bóhówájtsómeíhi. Árome ámuha maávyéjújtsorómé íñe oke ámuha meéhdɨɨvállehíjcyáábé ehnííñevu tsá íjcyatúne. 12 Muuráhjáa ámúháj pɨɨne uwáábori o íjcyaabe panévaríyé o ɨ́cúbáhrámeíyonéhjɨ́ ó aabúcuhíjcyáhi. Áijyúu páhduváré nénehjɨ méénúráítyúronéhjɨ́ o méénúneri ó bóhówájtsómeí ɨ́mɨááné Píívyéébé uwááboobe o íjcyane. 13 Ároobée tsá ámúhakye tsíeméné o táúmeíñeri o íjyévéjtsotú tsíjtyekée o méénudu. Aanéubá ámuha méɨjtsúcunú ámúhakyée o éhdɨɨválléne ɨɨná o táúmeítyúne. Árone ihdyu óvíjyacóóne.
14 Aabe ícyooca tsiiñe ó íjcyátsíiivyé tsúúca pápihchúúijyúvájuco ámúhakye o ááhɨ́vetéki. Aabe tsá ɨ́ɨ́nerí ámúhakye o íjyévéjtsóityúne. Tehdu ámúhakye dsɨ́ɨ́dsɨke néhcotéébé o pééíñejɨ́ɨ́vari. Íllure ihdyu ámúhakye o pɨ́áábo ó peé éhne múúne tééne tájpí ɨ́ɨ́tsɨɨme íjcyaíñé cáánímutsi méénudu. Tsá muurá ɨ́ɨ́tsɨɨme wákímyeíítyuró cáánímutsi tééne tájpí íjcyaíñe. 15 Aane ihdyu óvíi o ɨ́cúbáhrámeíyóné pañe ámúhakye ó pɨ́aabó ímítyúné pañévú ámuha memújtátuki. Mítyane muurá ámúhakye ó wajyú íhya ihdyu oke ámuha mewájyútúrónáaáca.
16 Muurá ó waajácú tsaate ámuha óhdityu menéhijcyáné íllurévá o állíñe ɨ́ɨ́nerí ámúhakye o íjyévéjtsotúné o néhíjcyároobe ɨ́ɨ́né hallúvúrá o dsɨ́ɨ́dsɨ́vahíjcyáne. 17 ¿Acáa íllure ámúhakye o állíñe ó wallóó tsaatéké ámúha éllevu? 18 ¿Mityá téijyúu ámúhakye álliibye Tíítoó? Áánerá tsahdúré muhtsi dííbyema méijyácunúhijcyá ámúhakye mepɨ́áábóíyóneri. Áánélliihyée dííbyeke o néé tsijpi ménáhbema dityétsí ámúhakye iááhɨ́vetéki.
19 Ámuháubá méɨjtsúcunú ámuha oke mewájyukíyé ehdu ámúhakye o néhijcyáne. Muurá Píívyéébe waajácú Críjto mémeri ámúhakye muha mepɨ́áábo ehdu ámúhakye o néhijcyáne. Aane muurá ámúhakye táñahbémuke éhnííñevu ó pɨ́ááboó dííbyeke ámuha ímí meúráávyeki. 20 Muurá tsá ímí oke tene pájtyéítyuró ámúhakye o ááhɨ́vetéébé múhdurá ámuha meíjcyánáa o úújeténe. Áhdure tsá ámúhakye ímí tene pátyéítyuró tééné hallútú ámúhakye o nééneé. Áánéllii ó ijyácunúhijcyá ámuha meúhbájcatsíítyúróneri, ámuha menómíutáávájcatsíítyúróneri. Áhdure ó ijyácunúhijcyá iiye tsaate ímí iíjcyáíyóneri tsúúrámeíítyúróneri, ámuha maálliúúnújcatsíítyúróneri, ámuha memítyájkímyeíítyúróneri. Tehdu ámuha medárɨ́ɨ́véjcatsíñé nɨ́jcaúvú ámuha mewáchájánújcatsííyónéllii ihdyu ámúhadi ó ijyácunúhijcyáhi. 21 Aane tsáijyu múúne ténehjɨ ámuha meɨ́hvejtsótúnáa ámúhakye o ááhɨ́vetéhajchíí muurá Píívyéébé úmɨwávú kímóhcó oke tene pájtyéneri ó núcójpɨ́veéhi. Muurá ámuha ímíñejɨ́ɨ́ ihdícyáméhjɨma medómácócatsíhijcyáné tsá meɨ́hvejtsópityúne. Áhdure tsíñehjɨ panéváré ímityúné ámuha méméénuhíjcyáhi.