4
Muurá Ávyéjuube Jetsocríjtó ɨ́htsútuube íjcyaabe tsiiñe tsaá pámeere mɨ́amúnaa dsɨ́jɨvéjúcóóróméhjɨma muhdú ícyahíjcyáné iímíbájchoki. Áánéllii diíbyee, Píívyéébeé, íjcyámútsí úmɨwávú uke o néé dííbyedítyú íjcyáné uwááboju paíjyuváré u úwáábohíjcya ihdícyajcóójɨ́ íjcyaróne. Ímíñeúvú múhdurá néérónéhjɨ́ pañe óvéhéétuubéré cáhcújtsótúmeke chooco duwáábó muhdú tene néhdújuco. Áánetu cáhcujtsójúcoorómé múhdurá ícyahíjcyámeke ɨhnáhóónécoba duwáábó ditye iímíjpyetéki. Muurá íjcyaíñé mɨ́amúnaa ɨ́mɨá uwááboju ɨɨ́hvéjtsóne iímíllehíjcyádú átéréénéhjɨ́ uwáábojtékeréjuco néhcoíñe. Aame úúbállénéhjɨríyéjuco íjcyame ílluréjuco ɨ́hvéjtsoíñé ɨ́mɨá uwááboju. Áánetu ihdyu ɨ́mɨáábéré díícyáne daabúcuhíjcyá ímítyunéhjɨ́ uke pájtyeróne. Ááne dúwáábohíjcyá ɨ́mɨáájú pajtyéteju mɨ́amúnaa icyáhcújtsoki. Ehdu ímíñeúvú méénuhíjcyá díwákimyéíjyuco íjcyane.
Muurá íñe tsúúca tééneri o ɨ́cúbáhrámeíhíjcyánetu ó wáyéeevéhi. Aabe wahájchotáréjuco o íjcyánetu o dsɨ́jɨ́veíñe. Tsúúca íñe okée Píívyéébe níwáávéné wákimyéí o méénúnetu ó nɨjkéváhi. Aabe dííbyeke o cáhcujtsóné tsá o ɨ́hvéjtsotúne. Áánéllii Jetsocríjtó ɨ́mɨáábé íjcyaabe tsiiñe itsáácooca tééne áhdó oke ávyéjújtsoóhi. Árónáa tsá apáábyekéré oke dibye ávyéjújtsóityúne. Pámeere múhdumé ɨ́mɨááméré iíjcyáne tsaímíyé dííbyeke téhmehíjcyámeke téhdure ávyéjújtsóiíbye.
Timotéoke Páávoro túkévejtsóne
Aane óvíjyuco ɨ́ɨ́cúi oke duhjéva. 10 Muurá oke náhbénuhíjcyarómé péjucóó óhdityu. Dééma péjucóó Tetsaróónicávú ɨ́jɨ́enéré iímíllehíjcyánélliíhye. Áhdure Cretséété péjucóó Garáátsiá iiñújɨvu. Áhdure Tííto péjucóó Damáátsiá iiñújɨvu. 11-12 Áánetúu Tííkicyóké ó wallóó Éépetsóvu. Apáábyeréjuco Róóca óhdivu cóeváne. Áánéllii uke o néé kiá Mááco íjcyáábeke u néhcóne óhdivu u tsíva oke dibye táwákimyéityu ɨpɨ́ááboki. 13 Aabe néhi u tsáácooca óhdivu tsiva Tóróóavúu Cáápo jávú tátsuucójama táwaajácúhaamɨ́né o pícyoíñúne. Tsáma dábájɨ́ɨ́vedí ímichi tápañétúéhaamɨ́jɨ́ íjcyane.
14 Áánetu uke ó úúballé Arejáádoro ímityúné oke dárɨɨvéné éhne úwáñewáánetu panéváré méénuhíjcyaábe. Áábema ihdyu óvíi Píívyéébe ímíbajchó teéne. 15 Áábeke téɨɨbúwá díícyaco. Uke mújtátsódiíbye. Muurá íñe meúwáábohíjcyáné ehdɨ́ɨ́vállehíjcyaábe.
16 Aanée muurá pámeere oke náhbénurómé óhdityu pééné boone ímítyúnéhjɨ́ ímibájchojté úmɨwávú o íhjyúváábeke tsá múha oke pɨ́áábotúne. Árómeke néhi tsá ɨɨná pájtyéityú tééné hallútu. 17 Muuráhjáa ihdyu Píívyéébe oke pɨ́áábóneri pajtyéteju o úwaabóné tsújaavé pámeere jodíómú íjcyátúrómedívu. Áhdurée oke pájtyetétsoobe oohímyé oke dóóíyónetu. 18 Aabe muurá oke panévatúré téhmeé tsaímíyé íavyéjuri dííbyema níjkyéjɨri o íjcyaki. Áábeke metsu maávyéjújtso múijyú nɨ́jkéváityúne. Ehdu teéne.
Páávoro pítyajcóne
19 Aane óóma duubállé Píríícama Akííramútsikye o dúúruváne. Téhdure Onetsííporóké pámeere ɨ́ɨ́tsɨ́ɨ́mema ó duurúváhi. 20 Téhdure uke ó úúballé Coríítovúu óhdityu Eráátó cóeváne. Áánetúu Tóróópimo chéméébeke ó pícyoíñú Miréétovu. 21 Áánéllii uke o néé ɨ́ɨ́cúi úúníjyabái íjcyátúné ɨhde u tsáákií. Téhdure uke ó úúballé íílletu uke ditye dúúruváné Eobóóroo, Podéétee, Ríínoó, Cáráóódiaa, íjcyame. Téhdure pámeere tsíjtyehjɨ ménahbémú uke duurúváhi. 22 Ahdícyane óvíi Píívyéébema Ávyéjuube Jetsocríjtomútsí pámeekéré ámúhakye pɨ́aabóhi. Áyu tehdújuco.