TÍÍTOÓ
Tíító éllevu Páávoro cáátúnuháámɨ
1
Duurúvaju
Oo Páávoro Píívyéébé ɨɨcúve múnáajpi o íjcyaabe íñe Jetsocríjtodítyú íjcyáné uwááboju úwááboobéré ó pehíjcyá dibyée tsúúca újcúmeke ditye ímíñeúvú iwáájácu téjɨjto meúraavyémé múijyú medsɨ́jɨvéjúcóóítyúne bóhɨ́ meújcune. Tsá muurá Píívyéébe állíuutúne. Aabée téénevu meke iájcuíñé néé tsúúcajátújuco ííñujɨ́ikyée ípívyéévétúné ɨhdéjuco. Ááné uwáábojúu mewáájácúíñe éévé úújetétsihvújuco muurá íñe meke dibye wáájácutsóné téénevu. Aane úwááboobéré ó pehíjcyá Mépájtyetétsoobée Píívyéébe oke néhdújuco. Aabe íñe íhyaamɨ ó caatúnú, uu, Tíító éllevu táuwááboríi Píívyéébeke u cáhcújtsónéllii tájtsɨɨménédú uke o ɨ́jtsúcunúúbe éllevu. Aane ihdyu óvíi pámeeke ɨɨ́daatsóllédú íjcyamútsí Mépájtyetétsoobe Jetsocríjtoma uke pɨ́aabó ɨ́búwajɨ́ɨ́ u íjcyaki.
Cahcújtso múnáake Tííto pɨ́aabóne
Muuráhjáa uke ‘Créétaá’ némeíñé caapáhovu ó pícyoíñú tétsii íjcyácoomíjɨri íjcyáné cahcújtso múnáake panévatúré u pɨ́ááboki. Áhdurée uke o néé diityémá túkevéjtsotéké u méménuki. Aame diitye túkevéjtsojte íjcyáiyá panévatúré ɨ́mɨááméré ɨ́ɨ́netú néétsámeítyúme. Tsáápíllekéré táábáváiyóme. Áámej tsɨ́ɨ́mé cahcújtso múnaa íjcyáiyá cáánímudívú iñéétsótuki. Muurá túkevéjtsoobe páneere Píívyéébé icyánéjcú wákimyéí ejécunúhi. Áánéllii tééné wákimyéí méénume panévatúré ɨ́mɨááméré íjcyáiyáhi. Tsá ditye ávyéjuuháñé llííñéítyuróne. Tsá ditye cááyóbáítyuróne. Tsá ditye llíyíícyávéítyuróne. Tsá ditye átéréénéhjɨ́ hallúvú dsɨ́ɨ́dsɨ́váítyuróne. Keená ɨ́mɨááné íjcyane Píívyéébe ímilléneréjuco ditye méénúiyóné ɨ́ɨ́nevú táhjátsámeítyúme. Aame tsaímíyé íaahɨ́ve múnáake waatsúcúiyáhi. Tsaímíyé ɨ́mɨá uwááboju tsúúca iwáájacúné úráávyéiyóme. Ááne úwáábóiyómé téénetu ímityúné íhjyúvahíjcyámeke ímí diityéké tene ibúúúveki.
10 Muurá ijcyámé mítyame tamúnaa jodíómú ɨ́mɨáájú úraavyéjúcoorómé úwáábohíjcyáné mɨ́amúnaa kíhdyahɨ́rótsámeííyónetu. Ááneri íllure mɨ́amúnáake állihíjcyáme. 11 Áánéllii múu diityéké bóijcyú téénetu. Múhdurá úwáábohíjcyámé tééné hallúvú ɨdsɨ́ɨ́dsɨ́vakíye. Muurá pívájavá múnáakéjuco ditye mújtatsóné ɨ́mɨájɨ́jtó ditye úráávyénetu.
12 Aanéhjáa muurá tétsíi múnáajpíyé uwááboobe nééhií: “Crééta múnaa ávyétá allíujte iyámédú nééme ovéhe múnaa íjcyame mítyane majchóhi.” 13 Ɨ́mɨáánéjucóhjáa dibye nééneé. Áánéllii uke o néé ɨhnáhóónécoba tétsíi múnáake u úwáábo ditye ímíñeúvú Críjtoke icyáhcújtsoki. 14 Aame tsá ɨ́ɨ́cuvéjúcóóityú átéréenéhjɨ́ ɨ́ɨ́jtsaméityúré iújcune ditye úúbállehíjcyáneri. Áhdure tsá ditye ɨ́ɨ́cúvéityú ɨ́mɨájɨ́jtó úraavyéjúcootúmé diityéké tsíñejcúvúré túkévéjtsóneri.
15 Muurá cahcújtso múnaa ɨ́mɨáánéré ɨ́jtsámeíhi. Áánetu cáhcújtsotúmé tsá múijyú ɨ́mɨááné ɨ́jtsámeíítyuró ímityúnéré diityé ɨ́ɨ́búwari íjcyánélliíhye. 16 Tehdu nééme muurá bañúháñé nehíjcyá Píívyéébeke iwáájacúne. Árónáa múhdurá ditye ícyahíjcyánetu méwaajácú íllure ditye állihíjcyáne. Aame ímityúmé íjcyame tsá múijyú ɨ́mɨááné méénúítyuróne.