2
Ɨ́mɨá uwááboju
Áánetu ihdyu ímíñeúvú dihjyúvahíjcyá muhdú ɨ́mɨá uwááboju néhduú. Ááne dúwáábohíjcyá kéémemújuco íjcyáné nahbémuke ditye tsaɨ́ɨ́buwáré iíjcyáne pamévakéré iávyejúúlleki, ímítyúnehjɨ́vú ditye ityáhjátsámeítyuki, Críjtoke ditye ímí icyáhcújtsoki, ímítyunéhjɨ́ íjcyaróné iáábúcúne ditye pamévamáyé iwájyújcatsíki. Áhdure kéémemújuco íjcyáné naallémuke duwáábó pamévakéré iávyejúúlléne tsíjtyedítyú állíunéhjɨ́ ditye iíhjyúvátuki. Áhdure tsá ditye llíyíícyávéítyuróne. Ɨ́mɨáánetúré bóhówaúcunúiyóme. Aame úwáábóiyá bádsɨ́jcake muhdú múúne walle ájyúma iwájyújcatsíñe tsaímíyé ɨ́ɨ́tsɨ́ɨ́meke téhmene. Úwáábóiyómé ímítyunévú ditye ityáhjátsámeítyuki, panévatúré ɨ́mɨááméré ditye iíjcyaki, tsaímíyé ihjya ditye ityéhmeki, tsíjtyeke ɨɨ́daatsólléne ditye ɨpɨ́ááboki, ájyumu túkévejtsódú tsaímíyé ditye iíjcyaki. Ehdu íjcyáiyómé Píívyéébé uwáábójutu múha ímityúné iíhjyúvátuki.
Áhdure ováhtsámuke ímíñeúvú duwáábó ditye ɨ́mɨááméré iíjcyaki. Ááne panévatúré ɨ́mɨáábé diityémá diicya tehdu ditye iíjcyaki. Tsá múu májchíjyuri díllotú diityéké iúwaabóne. Tsaate úhdityu ímityúné íhjyúváneri dɨ́ɨ́cúvedí ditye tééneri iñúcójpɨ́véne tsiiñe iíhjyuvájúcóótuki.
Téhdure idyé uke o néé tsaaté hójtsɨ́ pañe íjcyámeke u úwáábo ditye ɨ́mɨááméré iíjcyáne íavyéjujte táuhbáné imyéénuki. Tsá tene ímityú llííñetúré diityéké ditye áñújcúiyóne. 10 Tsá ditye náníítyuró diityé éhne. Panévatúré ɨ́mɨááméré íjcyáiyá Mépájtyetétsoobe Píívyéébé uwááboju diityédítyú ibóhówaúcunúki.
11 Muuráhjáa meke ɨɨ́daatsólléne iwájyúmeke waajácútsoobe muhdú mepájtyetéiñe. 12 Áánéllii tsúúca méwaajácú páneere ɨ́jɨ́ imítyuháñé meɨ́hvéjtsóne tsaímiyéjuco dííbyeke meúráávyéiyóné ɨ́ɨ́nevú táhjátsámeítyúme. 13 Áhdure tsúúca méwaajácú ípyée iñéhdu ɨ́htsútuube Mépiivyéébé Mépájtyetétsoobe Jetsocríjtó ɨ́ɨ́né imíjyaú tsááiñe metéhmehíjcyáne. 14 Diibyée muurá dsɨ́jɨvé mewájyuri mépée mewágóóóvéíyónetu meke ipájtyetétsoki. Ehdúu meke ímíjpyetétsoobe dííbyeéjté meíjcyame ɨ́mɨááné meímílléne ɨ́mɨááneréjuco meméénuki.
15 Ehdu múu úwaabó mɨ́amúnáake tsápɨ́jtsoobére. Áhdure múu ɨhnáhóónécoba úwaabó múhdurá ícyahíjcyámeke diityédívú táhjátsámeítyuubére.