3
Muhdú múúne cahcújtso múnaa íjcyane
Áhdure idyé duwáábó cahcújtso múnáake ditye pámeere ííñújɨ́ avyéjujtéké iávyejúúlléne muhdú ditye néhdu iíjcyáne imyéénuhíjcya ɨ́mɨááneréjuco. Ááne ɨ́mɨááméré iíjcyáne mítyájkímyeítyúmé mɨ́amúnáake ɨɨ́daatsólléne ɨpɨ́áábohíjcyaki. Aame tsá múhdityú ímityúné íhjyúváityúne.
Muuráhjáa tujkénú múhdurá menéénéllii tsá Píívyéébeke melléébohíjcyatúne. Ɨdátsóhrée ímityúnéhacáa íjcyane páhduváré nénehjɨ pánehjɨ́dú imíwu meɨ́jtsúcunúné méúráávyehíjcyáhi. Ehdúu ímítyúnéhjɨ́ pañe meíjcyame tsíñéhjɨri ménomíutáávahíjcyáhi. Áhdurée tsíjtyéhjɨma métsaríllécatsíhijcyáhi. Árónáacáa Píívyéébe Mépájtyetétsoobe ɨ́mɨááné pámeekéré mɨ́amúnáake iwájyune úújetsó meke ipájtyetétsóneri. Tsáháa ɨɨná ɨ́mɨááné meméénúnéllii meke dibye pájtyetétsotúne. Mekée ɨɨ́daatsóllénéllii pájtyetétsoobe Íapííchoj tééveri meke dibye ímíbajchómé béhné ɨ́jtsaméimáyéjuco meíjcyaki. 6-7 Teenée Íapííchó mépañévú pícyoobe Mépájtyetétsoobe Jetsocríjtoj tééveri ɨ́mɨáámeréjuco meíjcyame múijyú medsɨ́jɨvéjúcóóítyúne bóhɨ́ meɨ́tsohíjcyáné meújcuki.
Aane éhnííñevu dúwáábohíjcyá Píívyéébeke cáhcujtsómé keená ɨ́mɨááné íjcyanéré imyéénúíñeri itsúúrámeíki. Ehdu íñe uke o néé pámeekéré pɨ́ááboíñe. Áánetu eene átéréenéhjɨ́ meke pɨ́áábóityúné muhdúhjáa méɨhdé múnáaúvú ɨ́hdééné taúhbáju úráávyehíjcyáneri ditye táhjácatsíhíjcyáneri dɨ́ɨ́cúvedíñe. Íllure ténehjɨ meke mújtatsóhi.
10 Áánéllii múu tsaate ténéhjɨri táhjácatsíhajchíí bóijcyúrá míijyúcúre. Aane ditye lléébótúhajchíí múu ílluréjuco íjchívyetsóné diityéké tsíjtyeke ditye imújtátsótuki. 11 Muurá ehdu dárɨ́ɨ́vémeímyé tsáhájuco ímílletú ímí iíjcyane. Aame waajácurá íhyallúvúré ímityúné imyéénune.
Tíítóke Páávoro túkévejtsóne
12 Aane diéllevu Tííkicyómá Atéémamútsidítyú tsáápikye o wálloobe úújetécooca ɨ́ɨ́cúi oke dúhjetécó Nicóóporíyí o íjcyáábeke. Técoomíyí úúníjyaba o pájtyeíñé ó wábyujtsóhi. 13 Áánetu ihdyu óvíi muhdú u píívyetédú ú pɨ́aabó Apóóromútsikye ímityúné múúne méénúmé hallúvú íhjyúvaabe Tséénáma dityétsí kiávú ipyéhullévú péécoóca. 14 Aane ihdyu óvíi éhnée méuwáábori cáhcujtsómé iwáájáne téhdure tsíjtyeke pɨ́aabó ɨ́mɨáájú diityédítyú ibóhówaúcunúki.
Páávoro pítyajcóne
15 Ahdícyane óvíi Píívyéébe pámeekéré ámúhakye pɨ́aabóhi. Pámeere ménahbémú íílle íjcyame uke duurúváhi. Áhdure elle íjcyámeke o duurúváhi. Áyu tehdújuco.