PIREMÓO
Piremóo éllevu Páávoro cáátúnuháámɨ
1
Duurúvaju
Oo Páávoro Críjtoke o úráávyéné déjúcotu cúvéhóójari o íjcyáábema ménahbe Timotéó íjcyáábema muhtsi íhyaamɨ diéllevu mécaatúnú Píívyéébé wákimyéí muhtsi meméénuhíjcyádú téhdure tééné wákimyéí u méénúúbeke mítyane uke muhtsi mewájyuube Piremóo éllevu. Téhdure idyé dihjyávú píhcyáávehíjcyáné cahcújtso múnáá wáábyuta téhaámɨ. Áhdure uwáábotu meke pɨ́áábohíjcyaabe Akíípoo, ménaalle Áápiaa, íjcyamútsí wáábyuta téhaámɨ. Áámeke ihdyu óvíi ámúhakye Máavyéjuube Jetsocríjtomútsí Méécááni Píívyéébema pɨ́aabó ɨ́búwajɨ́ɨ́ ámuha meíjcyaki.
Piremóó ímí cáhcujtsóne
4-5 Muurá paíjyuváré Píívyéébema o íhjyúvácooca díhyallúvú ó téhdútsohíjcyá uuva ímí Máavyéjuube Jetsocríjtoke u cáhcújtsóne pámeekéré cahcújtso múnáake u wájyuhíjcyáné uubállé o lléébónélliíhye. Áánéllii díhyallúvú ó táúmeíhijcyá pɨáábó íñe Jetsocríjtoke mecáhcújtsónej tééveríyé mééma pɨáábó íjcyane éhnííñevu u wáájácúne tsíjtyeke u úwááboki. Muurá mítyane ó ímíjyuuvé ímí tehdújuco ménahbémuke u wájyúne panévaríyé diityéké u ímíjyúúvétsohíjcyáneri.
Páávoro Onéétsimó hallúvú íhjyuváne
Áábeke muurá uke ó piivyéterá o táuhbáné ɨɨná u méénúiñévú Críjtorée oke uwáábóóbedívú pícyoóbe. 9-10 Aabe íñe ɨ́dátsó keeméjuco o íjcyaabe dííbyeke o cáhcújtsóné déjúcotu cúvéhóójari o íjcyaabe úúma ó ihjyúvá Onéétsimó hallúvú táuwáábori dibye Píívyéébeke cáhcújtsónéllii tájtsɨɨménédú o ɨ́jtsúcunúúbé hallúvu. Áánéllii uke o néé oke u wájyúhajchíí dííbyeke u pɨ́ááboki.
11 Muuráhjáa ihdyu éíjyu díhyójtsɨ́ pañe íjcyaabe tsá ɨ́ɨ́netú uke pɨ́áábohíjcyatú átéréejpi iíjcyánélliíhye. Ároobe ícyooca tsúúca ímíjpyetéhi. 12 Áábeke íñe tsiiñe diéllevu o óómíchóóbeke ihdyu ímíñeúvú waatsúcúpéjtsoco muhdú oke u wáátsúcúiyódu. 13 Ó imíllerá dibyéi óómaye íjcyane íñe ɨ́mɨá uwáábójú déjúcotu cúvéhóójari o íjcyáné hajchótá oke dibye ɨpɨ́áábo oke u pɨ́áábóiyódu. 14 Árónáa tsá o ímílletú u wáájácútúnáa dibye óhdivu cóeváne. Ihdyu díicyánéjcutu u ímílléhajchíí tehdújuco óhdivu icyóéváne oke dibye pɨ́áábóiyóne. 15 Muuráhjáubáhjáa ihdyu úhdityu úmɨ́vaabe iímíbáávyéne úúmaye iíjcyaki. 16 Aabe ihdyu tsiiñe díhyójtsɨ́ pañévú úújetéébeke éhnííñevu ú wájyuúhi. Muurá téhdure dííbyeke mítyane ó wajyúhi. Ááné ehnííñevu dííbyeke wajyu tsúúca Píívyéébeke cáhcújtsoobe díñahbéduréjuco néébeke.
17 Ahdícyane tsáma ímíñeúvú dííbyeke waatsúcuco muhdú oke u wáátsúcúiyódú ɨ́mɨááné díñahbéébé o íjcyáábeke u wájyúhajchííjyu. 18 Aabée uke ímityúné dárɨ́ɨ́véhajchííjyu, dibyée tsíeméné úhdityu áhdótuube újcúhajchíí néhi páneere ookéréjuco dahdótso. 19 Aane uke o áhdoíñé o nééne oo Páávoro ó caatúnúhi. Árónáa ihdyu tsá uke o néétu téhdure oke u áhdóiyóné ukée o pɨ́aabóne. 20 Ehdu teéne, muúbej. Ahdícyane óvíi Ávyéjuube Jetsocríjtoke mecáhcújtsónéjcutu táñahbe u íjcyaabe oke ú tsɨ́pajtsóhi.
21 Ehdu íñe diéllevu ó caatúnú panévatúré ɨ́mɨáábé u íjcyane o wáájácúnélliíhye. Áánéllii ó waajácú uke o néhíjcyáné ehnííñevu panéváré tsaímíyé u méénuíñe. 22 Aane uke o néé táɨhde tsátsii u ímíbájchoki. Tsáijyu múúne Píívyéébeke ámuha táhallúvú pɨáábó metáúmeíhíjcyánej péévé ámúhadívú ó úújetéhi.
Páávoro pítyajcóne
23 Áhdure uke ó úúballé Epáápara uke dúúruváné téhdure Jetsocríjtoke iúráávyéné déjúcotu óóma cuvéhóójari íjcyaábe. 24 Áhdure uke duurúvámé Máácoó, Arijtáácoo, Déémaá, Róócaá, ehdume muha mewákímyeíhijcyáme.
25 Ahdícyane óvíi Máavyéjuube Jetsocríjtó ámúhakye pɨ́aabóhi. Áyu tehdújuco.