GÁÁRATA
Garáátsiárí íjcyáme éllevu Páávoro cáátúnuháámɨ
1
Duurúvaju
Oo Páávoro o íjcyáábekée Píívyéébe oke picyóó uwáábóóbedívú Jetsocríjtoke ibóhɨ́ɨ́tsóóbej tééveri. Tsáháa mɨ́amúnaa oke pícyootú téénevu. Aabe íñe íílle óóma íjcyámema íhyaamɨ ó caatúnú elle Garáátsiá iiñújɨri ámuha cahcújtso múnaa meíjcyáme éllevu. Áámeke óvíi ámúhakye Méécááni Píívyéébe pɨ́aabó Máavyéjuube Jetsocríjtoj tééveri ɨ́búwajɨ́ɨ́ ámuha meíjcyaki. Muuráhjáa dibye ímillédújuco mewájyuri Jetsocríjtó dsɨ́jɨvéné ɨ́jɨ́ imítyú meke mújtatsójúcóórónetu meke ipájtyetétsoki. Áánéllii metsu dííbyeke maávyéjújtso múijyú nɨ́jkéváityúne. Ehdu teéne.
Tsá tsiiñe íjcyatú meke pájtyetétsóíyóné uwááboju
Árónáa múhdurá oke pajtyéné Píívyéébeke ámuha mecáhcújtsónetu tsíhdyuréjuco meɨ́jtsámeíñe. Ááneráhjáa tsúúca ámuha ímí mécáhcujtsó mekée iwájyúne Críjtoj tééveri mééma dibye méénune. Ááné mutsííenéréjuco ámuha tsɨ́jɨjtójɨríyé meúwáábócatsíhijcyáne. Áánerá tsá tsiiñe íjcyatú meke pájtyetétsóíyóné uwááboju. Íllure ámúhakye tsaate iállíñe tsɨ́jɨjtójɨríyé iúwáábóneri máváríchohíjcyá Críjtodítyú íjcyáné uwáábójutu ámúhakye imújtátsóroki. Ehdu úwáábohíjcyámé hallúrí apíchó teéne. Muurá o íjcyároobe tsɨ́jɨjtóríyé o úwááboca téhdure Píívyéébe óhdi ɨ́cúbáhráiyáhi. Áhdure níjkyéjɨ múnáajpi íjcyáróóbedi ɨ́cúbáhráíyoobe tehdu dibye méénuca. Aanée tsúúca éíjyu ámúhakye o úúbálleróné íñe tsiiñe ó úúballé tsaate Críjtodítyú íjcyáné uwááboju tsɨ́jɨjtóríyé úwáábóhajchíí Píívyéébe diityédí ɨ́cúbáhraíñe.
10 Ehdu íñe ámúhakye o nééne méɨjtsúcunúdí mɨ́amúnaa ímí oke ɨɨ́jtsúcunúrokíyé o íhjyúvahíjcyáne. Píívyéébere ihdyu óhdivu tújkevéélléneríjyuco o tsúúrámeíhijcyáne. Muurá mɨ́amúnáamáyé tsaímíyé o íjcyane o ímílleca tsá Críjtó ɨɨcúve múnáajpi o íjcyáítyuróne.
Páávoro uwááboobe íjcyane
11 Aane ihdyu ó imíllé ámuha táñahbémú mewáájacúné íñe dííbyé uwááboju mɨ́amúnáá ɨ́jtsaméí íjcyatúné o úwáábohíjcyáne. 12 Tsáháa múha oke úwáábotú teéne. Dííbyerée ihdyu páñetu Jetsocríjtó óhdivu bóhówajtsóné íñe ó úwáábohíjcyáhi.
13-14 Muurá ámuha méwaajácú muhdúhjáa tujkénú o dárɨ́ɨ́vémeíhijcyáné tamúnaa múhdurá Píívyéébeke úráávyehíjcyajɨ́jtó o úráávyéijyu. Téjɨjtóo ávyéta ímí ó waajácú tsijtye tátyujkévéejte íjcyárómé ehnííñevu. Aabée téijyu ɨ́mɨáánéhacáa Críjtó cahcújtso múnaa íjcyámedi ó ɨ́cúbáhrahíjcyá dityéváa téénetu ɨɨ́hvetéroki. 15 Árónáacáhjáa ihdyu pámeeke iwájyudu íjcyaabe Píívyéébe tsúúcajátújuco ói o tsɨ́ɨ́mávámeítyúné ɨhdéjuco oke iújcuíñé wábyujtsóne. 16 Aabée oke waajácutsó Ílli Jetsocríjtodívú dííbyedítyú íjcyáné uwáábojúvú ámúhakye jodíómú íjcyátúrómeke o wáájácútsoki. Ááneríi tsá múúmá o íhjyúvatúne. 17 Muuráhjáa Jerotsaréeri dííbyé uwáábo múnaa táɨhdéjuco íjcyaróme éllevu tsá o péétu diityémá tééneri o íhjyúvaki. Aráábiá iiñújɨvúrée o péébe téhulle ɨ́ɨ́néubárá píívyétútsihyi o ícyahíjcyátsihdyu tsiiñe ó oomí Damájcovu.
18 Átsihdyúu botsíi Jerotsaréevu tsiiñe pápihchúú pijcyábatu o wájtsɨɨbe o péé Péédoró éllevu dííbyema o íhjyúvaki. Áábemáa técoomíyí ó ijcyá 15 coojɨ́va. 19 Áijyúu tsá tsijtye Jetsóó uwáábó méénuhíjcyámeke o ájtyúmɨtúne. Apáábyekérée ó ájtyumɨ́ íñahbe Jacóóboke.
20-21 Átsihdyúu o péé Tsííriámá Tsiríítsiá iñújɨɨcúvu. Ehdu íñe ámúha éllevu o cáátúnúné pañe o nééne Píívyéébe waajácú ɨ́mɨáánéjuco íjcyane ámúhakye o úúballéne. 22 Áábekée oke tsúúca téhullé múnaa waajácúhi. Áánetúikyée tsá Jodéá iiñújɨri íjcyáné cahcújtso múnaa oke wáájácutúne. 23 Apááñéreváa lléébohíjcyámé tsaate óhdityu néhijcyáne: “Éhnée éíjyu Críjtoke mecáhcújtsóné hallútú ávyétá ɨ́cubáhrá méhdi méénuhíjcyaabévá muhdú ícyooca teene úwááboobéré pehíjcyáhi.” 24 Ehdúváa tsaate óhdityu néhijcyáné illéébóne mítyane Píívyéébeke duurúvahíjcyáme.