2
Tsá meɨ́hvéjtsóityú mepájtyetéiñe mecáhcujtsóne
Áánéllii metsu téɨɨbúwá meíjcyáne ímíñeúvú meúráávye íñe mepájtyetéíñé uwááboju melléébohíjcyáné téénetu memújtátuki. Éíjyuúvúhjáa muurá diitye níjkyéjɨ múnáaj tééveri Píívyéébe úwáábohíjcyá ímí tehdújuco. Aanéhjáa tsaate lléébotúmé ímityúné méénuhíjcyámeke tééné hallútú ɨ́cúbáhrahíjcyaábe. ¿Aane íñe teenéjuco mepájtyetéíyóneri meɨ́ɨ́cúvétúhajchíí múhdutú mépájtyéteéhi? Muuráhjáa dííbyere Ávyéjuube Jetsocríjtó úúballé tsúúca teene mééma imyéénune. Ááné uwáábojúu lléébótujkénúmé méhdivu pajtyétsóhi. Áánevúu Píívyéébe meke ímíñeúvú waajácutsó páhduváré nénehjɨ méénúráítyuróné imyéénúneri. Muuráhjáa dííbyeke cáhcújtsómé pañévú Íapííchó ipícyóónej tééveri páhduváré pɨ́áábohíjcyaabe muhdú ɨɨ́jtsúcunúdu.
Jetsocríjtó mɨ́amúnáajpídyú íjcyane
Árónáacáa tsá dibye néétu béhné iiñújɨri meíhjyúvahíjcyajɨ iípívyéjtsojɨ níjkyéjɨ múnáá hójtsɨ́ pañévú ipícyooíñe. Muurá dííbyé waajácúháámɨtu nééneé:
¿Aca muhdú ɨ́ɨ́vámedi mɨ́amúnáadi ú ijyácunúhijcyáhi? Áhdure ¿muhdú ɨ́ɨ́váábedi Mɨ́amúnáájpidívúu ípívyéévéébedi ú ijyácunúhijcyáhi? Muuráhjáa dííbyeke ú picyóó wahájchotáwu dibye níjkyéjɨ múnáá ɨhtsútú lliiñévuréjuco iíjcyaki. Áróóbekée bóónétu u ávyéjújtsóne ú picyóó páné avyéjuubéré dibye iíjcyaki.
Ehdu Píívyéébé waajácúháámɨtu nééne páneere Críjtó hójtsɨ́ pañe íjcyane. Árónáa tsáhái panéváré dííbyé hójtsɨri íjcyatúne. Íjcyaíñéi ihdyu múijyú páneere dííbyé hójtsɨríyéjuco íjcyane. Muuráhjáa ihdyu Píívyéébe dííbyeke wahájchotáwu picyóó níjkyéjɨ múnáá lliiñévuréjuco mɨ́amúnáa wájyuri dibye ɨdsɨ́jɨ́veki. Ároobe ícyooca ílluréjuco ávyéjuuténe.
10 Dííbyej tééveríi páneere Píívyéébe ípívyejtsó tééneri iávyéjújtsámeíki. Áánélliihyée mewájyuri dííbyeke ɨ́hvéjtsoobe Mépájtyetétsoobe íjcyaabe ɨ́cúbáhrámeíñej tééveri meímíbáávyeki. 11 Aame dííbyema tsané nahbémuréjuco meíjcyame tsaapííkyéré mécaaníváhi. Áánéllii Píívyéébé Hajchi tsáhájuco meke núcojpɨ́lletú tsúúca íñahbémú meíjcyámeke. 12 Muurá dííbyé waajácúháámɨtu nééneé:
Uke ó bóhówájtsoó táñahbémudívu. Aame tsaméhjɨ́ uke muha medúúruváné mémátsívahíjcyaáhi.
13 Téhdure nééneé:
Píívyéébedívú ó cátsɨ́páávehíjcyaáhi.
Téhdure tsiiñe nééneé:
Tsúúca okée Píívyéébe náhbénúmema oó.
Ehdu nééne Píívyéébé waajácúháámɨtu.
14 Muurá íñe mɨ́amúnaa meíjcyadúrée idyé Jetsocríjtó ijcyá íjpííma, ítyujpácyoma. Ehdúu mɨ́amúnáájpidívú iípívyéévéne dsɨ́jɨ́veebe mépée mewágóóóvéíyónejcúvú meke ɨ́búwátsohíjcyaabe Naavéneke ityáhjaki. 15 Ehdúu dííbyé hójtsɨ́ pañétú meke pájtyetétsoobe mewágóóóvéíyónetu. 16 Tsáháa Críjto tsáátu níjkyéjɨ múnáake ɨpɨ́ááboki. Tsaabée Aavaráaúvúj tsɨɨménémúhaabe meíjcyámeke ɨpɨ́ááboki. 17 Áánélliihyée mɨ́amúnáájpidívú ípívyééveebe ɨ́mɨá lluuváábé íjcyaabe íñe muhdú meícyahíjcyáné iwáájácu méhdi ɨɨ́dáátsóvéne máhallúvú Píívyéébeke pɨáábó ityáúmeíki. Aabée mewájyuri pájámeííbyedi ɨ́cúbahrámé méimítyuháñé iábájɨ́ɨ́vémeíki. 18 Téhdurée dííbyeke Naavéné máváríjchóneri ɨɨ́cúbáhrámeíñéllii waajácuube muhdú ténehjɨ meke dómácohíjcyáne. Aabe piivyété meke téénetu ɨpɨ́aabóne.