13
Píívyéébema ímí meíjcyáiyóne
Ahdícyane tsáma ámuha cahcújtso múnaa meíjcyame mewájyújcatsíñé méɨ́hvéjtsodíñe. Máábájɨ́ɨ́vedí tsaímíyé ámúhá aahɨ́ve múnáake ámuha mewáátsúcúpétsohíjcyáne. Muuráhjáa ehdu íaahɨ́ve múnáake wáátsúcuhíjcyámé wáájácúratúné níjkyéjɨ múnáake ɨ́ɨ́cúvehíjcyáhi.
Áánéllii cúvéhóójari íjcyámeke mépɨ́áábohíjcyá diityémá ámuha meíjcyáiyódúré meɨ́jtsúcunúmeíñema. Áhdure múu ɨ́dáátsové ɨ́cúbáhrámeíhíjcyámedi téhdure ámuha diityédúré meíjcyane meɨ́jtsúcunúmeíñema.
Téhdure ámuha metáábávájcatsímyema múu wajyújcatsíhi. Tsá múu ihdícyáméhjɨma dómácójcatsítyúne. Muurá tehdu néémema Píívyéébe ɨhnáhooíñé teene ímíbajchóne.
Áhdure tsá múu mítyane ɨdsɨ́ɨ́dsɨ́váíyóneri íhjyácunútúne. Muhdú iíjcyane múu ímí ɨjtsúcunú tehdújuco. Muurá Píívyéébe nééhií: “Oke cáhcújtsómeke tsá o ɨ́hvéjtsóityúne. Aame tsá ɨ́ɨ́nerí báñúmeíityúne.” Áánéllii muurá dííbyedívú mecátsɨ́páávéne ɨ́ɨ́nerí áábímyeítyúmé ménehíjcyáhi:
Píívyéébe tápɨááboobe íjcyánéllii tsá o íllityétú mɨ́amúnaa óhdi ɨ́cúbáhráíyóneri.
Ahdícyane tsáma máábájɨ́ɨ́vedí muhdúhjáa tujkénú Píívyéébé ihjyu ámúhakye úwaabómé ɨɨ́cúbáhrámeíyóné pañe tsaímíyé dííbyeke úráávyehíjcyáne. Ahdu tsaímíyé dííbyeke mécahcújtso.
Tsá muurá Jetsocríjtó múijyú tsíhdyuréjuco íjcyatúne. Iíjcyadúré diibye paíjyuváre. Áánéllii máállítsámeídí tsíhdyuhjɨ́ré úwáábohíjcyámedívu. Muurá Píívyéébere meke iwájyúne tsɨ́pátsohíjcyá tsaímíyé dííbyeke meúráávyeki. Tsá muurá meke dibye éhnííñevu pɨ́áábóítyuró tééne tájpíjyuco meíjcyáiyóné tsane majcho maáwahíjcyámeke. Ehdu méénuhíjcyarómé íllure báñúmeíhi.
10 Áánetúu ihdyu Críjto mewájyuri pájámeí ɨ́ɨ́né imíjyaú Píívyéébema meíjcyaki. Muuráhjáa duurúvájá pañévú dííbyeke ɨɨ́ɨ́cúvéneri tsúúrámeíhíjcyarómé tsá ímí dííbyema íjcyatúne. 11 Muuráhjáa páñétúejpi llúúváábe iyámé tujpácyoma tééjá pañévú páñétúétsihvu úcáávehíjcyá íimítyuu, tsíjtyé imítyuu, íjcyane iímíbáávyeki. Ehdúhjáa imyéénúne diitye iyámeke tsiéllevu itsájtyéne cóvátsohíjcyáme. 12 Ahdúhjáa muurá Jetsóoke cóómítyu tsiéllevu itsájtyéébedi ɨɨ́cúbáhráne dsɨ́jɨ́vetsómé ítyujpácyó wágóóóvéneri pámeere mɨ́amúnáá imítyuháñé iímíbáávyeki. 13 Áánéllii óvíjyacóóné tsɨ́jɨjtóríyé úwáábómeíñé meúráávyehíjcyáne. Métsu Jetsóokéréjuco meúráávye tsijtye meke dííbyekée itsáríllehíjcyádú tsárílléróné pañe. 14 Tsá ííñújɨri meíjcyatú paíjyuváré muhdú íjcyáityúme. Píívyéébe ihdyu meke újcúcooca botsíi dííbyema méíjcyaá muhdú íjcyáityúmeréjuco. 15 Áánéllii metsu Jetsocríjtoj tééveri dííbyeke medúúrúváne dííbyé uwááboju tsíjtyeke meúúbálléneri dííbyeke meɨ́ɨ́cúveki. 16 Ahdícyane méɨ́hvéjtsodí ámuha tsíeménetu tsíjtyeke mepɨ́áábohíjcyáne. Ehdu meméénune ímí ɨjtsúcunúúbe.
17 Áhdure idyé múu ámúhá túkevéjtsojtéké iávyejúúlléne lleebó ditye ámúhakye úwaabóne. Muurá Píívyéébeke úúbálleímyé muhdú imyéénuhíjcyáne. Áánéllii panévatúré ɨ́mɨááméré meíjcyá diityéké ámuha mekímóvéjtsótuki. Ímityúné ámuha medárɨ́ɨ́vémeíhajchíí tsá ɨ́ɨ́netú ámúhakye tene pɨ́áábóityúne.
18 Muurá ícyooca muha ímí tsaɨ́ɨ́buwáré meíjcyámeke Píívyéébe ímí ɨjtsúcunúhi. Áánéllii múúhá hallúvú pɨáábó métáuméí ehdícyárónéhjɨ́ pañe ímí muha meíjcyaki. 19 Ímichi táhallúvú métáuméí ɨ́ɨ́cúi ámúhadívú o úújetéki.
Dibye pítyajcóne
20 Ahdícyane ovíi Píívyéébe Máavyéjuubée Jetsocríjtó obééjámú tehméébédú néébe dsɨ́jɨ́véébeke tsiiñe bóhɨ́ɨ́tsoobe ámúhakye ímíbajchóhi. Muuráhjáa Jetsocríjtó ítyujpácyó iwáágóóneri mééma béhné pityájcoju meenú múijyú nɨ́jkéváityúne. 21 Áábej tééveri ihdyu óvíi meke túkévéjtsoobe muhdú dibye ímillédú meíjcyaki. Áánéllii metsu Jetsocríjtoke maávyéjújtso múijyú nɨ́jkéváityúne.
22 Ámuúha táñahbémuj, íllu íñe íhyaamɨ́ pañe ámúhakye o túkévejtsóné tsáma tsáríyóné pañe melléébo. 23 Téhdure ámúhakye ó úúballé ménahbe Timotéó tsúúca cúvéhóójatu íjchivyéne. Aabe óhdivu ɨ́ɨ́cúi wátsɨ́hajchíí dííbyema muhtsi ámúhakye máaahɨ́véteéhi.
24 Téhdure ámúhakye ó úúballé Itááriá iiñújɨ múnaa ámúhakye dúúruváne. Téhdure idyé ámúhá túkevéjtsojtémá pámeere cahcújtso múnáake ó duurúváhi.
25 Ahdícyane óvíi Píívyéébe ámúhakye pɨ́aabó pámeekére. Áyu tehdújuco.