TSAJTIÁGO
Tsajtiágó cáátúnuháámɨ
1
Duurúvaju
Oo íñe Tsajtiágó Avyéjuube Jetsocríjtoma Píívyéébemútsí ɨɨcúve múnáajpi o íjcyaabe ámúhakye ó duurúvá 12-nevá dohjɨ́ba múnaa ijraéémú meíjcyámedítyú ámúhakye ditye wáchájanúmé panévá iñújɨɨnévú ámuha memújtámeke.
Píívyéébedítyú tsááné waajácu
Ámuúha táñahbémuj, páhduváré nééne evéllejúúné ámúhama íjcyáróné pañe múu íllure imíjyuhíjcyáhi. Muurá méwaajácú Píívyéébeke mecáhcújtsómema íjcyáné evéllejúúné meke pátsáríjcyoróné íllure meke pɨ́aabóné éhnííñevu ímí dííbyeke meúráávyeki. Ááneri muurá mépiivyété ímítyunéhjɨ́ meke pájtyeróné maáábucúne. Áánéllii ímíñeúvú météhmeméí ténehjɨ ámuha maáábúcúne ɨ́mɨááméré meíjcyaki. Áijyu muurá ímí ámuha meíjcyaá ɨ́ɨ́né imítyú ámúhakye táhjatúmeréjuco.
Áánetu tsaate ámúhadítyú muhdú meíjcyáiyóné wáájácutúmé múu Píívyéébeke táúmeí ámúhakye dibye iwáájácútsoki. Diibye ihdyu ámúhakye waajácútsoó panévavúré ɨɨná néétuubére. Árónáa ihdyu ámuha metáúmeícyooca tsá múu ɨ́jtsámeítyú dibye ámúhakye pɨ́áábóityúne. Múu cáhcujtsó dibye ámúhakye pɨ́ááboíñe. Muurá páhduváré ámuha meɨ́jtsámeíhajchíí ámuha méijcyá éhne múúne mooa kííjyébari nóhjɨne íjcyadu. Aane ehdu nééme tsá ɨ́jtsotú Píívyéébeke ityáúmeíñé iújcuíñe. Muurá ehdu páhduváré ɨ́jtsámeímyé tsá múijyú tsajɨ́jtóré ɨ́jtsámeíítyuróne.
Áánetu ihdyu ɨdáátsóméhjɨúvú ɨ́mɨááméré íjcyáné cahcújtso múnaa imíjyúúhií. Muurá tehdu néémeke Píívyéébe ímí ɨjtsúcunúhi. 10 Téhdure ɨ́htsutúmé ehnéva múnaa íjcyame imíjyúúiyá ɨɨ́dáátsonúcoóca. Muurá diitye tsaímíyé ijcyá múhajchótáwuúrá éhne wajco ɨ́ɨ́né imíjyaú néérone wáhájchotáwuúré íjcyadu. 11 Muurá núhba ájchuri ɨ́jtone ílluréjuco tsóuuvéne. Ehdu muurá diitye ɨ́htsutúmé ehnéva múnaa dsɨ́jɨ́vécooca diityé tsíeméné ílluréjuco nɨ́jkeváne.
Ímítyúné úmuupívyeháñe
12 Áánetu ihdyu maímijyu diitye eene ímítyúneri iúmúúpívyeróné áábúcuhíjcyámé íjcyanej. Muurá tehdu néémeke tééne áhdó Píívyéébe ajcú múijyú ditye dsɨ́jɨvéjúcóóítyúne bóhɨɨvu dííbyekée wájyúmeke iájcuíñé iñéhdújuco. 13 Áánetu tsaate ímityúné imyéénúíyóneri úmúúpívyehíjcyámé tsá nééítyuró Píívyéébe nééjuri tééneri iúmúúpívyehíjcyáne. Tsá muurá múijyú dibye úmúúpívyéítyuró ímityúné imyéénúíyóneri. Áhdure tsá dibye muucá úmúúpívyétsóítyuró ditye ímityúné imyéénuki. 14 Muurá ihdyu méhdityúré íjcyane meere ténéhjɨri meɨ́jtsámeíñéllii méúcáávehíjcyá tééné pañévu. 15 Aane téénevúréjuco meɨ́búwáávéné nɨ́jcaúvú muurá ílluréjuco mewágóóóvéiyóne.
16 Ehdu teéne, ámuúha táñahbémuj. Ahdícyane tsáma ténehjɨ́vú máállítsámeídíñe. 17 Muurá ɨ́mɨááné íjcyane tsáá caame íjcyaabe Píívyéébedítyú íyévéhoowávúu peetéháñé ípívyéjtsóóbedítyu. Aabe muurá tsá múijyú ɨ́ɨ́jtsaméí tsíhdyuréjuco cápáyoácóítyuróne. 18 Muuráhjáa iímíllénéllii meke ímíjpyetétsoobe múhdurá menéérómeke dííbyeéjté meíjcyaki.
Píívyéébeke meúráávejɨ́jto
19 Ahdícyane, ámuúha táñahbémuj, múu ímíñeúvú lleebúcunú tsaate ámúhama íhjyuváne. Tsá múu pecútéré íhjyúvatúne. Téhdure tsá múu cááyóbatúne. 20 Muurá cááyobámé tsá Píívyéébe ímillédú íjcyatúne. 21 Áánéllii ímityúné ámuha meméénuhíjcyáné meɨ́hvéjtsóne Píívyéébedívú meɨ́dátsójkímyeíñe dííbyé uwááboju ímíñeúvú méuráávye. Teene muurá ihdyu meke pájtyetétsó mewágóóóvéíyónetu.
22 Árónáa ihdyu tsá múu teene uwáábó ávyétá lleebúcunúré méénutúne. Tene néhdu múu ijcyáhi. Muurá tene néhdu ámuha meíjcyátúhajchíí ámuháyé máállímyeíhi. 23 Muurá tsaate ávyétá lleebúcunúré meenú éhne múúne mɨ́ɨ́cúmɨri méhúmɨ meɨ́ɨ́témeídyu. 24 Muurá meɨ́ɨ́témeícyoocáré méwaajácúmeí muhdɨ́ɨ́vamé meíjcyane. Áánetu meɨ́ɨ́témeítyúcooca tsáhájuco mewáájácutú muhdɨ́ɨ́vamé meíjcyane. Ehdu muurá diitye uwáábó ávyétá lleebúcunúré méénuhíjcyáme. 25 Áánetu ihdyu Píívyéébe ímítyúnéhjɨtu meke túkévejtsóné ábájɨ́ɨ́vetúméré tsaímíyé meúráávyémeke pɨ́ááboobe panévatúré ímí meíjcyaki.
26 Áánetu ‘tsaímíyé Píívyéébeke ó úraavyéhi’ menéérome peecútéré ímityúné meíhjyúvahíjcyáhajchíí meere máállímyeíhi. Aane tsá ɨ́ɨ́netú meke pɨ́áábotúne. 27 Muurá ihdyu ɨ́mɨááné Méécáánikye meúraavyémé mépɨ́aabó úújóveke. Téhdure mépɨ́aabó pííbájyujtéké panévatúré ɨɨná diityéké pátyehíjcyánéhjɨtu. Aame tsáhájuco meɨ́ɨ́cúvetú múhduná ɨ́jɨ́ene ímityúné íjcyánéhjɨri.