JÓÁAÁ
Jóáa Jetsóodítyú cáátúnuháámɨ
1
Mɨ́amúnáájpidívú Píívyéébe ípívyeevéne
Iíjcyadúréhjáa ihdyu Críjto ícyahíjcyá ipíívyema íjcyátuube muhdú Píívyéébe íjcyane bóhówájtsoóbe. Aabéhjáa dííbyere Píívyéébe íjcyaabe ícyahíjcyá páné ɨhdéene íjcyaíñéi íjcyátúnáaáca. Aabéhjáa ípívyejtsó páneere íñe múhduná íjcyane. Tsáháhjáa ɨɨná iiye ípívyéévetúne. Áánéllii dííbyedi ijcyáné múijyú dsɨ́jɨ́véítyúne bóhɨ. Áhdure ijcyáné ɨ́mɨá uwááboju dííbyedi pámeere mɨ́amúnaa tééne tájpí íjcyáiyóne. Aane peetédú nééne muurá bóhówaúcunú ííñújɨ́ hallúrí mɨ́amúnaa teene wáájácutúmé éhne múúne cúúvétsii íjcyadu néémedívu. Aame tsá píívyetétú teene ɨɨ́hvetétsóiyóne.
6-7 Aanée íjcyaabe tsaapi ‘Jóáaá’ némeííbye. Áábekéhjáa Píívyéébe picyóó Jetsocríjtó uwááboju peetétú nééne dibye mɨ́amúnáake iúúbálle ditye icyáhcújtsoki. Árónáacáa tsá diibye Jóáa Jetsocríjtó íjcyatúne. Muuráhjáa ihdyu dííbyé uubálle múnáajpíyé diíbye. Aane Jetsocríjtodi ɨ́mɨáájú íjcyane tsá álliu íjcyatúne. Áánevúu mɨ́amúnáake iwáájácútso tsaabe ííñujɨ́vu.
10 Aamée mɨ́amúnaa ííñújɨri íjcyame diibye páneere ípívyéjtsóóbeke tsá wáájácutúne. 11 Aabée imúnáállii tsááróóbeke tsá ditye wáátsúcúpéjtsotúne. 12 Árónáacáa ijcyámé tsaate ímí dííbyeke iwáátsúcúpéjtsóóbeke cáhcujtsóme. Aame ihdyu ɨ́mɨááné Píívyéébej tsɨ́ɨ́me. 13 Árónáa tsá íñe mɨ́amúnaa metsɨ́ɨ́mávahíjcyádú meke dibye tsɨ́ɨ́mávatúne. Muurá ihdyu meke dibye ímíbajchómé méijcyá dííbyej tsɨ́ɨ́me.
14 Muuráhjáa Críjto apáábyéré Píívyéébé Hajchi ɨ́mɨáábé íjcyaabe Mɨ́amúnáájpidívú iípívyéévéne méjpɨɨne úlléjeebe mɨ́amúnáake wajyúhi. Áábé ámɨ́tsaráhcóo muurá máájtyumɨ́hi. 15 Aabée bóhówáávéébedítyú tsojtsó múnáajpi Jóáa nééhií:
—Áánúdityu éhne ámúhakye ó nehíjcyá táehnííñevu ɨ́htsútuube íjcyaabe íjcyaíñe. Muuráhjáa ihdyu iíjcyadúré ícyahíjcyaabe ipíívyema íjcyátuube ói o íjcyátúné ɨhdéjuco.
16 Áábej tééveri Píívyéébe meke pɨ́áábohíjcyáhi. 17 Muuráhjáa Moitséeúvuj tééveri méénuube ítyaúhbaju téénetu mɨ́amúnaa iwáájácu muhdú dííbyema iíjcyáiyóne. Áánetúu Jetsocríjtoj tééveri meke iwájyúne ɨ́mɨáájuvu ájcuúbe. 18 Aane muurá tsá múha ájtyúmɨtú Píívyéébeke. Apáábyéré Ílli ájtyumɨ́ dííbyeke. Aabée múúhakye waajácutsó dííbyedívu. Ehdúu Jóáa Jetsóodítyú nééhií.
Jetsocríjtoke tsojtsó múnáajpi Jóáa bóhówajtsóne
(Mt 3.11-12; Mc 1.7-8; Rc 3.15-17)
19 Téijyúhjáa avyéjujte Jerotsaréetu wallóó llúúvájtema ɨ́pɨáábojtéké tsojtsó múnáajpi Jóáá éllevu ditye idíllo dííbyeke muubá dibye íjcyane. 20 Áánélliihyée úúbálleebe muubá iíjcyane. Neebépeé:
—Tsá Críjto o íjcyatúne.
21 Áánélliihyée néémeé:
—¿Aca ihdyu múúberá uú, mityá Eríá uu Píívyéébé ihjyú uubálle múnáajpíi u íjcyaábej?
Áánélliihyée neébe:
—Tsáhaá.
Áánélliihyée tsiiñe néémeé:
—Áánéllii diibyéjuco uu éhneváa Píívyéébé ihjyú uubálle múnáajpi tsááiíbye.
Áánélliihyée neébe:
—Tsá diibye o íjcyatúne.
22 Áánélliihyée néémeé:
—¿Aca ihdyu múúberá uú? Muurá muha méimíllé meúúballéné múúhakyéne wállóómeke muubá u íjcyane. Bo ihdyu múúhakye duubálle muubá u íjcyane.
23 Áánélliihyée botsíi Jóáa nééhií:
—Oo muurá éhne ɨ́ɨ́néubárá píívyétúné iiñújɨri kéévánécóbaúvú o úwááboobe ó nehíjcyáhi: “Méímibáávyé ímityúné ámuha meícyahíjcyánetu tsaímiyéjuco ámuha meíjcyámeke Ávyéjuube iájtyumɨ́vaki.” Ehdúhjáa o úwááboíñé muurá tsúúcajátújuco Píívyéébé ihjyú uubálle múnáajpi Itsaíá úúballéne.
24-25 Ehdúu dibye néénéllii diitye eenée paritséómú dííbye éllevu wálloome néé dííbyeke:
—Aanéhaca ¿múha nééjuri ɨ́veekí ú tsótsohíjcyá idyé Críjto u íjcyáábejɨ́ɨ́va, pane Píívyéébé ihjyú uubálle múnáadítyú Eríáuba u íjcyáábejɨ́ɨ́vari?
26-27 Áánélliihyée Jóáa nééhií:
—Muurá ihdyu ɨ́mɨááné nújpácyori ó tsótsohíjcyá mɨ́amúnáake. Áánetu táehnííñevu ɨ́htsútuube íjcyaabe tsúúca ámúhama íjcyáróóbeke ámuha mewáájácútuube óhdityu cámááveé éhnííñevu iúwááboki. Áábeke muurá tsá íjtyúhápáájɨ́ubáré o tácórɨúcúítyuróne.
28 Ehdúu pajtyéné Betáábarávú Joodáá ehnéjcuvu diibye Jóáa tsótsohíjcyáhullévu.
Jetsóó obééjádú néébeé
29 Ááné tsijcyóójɨ́ɨ diibye tsojtsó múnáajpi Jóáa Jetsóó dííbye éllevu péébeke iájtyúmɨ́ne nééhií:
—Éje ámuúhaj, áánu muurá obééjádú néébe Jetsóoke Píívyéébe wallóó dibye mɨ́amúnáá imítyuháñé iímíbájchoki. 30 Áánúdityúu muurá éhne ámúhakye ó nehíjcyáhi: “Táhboone íjcyáiibye táehnííñevu ɨ́htsútuube íjcyaabe óikyée o íjcyátúné ɨhdéjuco ícyahíjcyaábe.” 31 Téhdurée idyé tujkénú tsá o wáájácutú diibyéjuco meɨ́tsohíjcyaabe dibye íjcyane. Aanée ihdyu ɨ́mɨááné dííbyé ɨhde ó tsótsohíjcyá mee ijraéémudítyú cáhcújtsómeke.
32 Ehdúu iñétsihdyu neébe:
—Téhdurée dííbyeke o tsójtsóijyu ó ájtyumɨ́ Píívyéébé Apííchó ɨ́juuúdú cáámetu dííbyedívú níítyene. 33 Aanée téhdure tsá o wáájácúítyuró diibyéjuco meɨ́tsohíjcyaabe íjcyane. Árónáacáa ihdyu Píívyéébe o tsótsohíjcyáiñévú oke pícyoobe oke nééhií: “Tsáápiikye u tsójtsóóbedívú níjkyéjɨtu Táapííchó níítyene u ájtyúmɨ́netu ú waajácuú diibyéjuco mɨ́amúnáá pañévú Táapííchó pícyóóiibye íjcyane.” 34 Ahdújucóo ɨ́mɨááné dííbyeke o tsójtsóijyu o ájtyumɨ́ne. Áánéllii o néé diibyéjuco Píívyéébé Hajchi dibye íjcyane. Ehdúu neebe tsojtsó múnáajpi Jóáaá.
Jetsóó úcútujkénú ímamyémú íjcyáímyeke
35 Ááné tsijcyóójɨ́ɨ tétsihyíyé muhtsi imámyemútsima dibye íjcyánáa tééneri Jetsóó tsiiñe pajtyéhi. 36 Áánélliihyée tsiiñe neébe:
—Éje, aadi muurá obééjádú néébe Jetsóoke Píívyéébe wálloóbe.
37 Ehdúu Jóáa dííbyedítyú néénéllii muhtsi dííbyemáyéjuco mepééneé. 38 Áánáacáa idyéjú révoúcunúúbé múhtsikye nééhií:
—¿Ɨɨná ámuhtsi ménehcóhi?
Áánélliihyée muhtsi menééhií:
—Uwááboóbej, ¿aca kiá ú ícyahíjcyáhi?
39 Áánélliihyée neebe múhtsikye:
—Cáhawáá óóma mepe ámuhtsi mewáájácu kiá o ícyahíjcyáne.
Ahdújucóo muhtsi cúvéhréjuco néénáa dííbyema mepéémutsi téhullévú méííjyunúhi.
40 Muhtsíi Jóáádityu Jetsóomáyéjuco mepééne Tsimóo Péédoró nahbe Aderéema. 41 Aanée diibye Aderéé íñahbe Tsimóoke neetéhi:
—Muúbe muhtsi máájtyumɨ́jucóó Críjto mɨ́amúnáake pájtyetétsóóbeke.
42 Ehdúu iñééne tsajtyéébé dííbyeke Jetsóo éllevu. Áábekée Jetsóó népejtsóhi:
—Uu éhne Tsimóó Jonáá hajchi. Árónáa téhdure dimyémé íjcyaá Péédoro ‘nééwayu’ nééiyóne. Ehdúu neebe Jetsóó Tsimóoke.
Tsíjtyétsikye Jetsóó újcune
43 Ááné tsijcyóójɨ́ɨ Jetsóó imíllé ipyééne Gariréá iiñújɨvu. Aabée téhullévú péébe Betsáidá múnáajpi Perípeke iájtyúmɨ́ɨ́beke nééhií:
—Muúbe ookéréjuco duráávye.
44 Téhdurée diityétsí Aderéema Péédorómútsí técoomí múnáajtétsi. 45 Áijyúrée idyé diibye Perípé Natanaée éllevu ipyééne neetéhi:
—Muúbej, muha muurá máájtyumɨ́jucóó éhnéhjáa Píívyéébé ihjyú uubálle múnáajpi Moitséeúvú dííbyé taúhbaju icyáátúnuhíjcyáhaamɨ́jɨtu dííbyedítyú cáátúnuhíjcyáábeke. Téhduréhjáa muurá tsíjtyehjɨ Píívyéébé ihjyú uubálle múnaa caatúnú dííbyedítyu. Aabe Jetsóó Natsarée múnáajpi íjcyaabe Jotséé hajchi.
46 Ehdúhjáa Perípé Natanaéeke néénéllii neébe:
—¿A ɨ́mɨááne? ¿Aca íhya Natsaréeri ijcyámé tsaate ɨ́mɨááme?
Áánélliihyéhjáa Perípé nééhií:
—Cáhawáá majo u ájtyúmɨ dííbyeke.
47 Aamútsíi péémutsi úújeténáa Natanaéeke Jetsóó iájtyúmɨ́ne nééhií:
—Áánújuco páñétúejpi ijraéémuube ɨ́mɨáábé íjcyaábe.
48 Áánélliihyée Natanaéé néé dííbyeke:
—¿Aca kiátú eene oke ú waajácúhi?
Áánélliihyée Jetsóó nééhií:
—Muuráhjané ihdyu úhdivu Perípé úújetétúné ɨhdéjuco uke o ájtyumɨ́né higyééráhé déjúcori u íjcyáábeke.
49 Áánélliihyée Natanaéé nééhií:
—Uwááboóbej, uu éhne Píívyéébé Hajchi muuha ijraéémú avyéjuube u íjcyaábe.
50 Áánélliihyée neebe dííbyeke:
—Higyééráhé déjúcoríñe u íjcyane uke o néénélliihyéré oke ú cáhcujtsóhi. Mityái éhnííñevu uke o úllévenútsoíñej.
51 Ehdúu iñétsihdyu neebe dííbyeke:
—Muurá ɨ́mɨááné ámúhakye o néé Mɨ́amúnáájpidívúu o ípívyéévéébe éllevu cáámetu níjkyéjɨ múnaa iñíítyéne tsiiñe néríívyémeke ámuha maájtyúmɨíñe. Ehdúu Jetsóó nééhií.