2
Canáá cóómiyi taabává wañéhjɨ́ íjcyane
Ááné boonée 3 coojɨ́vatu Gariréá iiñújɨri íjcyacóómí Canáa múnáajpi ityáábáváné wañéhjɨ́ meenú técoomívu. Áánevúhjáa Jetsóój tsɨɨjúké ditye míñútsolle tétsihyi. Áhdurée Jetsóoke míñutsómé muuha ímamyémuma. Áijyúu teene wañéhjɨ ádó bíínojpácyó óúúvénéllii Jetsóoke tsɨɨju nééhií:
—Éje, tsúúca bíínojpácyó diityédívú óuuvéhi.
Árónáacáa neebe díílleke:
—¿Aanéha, Wa, muhdú ɨ́ɨ́vane oke ú úúballéhi? Tsáhái muurá ɨɨná o méénúíñe éévé úújetétúne.
Ááróneríi ɨ́ɨ́cúvétulle tétsíí wákimyéi múnáake nééhií:
—Ámúhakye dibye néhdu méméénuco.
Áijyúu ijcyáné tétsihyi 6-hova néwayúúnetu méénúmeíñé lliyíhyóóné téhójɨ́ pañévúu tamúnaa iímíbájchómeííñé nujpácyóóné pícyohíjcyahóhjɨ. Áánáacáa tsúúca neebe tétsíí wákimyéi múnáake:
—Cána eene llíyihyóóné nújpátyu méwahpétsoj.
Ahdújucóo ditye wáhpetsóne. Átsihdyúu neebe diityéke:
—Áyu cána áyánéwu meújcúne báñéjúúbeke meíjchoj.
Ahdújucóo iújcúne ditye íjchone. Aanée adúcuube imyéwu nújpacyóo íjcyaróné bíínójpacyóvú dibye ípívyéévétsojpácyo. Aanée tsá dibye wáájácutú kiátú ditye téjpacyo újcune. Apáámyérée tétsíí wákímyéi múnaa waajácú ípyée iñújpáñújénélliíhye. 10 Aanée báñéjuube wañéhjɨ múnáájpikye ɨpɨ́úváne nééhií:
—¿Acáne, muube, muhdú ɨ́ɨ́vane ɨ́mɨájpácyóhacáne íjcyánáa peíyé átérééjpácyotu meke ú ijchóhi? Áánerá múúne tujkénú ɨ́mɨájpácyó meíjchone óuuvédú botsíi ihdícyájpácyotúréjuco meíjchone. Ehdúu neebe íbañéjuube wañéhjɨ múnáájpiíkye.
11 Ehdúu Jetsóó méénúráítyuróné méénútujkénú Gariréari íjcyacóómí Canáavu. Ááneríi waajácútsoobe íavyéjú ɨ́htsutúné íjcyane. Áánetúu muha ímamyémú mécáhcujtsó ɨ́mɨááné diibyéjuco Críjto mɨ́amúnáake pájtyetétsoobe íjcyane.
12 Ááné pajtyétavúu Capenaóovu muha dííbyema mepéémema téhdure pééme tsɨɨ́juu, íñahbémuu, íjcyame. Ácoomíyíi tsúcájá muha méijcyáhi.
Duurúvájá pañétú náhjɨ́he múnáake Jetsóó íjchívyetsóne
(Mt 21.12-13; Mc 11.15-18; Rc 19.45-46)
13 Aanée pajtyété wañéhjɨ́ llééváíñéllii muha mepéé dííbyema Jerotsaréevu. 14 Áijyúu duurúvájá pañévú mɨ́amúnaa nahjɨ́hénuhíjcyá ócájímuke, obééjámuke, ɨ́júúmuke. Áánetúu tsijtye dsɨ́ɨ́dsɨke cápáyócócatsíhijcyáhi. 15 Aanée Jetsóó múhdurá ɨɨ́jtsúcunúne watsíhcyuúúhó imyéénúneri diityéké boáyó tééjá pañétú páneere íñahjɨ́hemájuco. Dsɨ́ɨ́dsɨkée cápáyócócatsíhíjcyámedívú teene wácháájcoóbe. Áánemáa diityé metsáwááné wájójcoóbe. 16 Áánetúu ɨ́júúmú nahjɨ́he múnáake neébe:
—¡Méijchívyetso íñe páneere íjyá pañétu! ¿Ɨ́veekí Táácááni ja ámuha méípívyejtsó náhjɨ́hejávuréjuco?
17 Ehdúu dibye néénetu muha méɨ́tsaavé Píívyéébé waajácúháámɨtu tene tsátsihdyu nééneé: “Dihjya o wájyúneri ó dsɨ́jɨ́véiyáhi.”
18 Ááné boonétúu tsaate néé dííbyeke:
—¿Aca múha nééjuri ehdu ú meenúhi? Cána méénúráítyuróné meenu muha mewáájácu múɨhtsúturí u íjcyaabe ehdu u méénuhíjcyáne.
19 Áánélliihyée neébe.
—Cáhawáá íjya duurúvaja méwácavyáhcó 3 coojɨ́vatúré tsiiñe o pánéévétsoki.
20 Áánélliihyée nééme dííbyeke:
—¿Aca muhdú 46 pijcyábáa ditye wákímyeíjyá ú pánéévétsoó 3 coojɨ́vatu? Tsáháubá éhajchótatu u pánéévétsóítyuróne.
21 Árónáacáa ihdyu Jetsóó ihjyúvá dííbyeke ditye dsɨ́jɨ́vétsoíñéré iñééiyóne. Íjpííyée meménuube duurúvajávu. 22 Ehdúu dibye nééne muha méɨ́tsaavé ɨdsɨ́jɨ́vétsihdyu dibye bóhɨ́ɨ́coóca. Áijyúu muha mécáhcujtsó ehdúhjáa dííbyema tene pájtyeíñé tsúúcajátújuco Píívyéébé waajácúháámɨtu cáátúnúmeíñé ɨ́mɨáánéjuco dibye múúhakye néhijcyáne.
Mɨ́amúnáá ɨ́jtsaméí tsá Jetsóó túhúúlletúne
23 Aabée Jerotsaréeri pajtyété wañéhjɨ́ pañe méénúráítyúronéhjɨ́ méénúnetu mítyame cáhcujtsó ɨ́mɨááné diibyéjuco Críjto íjcyane. 24 Árónáacáa waajácuube ɨ́mɨáánetúré dííbyeke ditye cáhcújtsotúné diityé ɨ́jtsaméí ityúhúúllétúnélliíhye. 25 Tsáháa múha dííbyeke muhdú mɨ́amúnaa ɨ́jtsámeíñé úúbálléítyuróne.