3
Jetsóoma Nicodéémó íhjyuváne
Íjcyaabée tsaapi paritséómuube Nicodéémó ɨ́htsútuube íjcyaábe. Aabée tsápejco Jetsóo éllevu itsááne néé dííbyeke:
—Uwááboóbej, muha méwaajácú múúhá uwáábovúu Píívyéébe uke wálloóne. Aabe úúma íjcyánéllii muurá ú méénuhíjcyá méénúráítyúronéhjɨ́ múha méénúítyuróne.
Áánélliihyée Jetsóó nééhií:
—Ɨ́mɨáánetúré uke o néé béhnétu u tsɨ́ɨ́mávámeítyúhajchíí tsá Píívyéébé avyéjúejpi u íjcyáityúne.
Áánélliihyée neebe dííbyeke: ¿Aca múhdutú keeméjuco meíjcyaabe tsiiñe méétsɨ́ɨ́jú ɨ́ɨ́búwá pañévú méúcáávéiyá dille meke ɨtsɨ́ɨ́máva bɨwáhdúré tsɨ́ɨ́mene meíjcyaki?
Áánélliihyée Jetsóó nééhií:
—Ɨ́mɨááné uke o néé Píívyéébé Apííchoj tééveri ímíbaavyémé béhnétu tsɨ́ɨ́mávámeítyúmé tsá dííbyé avyéjúejte íjcyáityúne. Muurá mɨ́amúnaa tsɨ́ɨ́mávámé pañe diityé ɨ́jtsaméíyé ijcyáhi. Áánetu Píívyéébé Apííchó ɨ́ɨ́jtsaméí cápáyoácómé ténejcúriyéjuco ɨ́jtsámeíñe. Ahdícyane tsájúréévedí tsiiñe metsɨ́ɨ́mávámeíñé uke o nééneri. Muurá íñe uke o nééne kííjyebádu. Tsá muurá ámuha mewáájácutú kiátú kííjyeba tsááne kiávú péhijcyáne. Tehdu muurá Píívyéébé Apííchó maájtyúmɨ́turóné meke ímíbajchóhi.
Áánélliihyée Nicodéémó nééhií:
—¿Muhdúami íhya tsáma teénej?
10 Áánélliihyée Jetsóó néé dííbyeke:
—¿Aca muhdú ijraéémú uwááboobe u íjcyaabe tsá u wáájácutú uke o nééneé? 11 Muurá ɨ́mɨááné o ájtyumɨ́né ímí o wáájacúné íñe ámúhakye ó úúballéhi. Árone ¿ɨ́veekí tsá ámuha mecáhcújtsotúne? 12 Muurá ííñújɨri íjcyánéhjɨtu ámúhakye ó úwáábohíjcyá ámuha ímíñeúvú mewáájácúroki. Árónáa íllure ámúhakye túhútsohíjcyáne. Aanéjɨ́ɨ́ awáá muhdú ámuha méwaajácuú Píívyéébé icyánéjcutu ámúhama o íhjyuváne.
13 Tsá muurá múha úújetú dibye íjcyáhulle. Apáábyéré ihdyu Mɨ́amúnáájpidívúu o ípívyééveebe téhullé múnáájpi o íjcyánéllii ó waajácú téhulle. 14-15 Muuráhjáa ɨ́ɨ́néubárá píívyétúné iiñújɨri iíjcyácooca Moitséeúvú picyóó úméhéí nɨ́jcáutu ííñimyéké úwááñéityu iñíjcyóóbeke páñétúejpi ɨ́hdome dííbyeke ɨɨ́ɨ́téne ɨdsɨ́jɨ́vétuki. Ahdu muurá oke Mɨ́amúnáájpidívúu o ípívyéévéébeke páwachéketu pícyooímyé oke cáhcujtsómé múijyú ɨdsɨ́jɨvéjúcóóítyúne bóhɨ́ iújcuki.
Mɨ́amúnáake mítyane Píívyéébe wájyune
16 Muuráhjáa Píívyéébe mítyane mɨ́amúnáake iwájyúnéllii Ílli apáábyéré íjcyáábeke wallóó ííñujɨ́vú dibye ɨdsɨ́jɨ́ve diityé wájyuri ditye iwágóóóvétu teene cáhcujtsómé múijyú ɨdsɨ́jɨvéjúcóóítyúne bóhɨ́ iújcuki. 17 Tsáháa Píívyéébe oke wállootú mɨ́amúnáake ɨɨ́cúbáhraki. Muuráhjáa ihdyu oke wálloobe tajtyééveri diityéké ipájtyetétsoki.
18 Aane oke Píívyéébé Hájchikye cáhcújtsómé hallúrí tsá ɨɨná íjcyatúne. Áánetu apáábyéré dííbyé Hajchi o íjcyáábeke cáhcújtsótúmeke ɨ́cúbáhráiíbye. 19 Ehdu pajtyéiñe peetédúu o néébe ííñujɨ́vú o tsááne cáhcújtsotúmé ímityúné méénuhíjcyámeke. 20 Muurá ímityúné méénuhíjcyámé íllure oke tsaríllé ɨ́mɨáájuvu diityéké o wáájácútsóíyónáaáca. Aame tsá ímílletú óhdivu ɨpɨ́ɨ́hɨne diityé imítyú o bóhówajcáróné iímíllétúnema. 21 Áánetu ihdyu ímí iíjcyane ímilléméjuco taéllevu tsááne téénetu tsijtye iwáájácu ɨ́mɨááné Píívyéébe ímillédú ditye íjcyane.
Tsojtsó múnáajpi Jóáa Jetsóó iíjcyatúné tsiiñe nééneé
22 Ehdúu Jetsóó nééné boonétú muha mepéé Jodéá iiñújɨvu. Áhullée muha meíjcyánáa dibye úwaabóné cáhcujtsóméjuco tsójtsómeíhijcyáne. 23 Ááné tujkéveríhjyáa idyé tsojtsó múnáajpi Jóáa téhdure uwáábohíjcyá Enóori Tsaríí cóómíj pɨɨhɨ́rí íjcyácóómiyi. Áábedívúhjáa mɨ́amúnaa píhcyáávémedítyú dííbyé uwáábó cáhcújtsómeke tsótsohíjcyaabe tétsihdyu íjcyáhityu. 24 Téijyúu tsáhái dííbyeke ditye cúvéhoojánutúne.
25 Aanéhjáa tsáijyu dííbyé mamyémudítyú tsaate tsíjtyema táhjácatsíhijcyá muhdú meímíjpyeténeri. 26 Áánáacáhjáa diibye Jóááke ímamyémú nééhií:
—Uwááboóbej, éhnée Joodáá ehnéjcuri maájtyúmɨ́ɨ́bedítyú múúhakye u úúbállehíjcyaabéha téhdure tsótsohíjcyáábe éllevu mítyame pehíjcyáhi.
27 Áánélliihyéhjáa neebe diityéke:
—Muurá ihdyu Píívyéébe dííbyeke pícyóóné wákimyéíjyuco dibye méénune. 28 Áánetúu oke pícyoobe dííbyé ɨhde mɨ́amúnáake o úwáábohíjcyaki. Áánélliihyée muurá ámúhakye ó nehíjcyá Críjto o íjcyatúne. 29 Muurá múúne taabává wañéhjɨ́ pañe diibye taabáva múnáajpi méwama ɨ́ɨ́né imíjyaú ijcyáhi. Ááneri muurá diityétsikye náhbenúmé ímíjyuuvéhi. Ahdu ó ímíjyuuvé mítyane tsúúca Críjto mɨ́amúnáake pájtyetétsoobe íjcyáneri. 30 Diibye ihdyu táehnííñevu ávyéjúúteéhi. Áánetu ihdyu ɨ́dáátsoobéré ó ijcyáhi.
Píívyéébedítyú tsáábeé
31 Muuráhjáa Píívyéébedítyú dibye tsáánéllii tsá múha dííbyé ɨhtsútuvu úújetétúne. Áánetu ihdyu ɨ́jɨ́ejpíyé o íjcyánéllii ó ihjyúvahíjcyá mɨ́amúnaa íhjyuvádúre. 32 Áánetu ihdyu diibye Píívyéébeke iwáájácúnéllii dííbyé uwááboju mɨ́amúnáake úúbálleróné tsá ditye cahcútsohíjcyatúne. 33 Árónáa ijcyámé tsaate dííbyeke cáhcujtsóme. Aame bóhówátsohíjcyá ɨ́mɨááné dííbyé ihjyu álliu íjcyatúne. 34 Muuráhjáa Píívyéébe wálloobe úúbállehíjcyá dííbyé uwááboju dííbyé pañe Íapííchó íjcyánélliíhye. 35 Aabée diibye Íllíkye iwájyúnéllii dííbyé hójtsɨ́ pañévú ɨ́hvejtsó páneere íñe múhdúné tsíeméné íjcyane. 36 Aabe Píívyéébé Hájchikye cáhcujtsómé újcuú múijyú ɨdsɨ́jɨvéjúcóóítyúne bóhɨ. Áánetu dííbyeke cáhcújtsótúmeke Píívyéébe ɨ́cúbahrámé tsá tééne bóhɨ́ újcúityúne. Ehdúhjáa neebe tsojtsó múnáajpi Jóáaá.