PIRIPÉÉTSE
Pirípori íjcyáme éllevu Páávoro cáátúnuháámɨ
1
Duurúvaju
Oo Páávoroo, Timotéoo, íjcyamútsí Jetsocríjtó ɨɨcúve múnáajtétsí íhyaamɨ ámúha éllevu muhtsi mécaatúnú elle Pirípori dííbyé cahcújtso múnaa Píívyéébeéjté ámuha meíjcyáme éllevu, áhdure ámúhá uwáábojtémá túkevéjtsojté éllevu. Áámeke ihdyu óvíi ámúhakye pɨ́áábohíjcyamútsí ɨ́búwajɨ́ɨ́ ámuha meíjcyaki.
Cahcújtso múnáá hallúvú Páávoro pɨ́áábó taúmeíñe
3-5 Muurá paíjyuváré ámúhakye o ɨ́tsáávécooca ímíjyuuri Píívyéébeke téhdújtsoobéré ámúhá hallúvú ó táúmeíhijcyá pɨáábó ɨ́mɨáájú mecáhcújtsóné wákimyéityu ícyoocápí oke ámuha mepɨ́áábohíjcyánélliíhye. Aane muurá ó waajácú Píívyéébe ámúhakye tsaímíyé pɨ́áábohíjcyáné ímí dííbyeke ámuha meúráávye múijyú tsiiñe Máavyéjuube Jetsocríjtó tsááiñévújuco. Ehdu íñe ámúhadítyú o néé oke ɨpɨ́aabódúré Píívyéébe ámúhakye pɨ́áábohíjcyámeke o wájyúnema. Muuráhjáa ɨ́hde oke ɨpɨ́áábohíjcyadúré íñe cúvéhóójari o íjcyáróóbeke oke pɨáábohíjcyaabe tsíjtyeke o úúbállehíjcya dííbyé ihjyu tóónútuubére. Muurá Píívyéébe waajácú ɨ́mɨááné ámúhakye o wájyune muhdú Jetsocríjtó meke wájyudu. 9-10 Aabe ámúhá hallúvú ó táúmeíhijcyá pɨáábó ámuha mewájyúcatsíñe mewáájácu muhdú dííbyeke tsaímíyé meúráávyéiyóne. Ááme ɨ́mɨáámeréjuco ámuha meíjcyame ɨ́ɨ́nerí menéétsámeítyu Jetsocríjtó tsiiñe tsáácoóca. 11 Ehdu dííbyere Jetsocríjtó pɨáábori tsaímíyé ámuha meíjcyame Píívyéébeke máávyéjútsohíjcyaáhi.
Críjtokéré ɨɨ́ɨ́cúvéiyóné Páávoró ɨ́jtsaméi
12 Ámuúha táñahbémuj, ó imíllé ámuha mewáájacúné íñe páneere múhdurá oke pátyehíjcyáronéhjɨ́ íllure oke pɨ́aabóné éhnííñevu ɨ́mɨáájú pajtyéteju Críjtodítyú íjcyane o úwáábohíjcyaki. 13 Áábeke tsúúca oke pámeere páñétúejpi avyéjúúbé já tehméjté íjcyámema tsíjtyehjɨ íjcyame waajácújucóó Críjtoéjpí o íjcyáné hallútú cúvéhóójari o íjcyane. 14 Aabe teene cúvéhóójari o íjcyároobe ímí o úwáábohíjcyáné tsaate ménahbémú iwáájácúne téhdure úwáábohíjcyá ɨ́ɨ́nerí núhnévetúme.
15 Árónáa ijcyámé tsaate tsijtye ímí méénuhíjcyáneríyé iñómíutááváne ɨ́hnáhó úwáábohíjcyáme. Áánetu ihdyu tsijtye úwáábohíjcyá ɨ́mɨááné tehdújuco. 16-17 Ímí úwáábohíjcyámé oke iwájyúne íñe tééné déjúcotu cúvéhóójari o íjcyane iwáájácúnélliíhye. Áánetu tsijtye úwáábohíjcyá íllure oke éhnííñevu ityútávájtso íñe cúvéhóójari o íjcyáábeke. Tsá ditye ɨ́mɨá uwáábó méénuhíjcyatúne. 18 ¿Aanéhaca idyé muhdú o méénúíyónejɨ́ɨ́vari? Árónáa eene ímityúné ɨɨ́jtsámeíñe ɨ́mɨáájú Críjtodítyú íjcyane ditye úwááboróné tsúúca mɨ́amúnaa lléébúcunúhíjcyánéllii ó imíjyuhíjcyáhi. 19 Áhdure ó imíjyuhíjcyá íñe panéváré ímítyunéhjɨ oke pátyehíjcyaróné tsaímíyé óóma nɨ́jkévaíñé o wáájácúnema. Ehdu óóma tene nɨ́jkévaíñé ó waajácú ámuha táhallúvú pɨáábó metáúmeíhíjcyánéllii Jetsocríjtó oke pɨ́ááboíñé Íapííchoj tééveri. 20 Aabe ihdyu ó imíllehíjcyá tsáneetu o núcójpɨ́vétsámeíítyuróné ɨɨná táhallúrí íjcyátuube panévaríyé Jetsocríjtoke o bóhówátsohíjcya dibye ɨ́htsútuube íjcyane paíjyuva o bóhówátsohíjcyádu. Áábeke tééné hallútú oke ditye dsɨ́jɨ́vétsóhajchíí óvi ó dsɨ́jɨvéhi. 21 Muurá íñe o bóhɨɨbe dííbyeke o úraavyéné o ímillédúré idyé ó imíllé o dsɨ́jɨvéné tsaímiyéjuco awáá dííbyema o íjcyaki. 22 Árónáa ihdyu ó imílléhíi o íjcyane éhnííñevu dííbyedítyú íjcyáné uwááboju tsíjtyeke o úwááboki. Ahdícyane tsá o wáájácutú muhdú o íjcyaíñe. 23 Muurá ɨ́htsútú óhdivu teene muhdú o íjcyáiyóne. Tsánejcútú ímí tehdújúcooro teene ílluréjuco o dsɨ́jɨvéné tsaímiyéjuco Críjtoma o íjcyaki. 24 Árónáa idyé ímí óhdivu teene ói o íjcyane éhnííñevu ámúhakye o pɨ́ááboki. 25 Aane tsúúca ó waajácú ói o íjcyaíñé ámúhakye o pɨ́áábo ámuha ímíñeúvú Críjtoke mecáhcújtsóneri meímíjyuúki. 26 Ehdu muurá ámúhakye éhnííñevu ó ímíjyúúvétsoó tsiiñe ámúha éllevu o péijyu dííbyere Jetsocríjtó oke pɨ́áábóneri tééné hallúvú ámuha maávyéjújtso dííbyeke.
27 Ahdícyane ihdyu ámúhakye o néé ámuha tsaímíyé meíjcya muhdú dííbyé uwááboju meke úwáábohíjcyádu. Áánéllii ó imíllé ámúha éllevu o péétúroobe o wáájacúné tsaímíyé ámuha meíjcyáné uubálle. Árónáa idyé tsá ámúhama o íjcyánélliihyéré ɨ́mɨáámé ámuha meíjcyáítyuróne. Ó imíllé ámuha tsaméhjɨ́ ímíñeúvú tééné uwááboju mecáhcújtsóne ímí meíjcyane. 28 Aame tsá múu íllityétú ámúhakye múnáátsohíjcyámedi. Muurá eene Críjtoéjté ámuha meíjcyámeke ehdu ditye dárɨ́ɨ́vehíjcyánetu méwaajácú ditye wágóóóveíñe. Áánetu tsúúca méwaajácú Píívyéébé pɨáábori ámuha mepájtyeténe. 29 Aane tehdújúcooro ímí ámuha dííbyeke mecáhcújtsóne dííbyedívú mecátsɨ́páávehíjcyáne. Árónáa íjcyáné téhdure tééné déjúcotu ámuha meɨ́cúbáhrámeíiñe. 30 Aane ihdyu óvíi ámuha máaabúcuhíjcyá páneere ámúhakye pájtyenéhjɨ́ muhdúhjáa o áábúcuhíjcyádu. Ááneríyéi muurá íñe ícyoocápí o íjcyane ámuha méwaajácúhi.