2
Muhdú Ávyéjuube Jetsocríjto íjcyane
Ahdícyane ɨ́mɨááné oke ámuha meɨ́daatsólléne mewájyúhajchíí óvíi oke ámuha éhnííñevu méímíjyúúvetsó ímí tsajɨ́jtóré ámuha meɨ́jtsámeímyé mewájyújcatsíñe mepɨ́áábócatsíhíjcyáneri. Óvíi Críjto ámúhakye wájyúneri ámuha meímíjyúúvémé pañe dííbyé Apííchó íjcyane ámúhakye tsápɨ́tsohíjcyáhajchíí ámuha oke méímíjyúúvetsó ɨ́mɨááméré meíjcyáneri. Aame ihdyu tsá múu tsaate tehdɨ́ɨ́vane méénúne ímiyíyé idyé méénutú íllure tééneri imítyájkímyeíki. Tsáɨ́ɨ́buwáré múu iíjcyáne pɨ́áábójcatsí panéjcuvávú iávyejúúlléjcatsíñema. Tsá múu iiye tsaímíyé iíjcyáíyóneri tsúúrámeítyúne. Téhdure múu tsúúrámeí muhdú tsíjtyeke ɨpɨ́áábóíyóneri.
Múu ɨ́jtsámeí muhdú Jetsocríjtó ɨ́jtsámeídyu. Muuráhjáa Píívyéébere íjcyároobe tsá ávyeta tehdu iñééíyóneri íjyácunútúne. Muuráhjáa ɨ́htsútuube íjcyároobe mɨ́amúnáajpídyú ɨtsɨ́ɨ́mávámeíñe ihdícyaabéduréjuco íjcyane meke ɨpɨ́ááboki. Aabée ɨ́htsútuuháñé llííñétuube ɨɨná néétuubéré ɨ́dátsó ɨ́hvéjtsámeííbyeke nucójpɨ́tsó wátyétyehcúmé páwachékevu éhne múu átéréejpi ímítyúúbeke méénudu. 9-11 Ehdúhjáa méénuube ‘tsiíjyu’ néétuubéré muhdú Píívyéébe dííbyeke néhdújuco. Áánélliihyée dííbyeke Píívyéébe iávyéjuutétsóóbeke meménú pámé ehnííñevúré dibye iíjcyaki, dííbyé úmɨwávú páhduube níjkyéjɨri íjcyámema ííñújɨri íjcyame naavémuháñemáyé ɨmɨ́hmóúbáne iávyéjújtsóóbeke iwáájácu ɨ́mɨááné avyéjuube dibye íjcyane tééneri Méécááni Píívyéébeke iávyéjújtsoki.
Cahcújtso múnaa peetédu nééneé
12 Ahdícyane, ámuúha táñahbémuj, éhnée ámúhama o íjcyaabe ámúhakye o nééne ámuha melléébohíjcyádú idyé oke melléébó íñe tsíhyulle ámúhadítyú o íjcyároobe ámúhakye o néhijcyáne. Ááne muhdú Píívyéébe ímillédú meíjcyá teenéjuco ámuha mepájtyetéiñe íjcyáneri. 13 Muurá ihdyu dííbyere ámúhakye ácuhíjcyá ɨ́mɨá ɨ́jtsaméivu muhdú dibye ímillédú ámuha meíjcyaki.
14 Aane ihdyu méméénuhíjcyá ííjyevélletúmé úhbájcatsítyúmére. 15 Áijyu ihdyu ámuha Píívyéébeéjté meíjcyame ɨ́mɨá uwááboju úwááboméré mepéhijcyámé mébóhówaúcúnuú ímítyúné mɨ́amúnááj pɨɨnétú éhne múúne mɨ́ɨ́curu cúúvétsihdyu péétécunúdu. 16 Ehdu ámuha meméénúhajchíí mítyane ámúhadi ó ímíjyúúveé Críjto tsáácooca ópée dííbyema bañúháñé o wákímyeíhíjcyátúneri. 17 Aane mítyane tééneri o ímíjyúúnéllii ámúhakye o néé téhdure ámuha meímíjyuúki. Áánéllii eene ámuha mecáhcújtsóné hallúvú ihdyu ó dsɨ́jɨ́véiyá éhnííñevu ímí ámuha mecáhcújtso dííbyeke. 18 Aane ihdyu metsu tsaméhjɨ́ meímíjyuúki.
Timotéoma Epaporodítomútsikye Páávoro úwáábovu wálloóne
19 Aane óvíi Ávyéjuube Jetsóó ímílléhajchíí Timotéoke ó wálloó ámúhakye dibye iúújeté muhdú ícyooca ámuha meíjcyane oke dibye úúballéváneri éhnííñevu o ímíjyúúveki. 20 Muurá apáábyéré dííbyé ɨ́jtsaméí táɨ́jtsaméídyú néénéllii ijyácunúúbé ámúhakye ɨpɨ́áábóíyóneri. 21 Áánetu tsíjtyehjɨ ijyácunúhijcyá iiye ímí iíjcyáíyóneri. Tsá ditye íjyácunútú Jetsocríjtó ímillédú iíjcyáíyóneri. 22 Áánetu muurá ámuha méwaajácú diibye ávyétá mityáné oke pɨ́áábohíjcyáné ɨ́mɨáájú Críjtodítyú íjcyáné wákimyéityu éhne múu cááníkye íjcyadu. 23 Aane óvíi íñe ícyooca o íjcyane muhdú óóma péé o wállo dííbyeke ámúhakye dibye iúújetéki. 24 Árónáa ó ɨjtsúcunú tsáijyu múúne Píívyéébé pɨ́áábori lléváhréjuco oore ámúhakye o úújeténe.
25 Téhdure ó ɨ́jtsúcunú ménahbe Epaporodítoke ámúha éllevu o wállooíñé téhdure mítyane panévatúré oke pɨ́áábohíjcyáábeke éhnée ámuha oke mepɨ́áábónema taéllevu mewállóóbeke. 26 Aabe téhdure mítyane imíllé ámúhakye iájtyumɨ́né dibyée chéméné uubállé ámuha méwáájacúné múhdurá dííbyeke ɨ́jtsámeíchónélliíhye. 27 Ɨ́mɨáánée muurá dsɨ́jɨ́véroóbe. Árónáacáa ihdyu Píívyéébe dííbyema múhtsidi ɨɨ́dáátsóvéne bóhɨɨtsó dííbyeke íñée muhdú ícyooca kímóhcó o íjcyánáa dibye dsɨ́jɨvéné oke éhnííñevu ávyénéjcúíyónélliíhye. 28 Áábeke ámúha éllevu ó wálloó ámuha meímíjyúúvéné tujkéveri o állíjchu eene dííbyedi ámuha mekímóóvehíjcyáné múhdurá oke íjyácunúhíjcyánetu. 29 Áábeke ihdyu óvíi ámuha ímíjyuuri méwaatsúcúpejtsó Ávyéjúúbeéjté meíjcyáméejpi ménahbe íjcyáábeke. Áhdure tsijtye dííbyedu néméhjɨke idyé múu wajyúhi. 30 Muuráhjáa ávyeta wájyúmeítyuubéré ámuháa oke mepɨ́áábóiyóné Críjtó wákimyéí imyéénúneri íllúhwu dsɨ́jɨ́veráhi.