16
Pↄlu wɛ̃́lɛgɛ sↄukɛa
Lua gbɛ̃́ↄ kámasakaa yã́ musu, lá má ò Galati bùsu Yesudeↄnɛ, à kɛ màa sↄ̃.* Lom 15.25-26 Ãsↄ̃anɛna ń ãsↄ̃anɛnao á baade lí ↄ̃a pↄ́ a è a gbãa lɛ́u bↄ adoa, iↄ kãaa, kɛ́ ásu kámasapi wɛɛlɛ gↄↄ pↄ́ ma mↄo. Tó ma mↄ, má gbɛ̃́ pↄ́ a ń dílɛ aa gɛ́ↄ zĩ Yelusalɛũ ń taalao ń kámasa pↄ́ á kàpio. Tó à kũ̀ mà gɛɛ sↄ̃, aai gɛ́ ma kpái.
Tó ma bↄlɛ ń Masedonio, má mↄ́ á kĩ́i, asa má bↄlɛ ń Masedonioɛ. Zĩn 19.21 Málɛ e má gↄↄplakɛánↄ, baa buziɛ se máↄ ye bleánↄ, í gɛ́ zɛimɛɛ gu pↄ́ má gɛ́u. Tia kɛ́wa má ye mà gɛ̃ála bàlalao, málɛ e má gↄↄplakɛánↄ, tó Dii wèi. Má gↄ̃ Ɛfɛsɛ e Pãteko Iko 16.9-11 dikpɛ zĩ́ɛ, asa Lua zɛpòomɛɛ maamaa mà zĩ maa kɛ, mɛ́ ibɛɛↄ dasi.§ Zĩn 19.8-10
10 Tó Timↄtee sù mↄ̀,* 1Kln 4.17 ásu kɛɛ̀ bùubuu aà vĩakɛɛ́o, asa àlɛ zĩkɛ Diiɛ lamawaɛ. 11 Á gbɛ̃e su sakaaàguo. À kũ̀sũakɛɛ̀ aà e ka ma kĩ́i aafia, asa mapi ń ma gbɛ̃́ↄ wá wɛ́ dↄaàzi.
12 Wá gbɛ̃do Apoloo sↄ̃, miↄ naɛwà mↄ̀ↄmↄↄ aà mↄ á gwai ń wá gbɛ̃́ kĩniↄ. A ye mↄai gĩao. Tó a zɛkɛ̀, a mↄ́.
Lɛdaama gbɛzã
13 À itɛ̃kɛ, íↄ zɛa Yesu náaikɛa guu. À gbɛ̃zↄ̃ↄ yã́ kɛ, íↄ gbãa. 14 À yã́pii kɛ ń yekↄ̃io.
15 Á Sefana 1Kln 1.16 bɛdeↄ dↄ̃, kɛ́ aa dɛ Yesude sɛ̃́iaↄ ũ Gɛlɛsi bùsuu mɛ́ aa dìlɛ wàↄ dɛ Lua gbɛ̃́ↄ dↄnlɛdeↄ ũ. Gbɛ̃́ↄ, ma wabikɛ̀wáɛ, 16 à misiilɛ gbɛ̃́ bee taaↄnɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ kↄaikɛ kua zĩ doũpi guuↄ píi. 17 Ma pↄ kɛ̀na Sefana ń Fↄↄtunatuo ń Akaikuo mↄawa, asa aa gↄ̃̀mɛɛ á gɛ̃ɛ ũɛ. 18 Aa tò ma nↄ̀sɛ dàdoũ ń á pↄ́o. À gbɛ̃́ bee taaↄ kpɛla.
19 Azi bùsu Yesudeↄ fↄkpàwá. Akilasi ń Pisiio Zĩn 18.2 ń gãlide pↄ́ aaì kãaa ń bɛↄ fↄkpàwá maamaa naa Diiwa guu. 20 Wá gbɛ̃́ pↄ́ wá sãnuↄ fↄkpàwá ápii. À fↄkpakↄ̃wa ń Lua gbɛ̃́ↄ lɛ́pɛakↄ̃wao. 21 Ma Pↄlu, fↄɛ beeá ma ↄgbɛɛ. 22 Tó gbɛ̃e ye Diizio, Lua láaikɛwà. Wá Dii lɛ́ mↄ́. 23 Dii Yesu gbɛ̃kɛkɛɛ́. 24 Má yeázi píi naa Kilisi Yesuwa.

*16:1 Lom 15.25-26

16:5 Zĩn 19.21

16:8 Iko 16.9-11

§16:9 Zĩn 19.8-10

*16:10 1Kln 4.17

16:15 1Kln 1.16

16:19 Zĩn 18.2