KƆLƐNIDEƆ LÁ PLAADE
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Kↄlɛnideↄ lá plaadeɛ bee lɛ́ Kↄlɛni Yesudeↄ ↄkaakↄ̃'ↄu ń Pↄluo yã'owɛ̃ɛ. An gbɛ̃eↄ tàaekɛ̀ɛ̀ yãa, aa seakɛ̀ aà gↄ̃a Lua zĩna ũwa. Pↄlu ye wàↄ na ń kↄ̃o, ↄ̃ à azĩa yã́ bↄↄlɛkɛ̀nɛ́ ń yeańzio. A ònɛ́ lá a pↄ kɛ̀ na gↄↄ pↄ́ a ń baona mà (7.5-15).
À kai pↄ́ à a le Ɛfɛsɛ bùsuu bↄↄlɛkɛ̀nɛ́ (1.1-11), ↄ̃ à taasi pↄ́ á kɛ̀ Kↄlɛniↄ yã́ dↄ̀ńgu. Yã́piↄ píiá aà Kilisi zĩnakɛyãↄnɛ. À yã́ pↄ́ tò a yã'ònɛ́ pãsĩpãsĩ a lá sɛ̃́ia guu bↄↄlɛkɛ̀nɛ́ ń lá a pↄnakɛ̀ gbɛzã, kɛ́ a yã́pi oa gbɛsù (1.12-7.16).
Yude Yesudeↄ kámasakaa yã́ musu (8-9), à wabikɛ̀ Kↄlɛnideↄwa aa gbada ń nↄ̀sɛmɛndoo, asa à mɛ̀: Á wa Dii Yesu Kilisi gbɛ̃kɛ dↄ̃. Aà pↄde'ia à gↄ̃̀ pↄsaide ũ á yã́i, ↄ̃ aà pↄsaidekɛ guu à á kɛ́ pↄdeↄ ũ. (8.9)
Lápi láakĩi (10-13) Pↄlu a yã'oa lìlɛ. À ɛ̀a sù gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ a dilɛ zĩna ũoↄ yã́wa. Ɔ̃ lápì yã́ mìdɛ ń gbɛ̃kɛkɛakↄ̃ɛo (13.11-13).
Wásu to Pↄlu azĩa yã'oa ń nↄ̀sɛpuao wá sã́são. I kɛ aàzĩa bↄa maa ge aàzĩa yã́zɛ'ea àlɛ yáo, àlɛ a zĩnakɛ'iko ↄlↄnɛ́ɛ, kɛ́ wà e Yesu Kilisi baona sí, wí aà dↄ̃ Dii ũ.
1
Nↄ̀sɛninia
Mámɛmaa Kilisi Yesu zĩna Pↄlu lá Lua yeiwa ń wá gbɛ̃do Timↄteeo, wámɛ wa láɛ bee kɛ̃̀ Lua gãlide pↄ́ kú Kↄlɛniↄnɛ ń Lua gbɛ̃́ pↄ́ kú Gɛlɛsi bùsuuↄ píi. Lua wá Mae ń Dii Yesu Kilisio gbɛ̃kɛkɛɛ́, i á gba aafia.
Wà Lua wá Dii Yesu Kilisi Mae sáaukpa, Mae Lua sósobide gbɛ̃nↄsɛnininapi. Ì wá nↄ̀sɛ níniwɛ̃ɛ wá ĩadama píi guu, kɛ́ wà e gbɛ̃́ pↄ́ kú baa ĩadama kpeletaa guuↄ nↄ̀sɛ níninɛ́ sↄ̃ ń nↄ̀sɛ nínibↄ pↄ́ Lua wá nↄ̀sɛ nìniowɛ̃ɛo. Lá taasi pↄ́ Kilisi kɛ̀ ì liwázi, màa lↄ wá nↄ̀sɛ ì níni maamaa Kilisi yã́i. Tó wà wá wɛtã̀, á nↄ̀sɛninia ń á bↄao yã́iɛ. Tó Lua wá nↄ̀sɛ nìni, á nↄ̀sɛninia yã́iɛ, kɛ́ à e taasi doũ pↄ́ wálɛ kɛ fↄ̃́. Wá á náai vĩ seasai, asa wá dↄ̃ lá á bàa kú ń taasi pↄ́ Kilisi kɛ̀o, á bàa kú ń nↄ̀sɛniniapio lↄ.
Gbɛ̃́ↄ, wá ye àↄ dↄ̃ lá wà wá wɛtã̀ Azi bùsuu. À tↄ̃̀wá maamaa, a dɛ wá gbãa lɛ́a, baa wá wɛ̃ni wá wɛ́ dↄi lↄ seo. Yã́ daawála, wálɛ e wa gaɛ. Bee wá lé kɛ́ wásu zɛ ń wázĩa gbãaoo, sema Lua pↄ́ ì gɛↄ vu gbãa. 10 À wá bↄ́ kai zↄ̃ↄ guu, mɛ́ a wá bↄu. Aàpi wá wɛ́ dↄi aà wá bↄu lↄ 11 wabi pↄ́ álɛ kɛwɛ̃ɛ sabai. Beewa gbɛ̃́ↄ Lua sáaukpa dasi wá yã́ musu gbɛ̃kɛ pↄ́ a kɛ̀wɛ̃ɛ gbɛ̃́ dasiↄ wabikɛawɛ̃ɛ yã́i.
Pↄlu wɛ̃́lɛgɛ gbooa
12 Yã́ pↄ́ wi a ĩ́anadãn kɛ: Wá làasoo daa doũ, asa ń Lua gbãao wá kú ń nↄ̀sɛpuao mↄafilisai dṹnia guu, atɛ̃sa á kĩ́i. Dṹnia ↄ̃nↄ wá kuòo, sema Lua gbɛ̃kɛ. 13 Wili láe kɛ̃́ɛ́o, sema pↄ́ i a kyokɛ á dↄ̃ bàasio. 14 Lá á wá dↄ̃ gĩa yↄↄ, má ye à wá dↄ̃ sã́asã, kɛ́ à ĩ́anadã wá yã́ musu Dii Yesu mↄ́zĩ, lá wá dã á yã́ musuwa.
15-16 Kↄ̃ náaikɛapi guu má dìlɛ yãa ma Masedoni gɛa guu mà bↄlɛ á gwai káau, mí ɛa su ń á kĩ́io, í báaa e gɛ̃n pla, í dↄnlɛkɛmɛɛ ma Yude gɛa guu.* Zĩn 19.21 17 Kɛ́ ma gɛa bee dìlɛ, ma lɛplayã'ò yã̀? Tó má dìlɛ mà yãkɛ, dṹnia yã́ ì dↄaamɛɛ, ↄ̃ ì kɛmɛɛ kã́ndo ao ao ge aawo aawo ũa? 18 Lá Lua náai vĩ, yã́ pↄ́ wá òɛ́ dɛ ao aawo ũo. 19 Lua Nɛ́ Yesu Kilisi pↄ́ mapi ń Silivɛ̃ɛo ń Timↄteeo Zĩn 18.5 wa aà yã́ waasokɛ̀ɛ́ á gbɛ̃́ pↄ́ ì mɛ ao aawo no, Lua pↄ́ ì mɛ aon aà ũ. 20 Asa lɛ́ pↄ́ Lua gbɛ̃̀ píi sĩana ì kɛ aà guuɛ. Ayãmɛto ń Yesu Kilisipi tↄ́o ↄ̃ wì mɛ ãmi, Lua tↄbↄa yã́i. 21 Lua mɛ́ wá zĩ́napɛ̀lɛ naa Kilisiwa ń ápiↄ, à wá dílɛ adoa, 22 à a seela kɛ̀wá, à a Nisĩna dà wá sↄ̃u gba pↄ́ Lua dↄ̀aa dàwɛ̃ɛ ũ.
23 Lua mɛ́ ma seelade ũ, a ma nↄ̀sɛ dↄ̃. Kɛ́ má ye ĩadawáo yã́i mi gɛ́ Kↄlɛni lↄo. 24 I kɛ wálɛ gbãamↄɛ́ á luanaaikɛa guu no, asa a zɛ̀dↄu kↄ̀, wálɛ zĩkɛánↄ á pↄna yã́iɛ.

*1:15-16 Zĩn 19.21

1:19 Zĩn 18.5