2
Ɔ̃ má è mazĩawa a maa mà mↄ́ á kĩ́i ń pↄyao lↄo. Tó ma á pↄ yàɛ́, démɛ a ma pↄ kɛ nai, mɛ́ i kɛ á gbɛ̃́ pↄ́ ma á pↄ yàɛ́ↄ bàasio? Ma lakɛ̃̀ɛ́ màa, kɛ́ tó ma mↄ á gwai, á gbɛ̃́ pↄ́ á dɛ à ma pↄ kɛ naↄ su ma pↄ yaoɛ. Má á náai vĩ ápii, kɛ́ ma pↄna dɛ á pↄna ũ. Ma lápi kɛ̃̀ɛ́ ń pↄsiao ń nↄ̀sɛpusuo ń wɛ́'ioɛ, i kɛ kɛ́ mà á pↄ ya yã́i no, kɛ́ àↄ dↄ̃ lá ma yeaázi kà yã́iɛ.
Lá gbɛ̃e pↄyayã kɛ̀, i kɛ ma pↄ a yào, ápiiɛ, ge á gbɛ̃eↄ, kɛ́ ma yã'oa su gɛ̃agɛ̃o. Ĩa pↄ́ á daside dà gbɛ̃́piwa mↄ̀wà. Ayãmɛto à sùuukɛaànↄ sa, à aà nↄ̀sɛ níniɛ̀, kɛ́ aà pↄsia zↄ̃ↄ su aà mↄ ĩ́io yã́i. Bee yã́i ma awakpàɛ́, à ↄlↄɛ̀ wásawasa kɛ́ á yeaàzi. A yã́i ma lápi kɛ̃̀ɛ́, ma likpàlɛwá mà e dↄ̃ tó á yã́ pↄ́ má òɛ́ kũa píi. 10 Tó a sùuukɛ̀ ń gbɛ̃́o, mi kɛaànↄ sↄ̃ɛ. Sùuu pↄ́ má kɛ̀, tó yãe su ku, má kɛ̀ á yã́i Kilisi gɛ̃ɛ ũɛ, 11 kɛ́ Setãu su ↄ̃nↄkɛwɛ̃ɛo yã́i, asa wá gí aà kↄ̃ni dↄ̃io.
Luabaakuańnↄ yã́ dafu
12 Kɛ́ ma gɛ Kilisi baokpai Toloasi, Dii zɛpòomɛɛ, 13 ãma ma nisĩna zɛao, kɛ́ mi a gbɛ̃do Titu eo yã́i. Ɔ̃ ma lɛzàmá we, ma da Masedoni zɛ́u.* Zĩn 20.1
14 Ma sáaukɛ̀ ń Luao, asa ìↄ dↄaawɛ̃ɛ gↄↄpiiɛ, wiↄ zĩ̀blenaↄ ũ naa Kilisiwa, wi aà dↄ̃a gĩ fã́ɛ gupiiu. 15 Asa wá dɛ tulaleti gĩ na pↄ́ Kilisi kpàsa Luaɛ ũ gbɛ̃́ pↄ́ àlɛ ń suabaↄ ń gbɛ̃́ vũaaaↄ guuɛ. 16 Wá gɛ̀ gĩ ũ gbɛ̃eↄnɛ, ↄ̃ ì ga inɛ́. Wá wɛ̃ni gĩ ũ gbɛ̃́ kĩniↄnɛ, ↄ̃ ì wɛ̃ni inɛ́. Wá démɛ kà bee kɛai? 17 Wá dɛ lán gbɛ̃́ pↄ́ aaìↄ Lua yã́ laataↄwao. Naa Kilisiwa wi yã'o ń nↄ̀sɛpuao ń Lua dↄ̃ao a zĩnaↄ ũ.

*2:13 Zĩn 20.1