TIMƆTEE LÁ SƐ̃IA
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Timↄtee daá Yudaɛ, aà maeá Gɛlɛkiɛ. Aa kↄ̃'è ń Pↄluo Lisita pↄ́ kú bùsu pↄ́ wì mɛ tia Tuukii guu, Pↄlupi wɛ̃́lɛgɛa plaade guu (Zĩn 16.1-3). Timↄtee gↄ̃̀ Pↄlu ìwa pↄ́ ìↄ kãiaànↄ ũɛ. A tɛaàzi aà wɛ̃́lɛ dasiↄ gɛa guu, ↄ̃ Pↄlu ì aà zĩ gãli pↄ́ an yã́ↄ lɛ́ gɛ́ súsuoↄ guu. Ayãmɛto aà tↄ́ kú zĩnaↄ lá guu (17.14-15, 18.5, 19.22) ń lá pↄ́ Pↄlu kɛ̃̀ↄ guu (1Kln 4.17, 16.10-11, Flp 2.19-24, 1Tɛs 3.2-6) ń lá pãleↄ. Lá mɛ̀n pla pↄ́ a kɛ̃̀ Timↄteeɛ ń pↄ́ a kɛ̃̀ Tituɛo wì mɛ pàsitɛɛ láↄ, yã́zɛ pↄ́ a kàlɛkalɛ dↄaanaↄ ń pàsitɛɛↄnɛo yã́i.
Timↄtee lá sɛ̃́ia lɛ́ yã́ dↄ̀ↄ àaↄ̃ ↄlↄwɛ̃ɛ:
Sɛ̃́ia gĩa à lɛzà Yesudeↄwa zɛ́ kaaliↄ yã́i ń làasoo kpaanlaↄ ń Yudaↄ yã́ pↄ́ yãalɛa ń luadↄ̃sai yã́ pↄ́ gbɛ̃eↄ lɛ́ dadanɛ́o. Zɛ́ kaalipiↄ mɛ̀ dṹniaɛ bee pↄ́ↄ maao, wìli fↄ̃ Lua lèo, sema wa asiiyã dↄ̃ bàasio. Aa gbãakpà blɛeↄ tɛ̃boao ń gia nↄsɛi yã́o.
Bee gbɛa lápi lousisiyã bↄↄlɛkɛ̀wɛ̃ɛ, kↄ̃kãaa yã́ↄ ń yã́ pↄ́ a maa Yesude dↄaanaↄ aaↄ kũaↄ.
A láakĩi lápi lɛdà Timↄteewa lá à kũ̀ aà a zĩ pↄ́ Lua dàɛ kɛ, lá à kũ̀ à laaidↄ luanaaikɛnaↄwa, iↄ dɛ Lua zĩkɛn maa ũ (4.6).
Wa fↄ̃ lápi kpaalɛ lɛɛ pla: Yãdanɛ pↄ́ dɛ Yesudeↄ ń ń dↄaanaↄ pↄ́ ũ (1-3) ń Timↄtee zĩa yã́ↄ (4-6).
1
Yãdanɛdeↄ gbaa laai
Mámɛmaa Pↄlu, Kilisi Yesu zĩna, lá Lua wá Suabana ń Kilisi Yesu pↄ́ wá wɛ́ dↄaàzipio dìlɛmɛɛwa, ma láɛ bee kɛ̃̀nɛ Timↄtee,* Zĩn 16.1 ma nɛ'ia Yesu zɛ́ guu. Mae Lua ń wá Dii Kilisi Yesuo gbɛ̃kɛkɛnɛ ń sùuuo, aai n gba aafia.
Lá ma naɛma gↄↄ pↄ́ málɛ gɛ́ Masedoni bùsuu, gↄ̃ Ɛfɛsɛ, ní onɛ́ aasu yã́ pↄ́ i kpaaĩ ń Lua yã́oo danɛ́ lↄo. Aasu laaidↄ fĩ ń deziↄ tↄ́ kↄ̃nwɛa pↄ́ lɛ́ vĩoowa lↄo, bee ì mↄ́ ń lɛkpaaoɛ. Ìli mↄ́ ń yã́ pↄ́ Lua lɛ́ yáwanↄoo, aà náaikɛa mɛ́ ì mↄò. Ma yã́pi dìlɛ kɛ́ aaↄ yekↄ̃i yã́iɛ, yeakↄ̃i pↄ́ ì bↄ nↄ̀sɛpua ń làasoodaadoũo ń luanaaikɛa mↄafilisaio guu. Gbɛ̃eↄ pã̀alɛ yã́piↄnɛ aa pɛ̀lɛ yã́ àisai bↄlɛau. Aa ye wàↄ dɛ Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ ũ, ãma aa yã́ pↄ́ wàlɛ o dↄ̃o ge yã́ pↄ́ wà zɛ̀wàↄ.
Wá dↄ̃ ikoyãpi maa, tó gbɛ̃́ lɛ́ zĩkɛwà a zɛ́u, asa wá dↄ̃ kɛ́ Lua i ikoyã dilɛ gbɛ̃maa yã́io, sema yãdansaiↄ ń swã́gbãadeↄ ń lousisinsaiↄ ń duunkɛnaↄ ń luayãdansaiↄ ń dṹnia gbɛ̃́ↄ ń de ń dao dɛnaↄ ń gbɛ̃dɛnaↄ 10 ń gbãsĩkɛnaↄ ń gↄ̃ɛ pↄ́ aaì gbãsĩkɛ ń ń gↄ̃ɛ deeoↄ ń gbɛ̃nazĩnyianaↄ ń ɛɛdeↄ ń yãdↄmadeↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ aaì bↄ yã́zɛde kpɛↄ píi. 11 Yã́zɛdepi mɛ́ baona gawide pↄ́ Lua Báaade gↄ̃̀mɛɛ zĩ́ ũ.
Lá Lua gbɛ̃kɛkɛ̀ Pↄluɛ
12 Ma Kilisi Yesu wá Dii pↄ́ ma gba gbãa sáaukɛ̀, asa à ma náaikɛ̀ à zĩdàmɛɛ. 13 Ma aà tↄbɛ̃ɛsì yãa, ma ĩadà aà gbɛ̃́ↄwa, Zĩn 8.3, 9.4-5 ma gbãablèmá. Ń beeo à wɛ̃nadↄ̃̀mɛɛ, asa má kɛ̀ wɛ́siakɛ ń aà náaikɛsaio guuɛ. 14 Ɔ̃ wá Dii Kilisi Yesu gbɛ̃kɛkɛ̀mɛɛ zↄ̃ↄ, a tò ma a náaikɛ̀, míↄ ye gbɛ̃́i naawa guu. 15 Yã́ɛ bee sĩana vĩ wà sí. Kilisi Yesu mↄ̀ dṹnia guu duunkɛnaↄ suabaa yã́iɛ. Mapi, ma pↄ́ mɛ́ dɛ dãↄla, 16 ↄ̃ Lua ma wɛ̃nagwà, kɛ́ mɛna zↄ̃ↄ pↄ́ Kilisi Yesu kɛ̀ ń ma gbɛ̃́ pↄ́ ma duuna dɛńlao bↄ gupuau seela ũ gbɛ̃́ pↄ́ aa aà náaikɛ aa wɛ̃ni láasai eↄnɛ. 17 Lua mɛ̀ndona, gↄↄpii Kía pↄ́ lí gao mɛ́ wìli e ń wɛ́oo mɛ́ aↄ bɛɛɛ vĩ ń gawio gↄↄpii, ãmi.
18 Ma nɛ́ Timↄtee, lá wà dↄ̀aa ãnabikɛkɛ̀ n yã́ musu, málɛ yã́pi danɛ kɛ́ ǹyↄ̃ kũa, ní zĩ̀ maa kaò 19 luanaaikɛa guu ń làasoodaadoũo. Làasoodaadoũ lí kɛ gbɛ̃eↄnɛ yãe ũo, ↄ̃ an luanaaikɛa ì ↄ̃̀ↄkpa. 20 Imɛnɛ ń Alɛsãndao kú ń guu. Ma ń kpá Setãuwa 1Kln 5.5 kɛ́ aaↄ dↄ̃ wìli dↄ́ɛ ń Luaoo.

*1:2 Zĩn 16.1

1:13 Zĩn 8.3, 9.4-5

1:20 1Kln 5.5