SAMUƐLI LÁ PLAADE
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Láɛ bee Isailiↄ kíaↄ mide Davidi kpalablea yã́ bↄↄlɛkɛ̀.
A daalɛkĩi kí Davidi kí Saulu ń a nɛ́ Yonatãao gaa wɛ̃nakɛ̀, bee gbɛa Davidi gↄ̃̀ Yudaↄ kía ũ (1-4). Saulu nɛ́ↄ do Isibosɛ kigↄↄsoplana blè Yuda bùsu gugbãntoo oi, ãma kɛ́ à gà, aà gbɛ̃́ↄ lɛdoũkɛ̀ ń Davidio, à gↄ̃̀ ń kía ũ ↄ̃ aa misìilɛɛ̀. Davidi gↄ̃̀ Isaili bui kuɛplaↄ píi kía ũ (5-20).
Wà Kí Davidi yã'ò bakũaanakɛsai. À zĩkà ń a ibɛɛↄ, buipãleↄ ń azĩa buiↄ píi. Wà aà gbãakɛ ń aà busaao ↄ̀lↄwɛ̃ɛ. A Lua náai vĩ mɛ́ a ye Luapizi maamaa, mɛ́ aà gbɛ̃́ↄ yeaàzi. Ń beeo wi aà busaa ń duuna pↄ́ a kɛ̀o ń aà uadeↄ pãpãakↄ̃wao ulɛo. Kɛ́ ãnabi Natãa Davidi duuna bↄ̀ɛ̀ gupuau, Davidipi awakpà Luaɛɛ, i gi Lua a swã́gagaaio.
Gbɛzã tó yã́ lɛ́ ĩada Isailiↄwa, aaì Davidi bɛɛkɛɛ. Suabana pↄ́ Lua a lɛgbɛ̃̀nɛ́ bee taa ↄ̃ an wɛ́ dↄi. Ìↄ dↄńgu kɛ́ Dii lɛgbɛ̃̀nɛ ãnabi Natãa sabai à mɛ̀: Aà buiↄ do aↄ kpalable gↄↄpiiɛ. Aà kpalapi aↄ láaa vĩo (7.16). Bee yã́ mɛ́ tò wì o Lua zĩna Yesu Kilisiɛ Davidi bui. (Mat 20.29-34, 21.9).
1
Davidi Saulu gaa baomaa
Saulu gaa gbɛa Davidi sù ń Amalɛkiↄ kaalɛao, ↄ̃ à gↄ̃̀ Zikilaga gↄↄ pla. A gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ gↄ̃ɛe bↄ̀ Saulu bòou à mↄ̀. Aà pↄkasaↄ kɛ̃́kɛ̃a, mɛ́ bùsu ka aà miu. Kɛ́ à kà Davidi kĩ́i, à kùlɛɛ̀ à wùlɛ a gbɛɛu. Davidi aà là à mɛ̀: N bↄ má ni? A wèwà à mɛ̀: Ma bↄ Isailiↄ bòouɛ. Ɔ̃ Davidi aà là lↄ: À kɛ̀ kpelewa wei? Omɛɛ. Ɔ̃ a wèwà à mɛ̀: Isailiↄ bↄ̀ zĩlau aa bàalɛ̀. An daside kwɛ̀ aa gàga. Saulu ń a nɛ́ Yonatãao gà lↄ.* 1Sam 31.1-6 Ɔ̃ Davidi ɛ̀waaso pↄ́ lɛ́ baopi kpaɛ là à mɛ̀: Kpelewa ↄ̃ ń dↄ̃ Saulu ń a nɛ́ Yonatãao gài? A wèwà à mɛ̀: À mↄ lè má kú Giliboa gbɛpↄlɛu weɛ, ↄ̃ ma Saulu è, àlɛ gbãa'e a sↄ̃nawa. Sↄ̃́godeↄ ń sↄ̃deↄ lɛ́ kãikũaànↄ. À lìlɛ ma kĩ́i oi, à ma e, ↄ̃ à ma sisi. Ma mɛ̀: Má kɛ́! Ɔ̃ à ma la, mámɛmaa déi? Ɔ̃ má wèwà Amalɛki buin ma ũ. Ɔ̃ a òmɛɛ mà sↄ̃azi, mí a dɛ, asa gu lɛ́ liwaɛ, baa kɛ́ a wɛ́ gi kɛ̃a yↄↄ. 10 Ɔ̃ ma sↄ̃aàzi ma aà dɛ̀, asa má dↄ̃ a fↄ̃ ble a zↄ̃api gbɛa lↄo. Ɔ̃ ma aà kíafua pↄ́ a kpaa sɛ̀ ń zã pↄ́ a daao, ↄ̃ ma mↄonɛ kɛ ma dii. 11 Ɔ̃ Davidi a pↄkasaↄ gà a kɛ̃̀, ↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ kuaànↄↄ ń pↄ́ kɛ̃̀kɛ̃ sↄ̃. 12 Aa Saulu ń a nɛ́ Yonatãao gaa ↄ́ↄlↄ̀ ń Dii gbɛ̃́ Isailiↄ, asa zĩ ń bléɛ. Wɛ́'i bↄ̀má, ↄ̃ aa lɛyè e oosi.
13 Davidi ɛ̀waaso pↄ́ baopi kpàɛ là à mɛ̀: N bɛ ku má ni? Ɔ̃ a òɛ̀: Bↄ̀mↄ nɛ́n ma ũ, Amalɛki bui. 14 Ɔ̃ Davidi aà là à mɛ̀: Àkɛa kía pↄ́ Dii kpà dɛa vĩa i n kũo ni? 15 Ɔ̃ Davidi ɛ̀waasoe sìsi à mɛ̀: Ǹ aà lɛ ǹ aà dɛ sↄ̃. Ɔ̃ à aà lɛ̀ a dɛ̀. 16 Ɔ̃ Davidi mɛ̀: N nzĩa dɛ̀ɛ, asa nzĩa lɛ́ mɛ́ n dayãu, n mɛ̀ n kía pↄ́ Dii kpà dɛ̀.
Wɛ̃nalɛ pↄ́ Davidi sì Saulu ń Yonatãao gaa yã́ musu
17 Davidi wɛ̃nalɛɛ bee sì Saulu ń a nɛ́ Yonatãao gaa yã́ musu. 18 À mɛ̀ wà lɛpi dada Yudaↄnɛ. A ku Gbɛ̃ Maaↄ taalau. Yoz 10.13
19 Isaili gawideↄ gàga sĩ̀sĩpↄlɛu,
nɛgↄ̃naↄ i'òɛ fá!
20 Ásu a baokpa Gata zɛauo,
kɛ́ Filitɛ̃ nↄɛↄ su a pↄnakɛo yã́i.
Ásu a kpàwakɛ Asekelonio,
kɛ́ gyafↄↄde nɛnↄɛↄ su kúkuakɛo.
21 Fíi su kpa Giliboa gbɛwa lↄo,
lou su ma bua pↄ́ kú weↄ lↄo.
We wà ↄzↄ̃̀u nɛgↄ̃naↄ sɛ̀ngbaoↄi,
nísidↄↄa Saulu sɛ̀ngbaowa lɛ́ kà!
22 Tó wàlɛ nɛgↄ̃naↄ au fã́ gua,
wàlɛ ń gbɛɛ pui,
kàzun pãsĩ Yonatãa lí kpɛkpao,
fɛ̃ndade pãsĩ Saulu lí su giio.
23 Saulu ń Yonatãao,
gbɛ̃́pii yeńziɛ, wìↄ kɛnɛ́ kɛ̀kɛ.
Aai kɛ̃kↄ̃wa wɛ̃ni ge gaa guuo.
An wãa dɛ kúula,
an gbãa dɛ nↄ̀ↄmusuↄla.
24 Isaili nↄɛↄ,
à wɛ́'ikau Saulu gaa yã́ musu.
À á ká zwã̀a tɛ̃a yeawa ń namablebↄↄ,
aà sabai a pↄkasa maaↄ dà ń vua nↄamblebↄↄ.
25 Nɛgↄ̃naↄ i'ò zĩlauɛ fá!
Wà Yonatãa dɛ̀ ń fɛ̃ndao sĩ̀sĩpↄlɛu.
26 Ma gbɛ̃́ Yonatãa,
ma gↄ̃ yeelɛa n yã́i,
ń maamɛɛ wásawasaɛ.
N yeamazi sáa vĩo,
a dɛ nↄɛ yea gↄ̃ɛzia.
27 Nɛgↄ̃naↄ i'òɛ fá!
An gↄ̃kɛbↄↄ kàalɛ.

*1:4 1Sam 31.1-6

1:18 Yoz 10.13