TIMƆTEE LÁ PLAADE
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Pↄlu lá plaadepi kɛ̃̀ Timↄteeɛ za Lomaɛ (1.17). Wà wɛtɛ̃amↄ̀ Pↄluɛ we pãsĩpãsĩ (2.9), a ku yooyea (4.10, 16). À kà a zĩ láaa (4.6), ↄ̃ àlɛ lɛda a ìwa yenzidewa (1.2).
À nà Lua sáaukpaawa Timↄtee yeanzi ń aà luanaaikɛao yã́ musu. Wɛtɛ̃a ń taasio ń íbɛlɛ pↄ́ wì sɛ́ ń baonakpanaↄ yã́i à lɛdà Timↄteewa aà zɛ gbãa, aà taasikɛanↄ Kilisi zĩgↄ̃ maa ũ (1.3-2.13). A òɛ̀ aà mikɛ̃ gbɛ̃́ pↄ́ aaìↄ gbɛ̃́ↄ lɛwɛↄ yã́wa, asa aaìↄ yãkpaanlaↄ lɛkpaakɛkɛ ń gbɛ̃́ↄɛ, ↄ̃ aaì n luanaaikɛa ↄ̃̀ↄkpa. A òɛ̀ aà a ↄlɛsɛ, aà zɛ ń Lua yã́ pↄ́ a dàda za a ɛ̀waasogↄↄo (2.14-4.5). Lápi láakĩi Pↄlu azĩa yã́ↄ bↄↄlɛkɛ̀ɛ̀, lá a ku ga lɛ́zĩ Loma, ãma a dↄ̃ kɛ́ Lua a a suaba e a gɛ kaò aà kpalau musu.
Pↄlu dɛ̃ɛ maa nɛ̀ à baonakpà e a lɛ́wa (4.7), ↄ̃ à tɛkpà lápi kyokɛnaↄgu aa dɛ̃ɛ doũpi ká ń luanaaikɛao ń mɛnao ń yeańzio vĩakɛa ibɛɛↄnɛ sai.
1
Pↄlu tɛ́kpaa Timↄteegu
Mámɛmaa Kilisi Yesu zĩna Pↄlu lá Lua yeiwa wɛ̃ni pↄ́ à a lɛgbɛ̃̀ Kilisi Yesupi guu yã́i, ma láɛ bee kɛ̃̀nɛ, ma nɛ́ yenzide Timↄtee.* Zĩn 16.1 Mae Lua ń wá Dii Kilisi Yesuo gbɛ̃kɛkɛnɛ ń sùuuo, aai n gba aafia.
Ma sáaukɛ̀ ń ma deziↄ Lua pↄ́ mi kúlɛɛ̀ ń nↄ̀sɛpuaoo, asa n yã́ ìↄ dↄmagu láasai ma wabikɛa gwãasĩna ń fãanɛo guu. Tó wɛ́'i pↄ́ bↄ̀ma yã́ dↄ̀magu, mi n bɛɛkɛɛ, míↄ ye wà wɛsikↄ̃lɛ, kɛ́ ma pↄna e kɛ zài. N luanaaikɛa ń nↄ̀sɛmɛndoo ìↄ dↄmaguɛ. N dazi Loisi ń n da Ɛnisio Lua náaikɛ̀ màa, mɛ́ má dↄ̃ sã́asã ńlɛ Lua náaikɛ màa sↄ̃.
Ayãmɛto málɛ dↄngu, fɛlɛ zɛ ń gba pↄ́ Lua dànɛ gↄↄ pↄ́ ma ↄnàmao, asa Nisĩna pↄ́ ì wá gba gbãa, ì to wàↄ yekↄ̃i, ì to wàↄ laai vĩ ↄ̃ Lua kpàwá, i kɛ nisĩn fooo no. A yã́i ńsu widɛ ń wá Dii yã'oanɛ́oo, mɛ́ ńsu widɛ ma gbɛ̃́ pↄ́ wà ma dakpɛu aà yã́i yã́ musuo. Taasi pↄ́ wì kɛ aà baokpaa yã́i kɛmanↄ ń Lua gbãao. Ɔ̃mɛ wá suabà, à wá sisi, wa gↄ̃ aà pↄ́ ũ. I kɛ yã́ pↄ́ wá kɛ̀ yã́i no, aàzĩa pↄeã yã́iɛ, ń gbɛ̃kɛ pↄ́ a kɛ̀wɛ̃ɛ naa Kilisi Yesuwa zadↄ̃ gↄↄ i daalɛoo. 10 Gbɛ̃kɛpi bↄ̀ gupuau wá Suabana Kilisi Yesupi mↄa guu sa. À ga iko bãdɛ̀, à wɛ̃ni ń kua gↄↄpiio bↄ̀wɛ̃ɛ gupuau a bao pↄ́ wì kpa guu. 11 Lua ma dilɛ a zĩna ũ mà baopi kpàwakɛ, mí danɛ́. 1Tim 2.7 12 A yã́i málɛ taasiɛ bee kɛi, ãma wí lí ma kũo, asa má gbɛ̃́ pↄ́ ma aà náaikɛ̀ dↄ̃, mɛ́ má dↄ̃ sã́asã kɛ́ a fↄ̃ kàeda yã́ pↄ́ à nàmɛɛ ma ↄzĩi e a mↄgↄↄzĩ. 13 Ǹyↄ̃ yã́ sĩande pↄ́ ń mà ma kĩ́ipi kũa yã́ zĩ́nda ũ ń luanaaikɛao ń yeakↄ̃io naa Kilisi Yesuwa guu. 14 Kàeda yãmaa pↄ́ Lua nànɛ n ↄzĩi ń aà Nisĩna pↄ́ kú wá guu gbãao.
15 Ń dↄ̃ kɛ́ Azi bùsudeↄ píi ma vũaaɛ. Fizɛlɛ ń Ɛɛmↄzɛnio kú ń guu. 16 Dii wɛ̃nadↄ̃ Ɔnɛsifↄↄ bɛdeↄnɛ! Asa à ma nↄ̀sɛ nìnimɛɛ, a gɛ̃na lɛ́ vĩo, i widɛ ma daakpɛu yã́ musuo. 17 Kɛ́ à kà Loma gↄ̃̀ↄ, à ma wɛɛlɛ e à gɛ̀ bↄ̀a. 18 Dii to Lua wɛ̃nadↄ̃ɛ̀ yã́kpalɛkɛgↄↄzĩ. Ń dↄnlɛ zↄ̃ↄ pↄ́ a kɛ̀mɛɛ Ɛfɛsɛ dↄ̃ sã́asã.

*1:2 Zĩn 16.1

1:11 1Tim 2.7