2
Kilisi Yesu zĩgↄ̃ maa
Mpi sↄ̃ ma nɛ́, ǹyↄ̃ gbãa ń gbɛ̃kɛ pↄ́ Lua vĩwanↄ naa Kilisi Yesuwao. Yã́ pↄ́ ń mà má ò dasi wáa na gbɛ̃́ náaide pↄ́ aa fↄ̃ da gbɛ̃pãleↄnɛↄ ↄzĩ. Taasikɛmanↄ Kilisi Yesu zĩgↄ̃ maa ũ. Dṹnia yã́ lí dↄaa zĩgↄ̃ pↄ́ kú zĩlauɛo, kɛ́ aà yã́ e ka a diigu yã́i. Bakpaaĩna sↄ̃, tó i bàalɛ a zɛ́wao, a fùa eo.* 1Kln 9.24-27 Zↄ̃ɛ pↄ́ zĩ gbãa kɛ̀ mɛ́ ì a baa sɛ́ sɛ̃́ia. Làasookɛ yã́ pↄ́ má òpiↄwa, asa Dii a ń gba ↄ̃nↄ apii guu.
To Davidi bui Yesu Kilisi pↄ́ bↄ̀ gau yã́ àↄ dↄngu. Baona pↄ́ mi kpan we. A yã́i málɛ taasikɛi. Wà mↄkàa lán dàakɛnawa, ãma wa fↄ̃ mↄka Lua yã́wao. 10 Ayãmɛto mi yã́pii fↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ Lua ń sɛ́ↄ yã́i, kɛ́ ampiↄ sↄ̃, Lua ń suaba, aai gawi pↄ́ lí láao e naa Kilisi Yesuwa. 11 Yã́ɛ bee sĩana vĩ:
Tó wa gaaànↄ, wáↄ kuaànↄ. Lom 6.8
12 Tó wa mɛnafↄ̃̀, wáↄ kibleaànↄ.
Tó wa lelekpàaàzi,
aàpi a kpáwázi sↄ̃ɛ. Mat 10.33
13 Tó wá náai vĩo, ìↄ náai vĩɛ,
asa a we lelekpa azĩaio.
Dii zĩkɛna maa ń lɛkpaaoo
14 Yã́piↄ dↄ n gbɛ̃́ↄgu, ní nanɛ́ Luazi aasu lɛkpaa pã kɛ Lua yã́ musuo. A ài vĩo, ì gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ maↄ ↄ̃̀ↄkpaɛ. 15 Ãiakɛ, kɛ́ Lua e n sáaukpa, zĩkɛna pↄ́ ì yã́ sĩande polonɛ́ wásawasa, wí lí aà kũ aà zĩ yã́ musuo ũ. 16 Ɛ̃ yãbↄlɛa pã pↄ́ lí kpaaĩ ń Lua yã́ooɛ. Ì gbɛ̃́ↄ luayãdasai kã́fĩnɛ́ɛ, 17 ↄ̃ yã́ pↄ́ aaì danɛ́ ì ↄtamá lán sã́nɛwa. Imɛnɛ ń Filɛtio kú ń guu. 18 Aa kɛ̃̀ sĩanawa, aaì mɛ wà bↄ̀ gau kↄ̀, aaì gbɛ̃eↄ luanaaikɛa ↄ̃̀ↄkpaonɛ́. 19 Gia ń beeo ɛ̃ pↄ́ Lua dàalɛ zɛa gbãa, wà yã́ɛ bee kɛ̃̀wà: Dii gbɛ̃́ pↄ́ dɛ a pↄ́ ũↄ dↄ̃.§ Nao 16.5 Gbɛ̃́ pↄ́ ì Dii sísi kɛ̃́ yãvãiwa.
20 Uada ìↄ pↄ́ↄ vĩ dasi. Wà a keeↄ kɛ̀ ń vuao ń ã́nusuo yã́gbiakɛbↄ ũ, mɛ́ wà a keeↄ kɛ̀ ń lío ń gĩo yãyↄↄnakɛbↄ ũ. 21 Tó gbɛ̃́ ↄbↄ̀lɛ yã́ bɛɛɛsai guu, a gↄ̃ yã́gbiakɛbↄ ũ, Dii zĩkɛbↄ maa ũ, iↄ ku maakɛa píi sↄu guu. 22 Bàalɛ ɛ̀waaso pↄnidɛaↄnɛ, ní tó maakɛa ń luanaaikɛao ń yea gbɛ̃́ↄzio ń kua ń kↄ̃o na dↄaanɛ sãnu ń gbɛ̃́ pↄ́ aaì Dii sísi ń nↄ̀sɛpuaoↄ. 23 Ɔbↄlɛ yã́ mìsai gwaa ń kↄ̃o guu. A dↄ̃a vĩo, mɛ́ ń dↄ̃ kɛ́ ì lɛkpaa inɛ́. 24 A maa Dii zↄ̀blena aàↄ lɛkpaa vĩo. Aàↄ busaa gbɛ̃́piiɛ, yãdanɛde maa pↄ́ ì gbɛ̃́ fↄ̃́ ũ, 25 i gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ a yã́ sioↄ gba laai busɛbusɛ. Wìliↄ dↄ̃o Lua a ń gba nↄ̀sɛlilɛa zɛ́, aai sĩana dↄ̃, 26 aai pili Ibiisi pↄ́ ń kṹ ń a bao à ń dá a pↄeã guuwa, aai su ń laaiwa.

*2:5 1Kln 9.24-27

2:11 Lom 6.8

2:12 Mat 10.33

§2:19 Nao 16.5