3
Gbɛ̃nazĩnaↄ yãkɛa gↄↄgbɛzãzĩ
Ǹyↄ̃ dↄ̃ kɛ́ gↄↄ gbɛzãɛ beeↄ aaↄ zĩ'ũ. Gbɛ̃́ↄ zĩa yã́ a dↄaanɛ́, ↄ̃a a ń sↄ̃ ble. Aaↄ dɛ waladeↄ ũ, ĩ́andãnaↄ, gbɛ̃sↄ̃sↄ̃naↄ, de ń dao yãmansaiↄ, guluↄ, luayãdansaiↄ, nↄ̀sɛsaideↄ, awamansaiↄ, gbɛ̃́ tↄbɛ̃ɛsinaↄ, faasaideↄ, ãiapãsĩdeↄ, maa ibɛɛↄ, bↄnkpɛdeↄ, làasoosaideↄ ń yↄ̃̀ↄdeↄ. Aaↄ ye pↄnakɛai dɛ Lua yã́la. Aaì lousisi, ãma an yã́ lí kↄ̃sɛ ń Lua gbãaoo. Kɛ̃́ gbɛ̃́piↄwa. Gbɛ̃́ bee taaↄ ì gɛ̃ nↄɛ pↄ́ lí mi gbãɛoↄzi, aai ikokɛmá. Duuna sadà nↄɛpiↄgu, dↄ́ɛ'ĩi mɛ́ gↄ̃̀nɛ́, aaìↄ yãdada gↄↄpii, ãma aali sĩana dↄ̃o. Lá Zanɛsi ń Zãblɛsio bↄ̀ Mↄizi kpɛ,* Bↄa 7.11-12 màa gbɛ̃́piↄ ì bↄ sĩana kpɛ. An làasoo kolea, mɛ́ luanaaikɛn gianaↄnɛ. Aa gɛa'aɛ vĩ lↄo, asa gbɛ̃́pii ń mìsaikɛ dↄ̃, lá wà Zanɛsi ń Zãblɛsio pↄ́ dↄ̃̀wa.
Lua yã́ ài
10 Mpi sↄ̃ ń tɛmazi, ń ma kua dↄ̃ ń ma yãdanɛo ń yã́ pↄ́ málɛ yáo ń ma luanaaikɛao ń ma mɛnakɛao ń ma yea gbɛ̃́ↄzio ń ma zɛa gbãao 11 ń ĩa pↄ́ wa dàao ń taasi pↄ́ má kɛ̀o. Ń yã́ pↄ́ ma le Antiↄsi ń Ikↄniuo ń Lisitao dↄ̃ Zĩn 13.50, 14.5, 19 ń ĩa zↄ̃ↄ daaa pↄ́ má fↄ̃̀o. Dii ma bↄ apii guu. Soũ 34.19 12 Gbɛ̃́ pↄ́ aa ye wàↄ ku luayãmanaↄ ũ naa Kilisi Yesuwaↄ gí wɛ́tɛ̃a eio. 13 Gbɛ̃vãiↄ ń kↄ̃nideↄ, an vãi aↄ gbãbↄbↄɛ, aai gbɛ̃́ↄ sã́sã, ampiↄ sↄ̃ aaↄ sã́sãaɛ. 14 Mpi sↄ̃, zɛ ń yã́ pↄ́ ń dàda ń sì sĩana ũo. Ń gbɛ̃́ pↄ́ dàdanɛ́ↄ dↄ̃, 15 asa ń Luayãtaala dↄ̃ za n nɛ́zĩ. A fↄ̃ n gba ↄ̃nↄ, i n ka Kilisi Yesu náaikɛa pↄ́ ì ń suabawa. 16 Yã́ pↄ́ kú lápiↄ guu bↄ̀ Lua kĩ́i píiɛ. A ài vĩ, asa ì sĩana danɛ́, ì ń ɛɛkanɛ́ ń ↄzĩ, ì ń gba laai, ì lɛdamá yãkɛa a zɛ́wa musu, 17 kɛ́ Lua gbɛ̃́ e àↄ wásawasa kua maakɛa píi sↄu guu.

*3:8 Bↄa 7.11-12

3:11 Zĩn 13.50, 14.5, 19

3:11 Soũ 34.19