4
Ma nanɛ Lua ń Kilisi Yesuozi aà ɛa mↄa kpalablei ń aà yã́kpalɛkɛa ń gbɛ̃́ bɛ̃́ɛↄ ń gyaadeↄ yã́i, Lua yã́ waasokɛ, à zɛkɛ̀ i zɛkɛo, wɛtã. Ǹ ń lele, ǹ ń gba laai, naɛmá, ní yãdanɛ́ ń mɛna zↄ̃ↄo. Asa gↄↄe a mↄ kɛ́ gbɛ̃́ↄ we swã́sɛ yã́ sĩandeio. Aa yãdanɛdeↄ kãaańzi ńzĩa pↄeãwaɛ, aa yã́ pↄ́ káńgu danɛ́. Aa gi sĩanai, aai zɛ ń fĩↄ. Mpi sↄ̃, ǹyↄ̃ laai vĩ yã́pii musu. Taasi fↄ̃́, ní baonakpanakɛa kɛ, ní n zĩ lɛpapa.
Pↄlu kua ga lɛ́zĩ Loma
Ma gↄↄ pà kↄ̀, wa ma au tↄ̃́lɛ sa'o'i ũ tia. Ma dɛ̃ɛ maa nɛ̀, ma bakpaaĩ pↄ́ Lua dìlɛ kɛ̀ ma bↄlɛi. Ma Yesu yã́ kũ̀ a zɛ́wa. Kua maa fùa dilɛa, àlɛ ma dã sa. Dii Yã́kpalɛkɛn maa mɛ́ a kpamɛɛ yã́kpalɛkɛgↄↄzĩ. I kɛ mámɛ má adoo, ń gbɛ̃́ pↄ́ ye aà mↄaiↄ píiɛ.
Zɛwɛɛlɛ mↄ́ ma kĩ́i kpakpa. 10 Demasi ma to we à tà Tɛsaloni, kɛ́ a ye dṹniai yã́i. Kɛlɛsã tà Galati bùsuu, mɛ́ Titu tà Dalamati bùsuu. 11 Luku mɛ́ gↄ̃̀manↄ ado. Maaku sɛ à mↄ sãnu, asa ì dↄmalɛ maamaaɛ. 12 Ma Tisiki gbàɛ Ɛfɛsɛ. 13 Tó ńlɛ mↄ́, ma ulatao pↄ́ má tò Kaapu bɛ Toloasi* Zĩn 20.6 sɛ́, ní mↄomɛɛ ń ma láↄ, atɛ̃sa a pↄ́ pↄ́ wa kɛ̀ ń báaoↄ.
14 Alɛsãnda sia yãvãikɛ̀mɛɛ maamaaɛ. Dii a yã́ pↄ́ a kɛ̀pi fĩaboɛ̀. Soũ 62.13 15 Laaikaaàzi, asa à bↄ̀ wá yã́ kpɛ pãsĩpãsĩɛ. 16 Yã́kpalɛkɛamanↄ sɛ̃́ia guu gbɛ̃e i zɛmanↄo. Wà ma to we píiɛ. Lua su ń yã́pi dao. 17 Dii zɛ̀manↄ à ma gba gbãa, ↄ̃ ma zɛ'è ma baonakpà wásawasa, buipãleↄ mà píi. À ma bↄ nↄ̀ↄmusu lɛ́zĩ. 18 Dii a ma bↄ yãvãi guu píi, a ma suaba e ma gɛ kaò aà kpalau musu. Ɔ̃mɛ gawi vĩ gↄↄpii, ãmi.
19 Fↄkpa Pisii ń Akilasiowa ń Ɔnɛsifↄↄ bɛdeↄ. 2Tim 1.16-17 20 Elasa gↄ̃̀ Kↄlɛni. Ma Tↄfiũ tò ń gyão Milɛti. 21 Zɛwɛɛlɛ mↄ́ e buziɛ àↄ ká. Ebulu ń Pudɛo ń Linuo ń Kolodiao ń wá gbɛ̃́ↄ píi fↄkpàma. 22 Dii àↄ kunnↄ, i gbɛ̃kɛkɛɛ́ ápii.

*4:13 Zĩn 20.6

4:14 Soũ 62.13

4:19 2Tim 1.16-17