TITU
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Tituá Yesudeɛ, ãma Yuda no (Gal 2.1-3). À gↄ̃̀ Pↄlu ìwa ũɛ mɛ́ à zĩ zↄ̃ↄ kɛ̀ Kↄlɛnideↄ ń Pↄluo maakↄ̃ɛ yã́ musu (2Kln 7.6-16). Pↄlu láɛ bee kɛ̃̀ɛ̀ gↄↄ pↄ́ Titupi ku Kɛlɛtiɛ, à Yesude pↄ́ aa kú ísia gũgũnapiwaↄ yã́gɛa'aɛzĩ nàɛ̀ aà ↄzĩ.
Lápi daalɛaá waaso pↄ́ Pↄlu ìↄ kɛnɛ́ yã́ɛ (1.1-4). Bee gbɛa yã́ pↄ́ a dìlɛ gãli dↄaanaↄnɛɛ (1.5-16). Lɛɛ pla guu à lɛdà Tituwa gbɛ̃́ pↄ́ àlɛ zĩkɛńnↄↄ yã́ musu: Maeziↄ, nↄɛziↄ (à kũ̀ aa yãdada wɛ̃́ndiaↄnɛ), ɛ̀waasoↄ ń zↄↄ (2.1-15). Lɛɛ àaↄ̃ guu à Yesude yãkɛaↄ bↄↄlɛkɛ̀, kɛ́ an kua aaↄ na, aasuli kↄ̃kpaalɛo (3.1-11). Bee gbɛa à lɛdà Tituwa, à fↄkpàmá (3.12-15).
Lápi kyokɛna a e kɛ́ lápi waaso dɛ Titu yã́ ũ adoo. Yã'ĩa pↄ́ Pↄlu òↄá yã'ĩa pↄ́ ìↄ Yesudeↄ le mↄ̀ↄmↄↄↄɛ: Yesudeↄ yã́ↄ zɛ́kalɛa ń dↄaanaↄ yãkɛaↄ ń Yesudepiↄ yãkɛaↄ.
1
Titu zĩkɛa Kɛlɛti bùsuu
Ma Pↄlu, Lua zↄ̀blena, Yesu Kilisi zĩna, à ma zĩ mà gbɛ̃́ pↄ́ Lua ń sɛ́ↄ da a zɛ́u, mí tó aa lousisia sĩana dↄ̃, an wɛ́ iↄ dↄ àizãna pↄ́ Lua a lɛgbɛ̃̀ zadↄ̃ gↄↄ i daalɛozi, Luapi lí ɛɛto sↄ̃o. Yã́pi bↄ̀ gupuau a gↄↄwa waaso pↄ́ Lua wá Suabana nàmɛɛ ma ↄzĩ guu, lá a dìlɛwa. Mámɛ ma láɛ bee kɛ̃̀nɛ Titu,* 2Kln 8.23 ma nɛ'ia Yesu zɛ́ pↄ́ wá kúu sãnu guu. Mae Lua ń Kilisi Yesu wá Suabanapio gbɛ̃kɛkɛnɛ, aai n gba aafia.
Ma n to Kɛlɛti kɛ́ ǹ yã́ pↄ́ gↄ̃̀ weↄ gↄ̃́gↄ̃, ní gbɛ̃zↄ̃ↄↄ dilɛ wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo lá má ònɛwa. A maa gbɛ̃zↄ̃ↄ líↄ ku tàaesai nↄmɛndode ũɛ. Aà nɛ́ↄ ìↄ luayãmanaↄ ũ, i kɛ aaↄ dɛ nɛ́ zazaa lalasideↄ ũ no. Lá dↄaanaá ziiaɛ Lua zĩ guu, a maa aàↄ dɛ tàaede ge swã́gbãade ge pↄkũmade ge igbɛ̃na ge ãiapãsĩde ge ↄwɛɛlɛmbɛ̃ɛ ũo, sema nibↄfↄ̃na ũ, laaide pↄ́ zɛ̀ ń maakɛao ũ, gbɛ̃maa pↄ́ a kua adoa mɛ́ a azĩa kũa dↄ̃ ũ, 1Tim 3.2-5 gbɛ̃́ pↄ́ zɛ̀ súsu ń Lua yã́ náaideo lá wì danɛ́wa ũ, kɛ́ à e lɛda gbɛ̃pãleↄwa ń yã́ sĩandepio, i gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ a yã́ kpɛↄ ɛɛkanɛ́ ń ↄzĩ.
10 Asa swã́yãmansaide pↄ́ aaì gbɛ̃́ↄ liaa ń ń yã'oaoↄ dasi, atɛ̃sa Yudaↄ guu. 11 Aaì ua bṹu gbɛ̃́ↄ ↄ̃̀ↄkpa. A maa wà lɛsↄkpanɛ́. Aaì yã́ pↄ́ dɛ wà danɛ́o danɛ́ ↄbɛ̃ɛ'ea yã́i. 12 Kɛlɛti bùsu ãnabie mɛ̀ Kɛlɛtiↄá ɛɛdeↄnɛ, wài pãsĩↄnɛ, ye'uiade pↄewonsaiↄnɛ. 13 Yã́piá sĩanaɛ. Ayãmɛto lɛdamá pãsĩpãsĩ, kɛ́ aa zɛ́sɛ súsu. 14 Aasu laaidↄ Yudaↄ fĩwao ge gbɛ̃́ pↄ́ kɛ̃̀ sĩanawaↄ yãdilɛaↄ. 15 Pↄe líↄ gbãsĩ gbãsĩsaideↄnɛo, mɛ́ pↄe líↄ gbãsĩsai luayãdansai gbãsĩdeↄnɛo, kɛ́ an làasoo ń ń nↄ̀sɛo vãi yã́i. 16 Aaì mɛ wa Lua dↄ̃, ↄ̃ an yãkɛa ì ń ɛɛbo. Lua ginzideↄnɛ, aali aà yãmao, aali fↄ̃ yãmaae kɛ̀o.

*1:4 2Kln 8.23

1:8 1Tim 3.2-5