2
Lɛdaa Lua gbɛ̃́ↄwa
Mpi sↄ̃, yã́ pↄ́ ì kpaaĩ ń yã́ sĩande daanɛ́o onɛ́. O maezↄ̃ↄↄnɛ aaↄ ńzĩa kũa dↄ̃ gbɛ̃́ gbiaↄ ũ, laaideↄ ũ. Aa zɛ́sɛ súsu ń yea gbɛ̃́ↄzio ń mɛnao. O nↄɛzↄ̃ↄↄnɛ lↄ aaↄ ku Lua gbɛ̃́ↄ kuawa. Aasu wàↄ dɛ gudɛna ge vɛ̃ɛ zↄ ũo. Aali yãmaa da nↄgbãaↄnɛ, aali lɛdamá an baade àↄ ye a zã́zi ń a nɛ́ↄ, aaↄ dɛ laaideↄ ũ gbãsĩsai, aa laaidↄ ń nↄzãekɛzĩwa, an baade misiilɛ a zã́ɛ, kɛ́ wasu Lua yã́ bɛ̃̀ɛboo yã́i.
Lɛda ɛ̀waasoↄwa lↄ aaↄ laai vĩ yã́pii guu, ní maakɛa zɛ́ ↄlↄnɛ́. N yãdaanɛ́ àↄ gbia kolesai. Yã́zɛde pↄ́ wa fↄ̃ a ɛɛboo danɛ́, wí i gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ n kpɛ kṹ, kɛ́ i e vãi ò n yã́ musuo yã́i.
Lɛda zↄↄwa aali misiilɛ ń diiↄnɛ yã́pii guu, aali yã́ pↄ́ a káńgu kɛ. Aasuli bↄ ń yã́ kpɛo. 10 Aasu ń kpã́i'oo. Aa to aaↄ ń dↄ̃ gbɛ̃́ náaideↄ ũ maamaa, kɛ́ Lua wá Suabana yã́ pↄ́ wi danɛ́ e tɛkɛ yã́pii guu.
11 Asa Lua gbɛ̃kɛ pↄ́ mↄ̀ ń gbɛ̃́pii suabaao bↄ̀ gupuau. 12 Gbɛ̃kɛpi lɛ́ dawɛ̃ɛ wà mikɛ̃ yã́ pↄ́ i kpaaĩ ń Lua yã́ooɛ ń dṹnia pↄnidɛaↄ, wíↄ wázĩa kũa dↄ̃ gbɛ̃maaↄ ũ, luayãmanaↄ ũ dṹnia tiaɛ bee guu, 13 wíↄ wɛdↄ pↄnakɛgↄↄ pↄ́ wálɛ dã́i. Ɔ̃mɛ wá Lua zↄ̃ↄ wá Suabana Yesu Kilisi mↄgↄↄ gawide ũ. 14 À azĩa kpà wá gɛ̃ɛ ũ, kɛ́ à wá bↄ vãi píi guu, i wá gbãsĩ wolo a gbɛ̃́ yenzideↄ ũ, gbɛ̃́ pↄ́ maakɛa ãia vĩↄ ũ. 15 Yã́piↄ onɛ́, ní lɛdaomá, ní ń gba laai ń n ikoo píi. Ńsu to gbɛ̃e sakanguo.