9
Isailiↄ midɛa ń ń sua ń pá ziuo
Ma Dii è zɛa a gbagbakĩi saɛ à mɛ̀:
Gbɛ̀pɛlɛ misona lɛ́, kpɛɛlɛ gĩ i dee,
ma kpɛ́pi i kwɛ ká gbɛ̃́piia,
mí gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ↄ dɛdɛ ń fɛ̃ndao.
An kee a e bↄo,
baa mɛ̀ndo a e piliao.
Baa tó aa ɛyↄ̃̀ aa tà e bɛdau,
má ↄpɛlɛmá weɛ.
Baa tó aa gɛ̀ za musumusu,
má ń bua weɛ.
Tó aa gɛ̀ ùlɛ Kaamɛli gbɛ̀ misonau,
má ń gbɛsɛlɛ mà gɛ́ mà ń kṹkũ weɛ.
Tó aa sↄ̀lↄmɛɛ ísia zíɛ,
má o ísia mlɛ̃ɛ aà ń só weɛ.
Tó an wɛ̀lɛↄ ń kũkũ aa tàńnↄ zĩ̀zↄↄ ũ,
we má tó wà ń dɛdɛu ń fɛ̃ndao.
Má wɛ́tɛńzi ĩadaama yã́iɛ,
i kɛ maakɛanɛ́ yã́i no.
Ma Dii Lua Zĩgↄ̃de,
mi ↄkã tↄↄlɛwa, i yↄ́,
gbɛ̃́ pↄ́ kú weↄ i búbuapɛ píi.
Mi to bùsu loo
lán Niili í gbakakaawa,
i ɛa kpálɛ lán Egipi swapi íwa.
Ma a kúkĩi kɛ̀, má dìdikↄ̃a musu,
ma a ɛ̃ kpàlɛ dṹniawa.
Mi ísia kãaa musu,
mí tó à ma lou ũ dṹnia guu,
ma tↄ́n Dii.
Ma Dii ma mɛ̀,
á Isailiↄ, a kɛmɛɛ doũ ń Etiopiↄɛ.
Lá ma á bↄ́lɛ Egipi,
mi Filitɛ̃ↄ bↄlɛ Kɛlɛti,
ma Siliↄ bↄ̀lɛ Kiio lé?
À ma! Ma Dii Lua,
ma wɛmà á bùsu duundewa
mà á kpalapi midɛ dṹniau,
ãma má Yakↄbu buiↄ kaalɛ míↄmiↄo.
Ma Dii mámɛ má ò.
Má yãdilɛ,
mí tó wà Isailiↄ fã́fã buipãleↄ guu píi
lá wì pↄ́wɛna ká gbaana guu wà fã́fãwaɛ,
baa a wɛ́n do a lɛ́lɛ zĩ́lɛo.
10 Duunkɛna pↄ́ kú ma gbɛ̃́ↄ guu,
aaì mɛ vãi a sↄ̃ńzi à gbasa ń leoↄ,
wa ń dɛdɛ ń fɛ̃ndao ḿpiiɛ.
 
11 Gↄↄ bee má ɛa Davidi bɛzĩ bo,
mí a gufooↄ kɛkɛ.
Má aà ua pↄ́ gàpi vu,
mí uapi fɛlɛ lá a dɛ yãawa,
12 aai gↄ̃ Ɛdↄũ bui kↄ̃naↄ vĩ
ń buipãle pↄ́ ma tↄ́ kúmáↄ píi.* Zĩn 15.16-17
Ma Dii pↄ́ má yã́pi kɛ,
mámɛ má ò.
13 Ma Dii má mɛ̀ gↄↄ lɛ́ mↄ́
kɛ́ sàpanaↄ aaↄ bɛ pↄkɛkɛnaↄ iau,
wàli pↄ́tↄ̃ e vɛ̃ɛkɛkɛa àↄ láa.
Baa gbɛ̀sĩsĩↄ vɛ̃ɛ kɛ,
vɛ̃ɛ na iↄ di sĩ̀sĩpↄlɛ píiu.
14 Má su ń ma gbɛ̃́ Isailiↄ ń pá ziu,
aa ɛa ń wɛ̃́lɛ ziaↄ kálɛ aa zↄ̃lɛu.
Aali vɛ̃ɛbu kɛ, aai a imi,
aali kaaↄ da, aai a libɛ ble.
15 Má Isailiↄ pɛ ń bùsuu,
gbɛ̃e a ń wo bùsu pↄ́ má kpàmápiu bau lↄo.
Ma Dii á Lua mámɛ má ò.

*9:12 Zĩn 15.16-17