ABADIA
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Lá nɛ́naɛ beeá yã́ pↄ́ Lua ò Ɛdↄ̃uↄ (Esau buiↄ) yã́ musu làasoo pↄ́ aa kɛ̀ Isailiↄ (Esau dãuna Yakubu buiↄ) yã́ musu yã́i. Ɛdↄ̃uↄ zↄ̃lɛa ísida wiside saɛ gɛↄmidↄkĩi oi, ↄ̃ aaìↄ íbɛlɛsɛ ń Isailiↄ gↄↄpii. Gↄↄ pↄ́ wà zĩblè Yuda bùsuwa mɛ́ wà Yelusalɛũ sì, an íbɛlɛ gɛ̀ e a lɛ́waɛ. I kɛ kɛ́ aai mↄ dↄi ń gbɛ̃́ↄlɛo ado no, aa ń bùsu saalo sɛ̀ ń pↄ́ ũɛ, ↄ̃ aa gɛ̀ Yelusalɛũdeↄ pↄ́ↄ sɛ̀lɛ.
Wà lápi kɛ̃̀ Babilonideↄ Yelusalɛũ sia gbɛa e wàↄ gɛ́ Yesu Kilisi ii wɛ̃̀ 587. A guu ãnabi Abadia ò Ɛdↄũↄnɛ aa kaalɛ ń Isailiↄ ibɛɛ kĩniↄ sãnuɛ. Beewa à Isailiↄ nↄ̀sɛ nìninɛ́. Lua mɛ́ a yã́ gbɛzã o, a mↄ́ yã́kpalɛkɛi ń bui píio!
1
Yãdaa Ɛdↄũↄla
Yã́ pↄ́ Abadia èn kɛ:
Yã́ pↄ́ Dii Lua ò Ɛdↄũↄ* Isa 34.5-17, 63.1-6, Zel 49.7-22, Eze 25.12-14, 35.1-15, Amↄ 1.11-12, Mal 1.2-5 musuɛ.
Wa baomà à bↄ̀ Dii kĩ́i,
à gbɛ̃́ zĩ̀ buiↄwa aà onɛ́:
À fɛlɛ! Wà gɛ́ Ɛdↄũↄwa zĩu.
Ɛdↄũↄ, à ma!
Má tó à gↄ̃ kpɛɛ buiↄ guuɛ,
wa sakaágu à kɛ zài.
Á kàamai mɛ́ á sãsã.
Á gbɛ̃́ pↄ́ a gbɛ kɛ̀ á kpɛ́ ũ
á zↄ̃lɛu musumusuↄ,
i o á sↄ̃ guu à mɛ,
i gbɛ̃e e à fↄ̃ á bua à á nɛ́ zĩ́lɛo.
Baa kɛ́ á da musumusu lán baɛwa,
mɛ́ a á sakpɛ dà saanaↄ sↄ̀ↄu,
má á bãɛ za weɛ.
Ma Dii mámɛ má ò.
Tó kpã́iↄ mɛ́ gɛ̃̀ázi gwã́,
ge tó kpã́iwɛliwɛↄ sìázi yãa,
pↄ́ pↄ́ an pↄ dↄwà ↄ̃ aa sɛ adoo lò?
Tó vɛ̃ɛkↄzↄ̃zↄ̃naↄ mↄ̀ sì á búu sↄ̃,
vɛ̃ɛ kↄ̃na ↄ̃ aa tóɛ́o lò?
Kási á kaalɛɛ.
Esau buiↄ, wa á pↄ́ↄ naaaɛ míↄ,
wa á àizɛɛ pↄ́ ulɛaↄ sɛ́lɛ.
Bui pↄ́ an lɛ́ doũánↄↄ á yá á bùsuu,
gbɛ̃́ pↄ́ naánↄↄ á sã́sã, aai zĩblewá,
gbɛ̃́ pↄ́ i ↄkãaaↄ filifilimbakpaɛ́,
áↄ a yã́ dↄ̃o.
Ma Dii ma mɛ̀,
má Ɛdↄũ bui ↄ̃nↄnaↄ dɛdɛ gↄↄ bee,
yãdↄ̃nae a gↄ̃ Esau gbɛ̀sĩsĩ musuo.
Gili a gɛ̃ Temani nɛgↄ̃naↄgu,
aa midɛ ḿpii Esau gbɛ̀sĩsĩdeↄ dɛdɛau.
10 Á gↄ̃ ń wío,
wi á midɛ, áↄ ku lↄo,
yãpãsĩ pↄ́ á kɛ̀
á dãuna Yakↄbu buiↄnɛ yã́i.
11 Kɛ́ buipãleↄ lɛ́ ń àizɛɛ sɛ́lɛ,
kɛ́ bui zĩ̀lopiↄ gɛ̃̀ Yelusalɛũ,
aalɛ líkpa a yã́ musu,
á kú we lá á doũńnↄwaɛ.
12 A maa yãa á dãuna buiↄ gwaa kɛɛ́ na an wɛtãgↄↄo.
I kṹ á pↄ kɛ na Yudaↄ kaalɛgↄↄo,
i kũ à yamↄsɛkpa an taasikɛapi guuo.
13 A maa yãa à si ma gbɛ̃́ↄ wɛ̃́lɛu an yã'eapi guuo.
I kũ an gwaa kɛɛ́ na an yã'eapi guuo,
i kũ à ń àizɛɛ naaa an yã'eapi guuo,
14 A maa yãa àↄ zɛa zɛnankpaau an gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ bàalɛ dɛa yã́io.
I kũ à ń gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ↄ kṹkũ à kpámá an wɛ́tɛ̃agↄↄpio.
15 Ma fɛlɛa ń bui píio gↄↄ kà kãi,
mí kɛɛ́ lá á kɛ̀nɛ́wa.
Á yãkɛaↄ wi á musu.
16 Lá a imì ma sĩ̀sĩ pↄ́ a kua adoa musu,
màa bui píi a imi we zɛsai.
Aa ma pↄkũmabↄbↄma ípi gbɛ̃,
aai gↄ̃ lán wi ń i yãaowa.
17 Má gbɛ̃́ↄ suaba Siↄna gbɛ musu.
Aↄ dɛ ma pↄ́ ũ,
Yakↄbu buiↄ i ɛa ń pↄ́ sí.
18 Yakↄbu buiↄ aaↄ dɛ lán tɛ́wa,
Yosɛfu buiↄ aaↄ dɛ lán tɛ́vuawa,
Esau buiↄ iↄ dɛ lán sɛ̃̀ giiwa.
Aa kũ Esau buipiↄwaɛ míↄmiↄ,
an gbɛ̃e a bↄo.
Ma Dii mámɛ má ò.
19 Ma gbɛ̃́ pↄ́ kú Nɛgɛvɛↄ i gↄ̃ Esau gbɛ̀sĩsĩↄ vĩ,
an gusalaladeↄ i Filitɛ̃ↄ bùsu sí
ń Ɛflaiũ bùsuo ń Samali bùsuo.
Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ sↄ̃ aai gↄ̃ Galada bùsu vĩ.
20 Isaili zĩ̀zↄↄ i gↄ̃ Kanaa bùsu vĩ e za Salɛpa,
Yelusalɛũ zĩ̀zↄ pↄ́ kú Sefalaↄ i gↄ̃ Nɛgɛvɛ wɛ̃́lɛↄ vĩ.
21 Suabanaↄ dɛdɛ Siↄna gbɛ̀sĩsĩwa,
aai yã́kpalɛkɛ ń Esau gbɛ̀sĩsĩdeↄ,
kpala i gↄ̃ Diiɛ.

*1:1 Isa 34.5-17, 63.1-6, Zel 49.7-22, Eze 25.12-14, 35.1-15, Amↄ 1.11-12, Mal 1.2-5