YONASI
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Ãnabi pↄ́ wɛ̀ɛlɛ à gí zĩkɛi yã́ pↄ́ Lua dìlɛɛwa lápi a yã́ dàu a sìuwɛ̃ɛ. Yonasi lɛ́ bàalɛ Luaɛ, ãma i kɛo. Yã́ pↄ́ kɛ̀ lápi guu ì káńgu, mɛ́ ì yãdadanɛ́ maamaa.
Ãnabi Yonasi yãkɛaↄ lɛ́ sĩanaeↄ bↄↄlɛkɛ: Lua ye Isailiↄzi ńtɛ̃ɛo, a ye bui zĩ̀lo pↄ́ aalɛ aà yãdaↄziɛ lↄ. Tó Lua gbɛ̃́ↄ gbà laai, mɛ́ aa aà yãmà aa nↄ̀sɛlìlɛ sĩana, aà sↄu ìↄ maà gↄↄpii à wɛ́tɛ̃amↄanɛ́ bↄ a nↄ̀sɛu. Ɔ̃mɛ dṹnia pↄ́pii dii ũ ado, atɛ̃sa ga ń wɛ̃nio dↄ̀ↄu. Tó à sùuukɛ̀ ń duunkɛnaↄ, ãnabiↄ suli tó à kɛnɛ́ ĩ́io.
Bee gbɛa Yonasi lá yã'ĩaↄ ń yↄ̃aↄ ń sea pↄ́ ãnabi a kɛↄ òwɛ̃ɛ. Yã́ beeↄ píi a fↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ Lua zĩ dànɛ́ↄ leɛ. Àlɛ dadawɛ̃ɛ kɛ́ Lua lí pãkpa a ãnabizi gↄↄ pↄ́ yã́ yàwà ge gↄↄ pↄ́ a ku adoo, ge baa tó àlɛ bàalɛɛ̀ à ta zã̀zã, asa Lua sↄu mà à ɛa yã́ɛ bee bↄↄlɛkɛɛ̀ lↄ: Lua ye gbɛ̃́piizi, ìli gbɛ̃e tɛ̃boo.
Yesu Yonasi yã́ sɛ̀ à a gaa ń a vuao yãdàònɛ́, ↄ̃ à Ninivadeↄ nↄ̀sɛlilɛa yã́ sɛ̀ a nↄ̀sɛlilɛa dàò gbɛ̃́ↄnɛ (Matie 12.38-42).
1
Yonasi bàalɛa Diiɛ
Dii yã'ò Amitai* 2Kia 14.25 nɛ́ Yonasiɛ à mɛ̀: Fɛlɛ gɛ́ mɛɛwia zↄ̃ↄ Niniva, ní wiidↄmá, asa an vãikɛa ma le. Ɔ̃ Yonasi bàalɛ̀ Diiɛ à mipɛ̀ Taasisiwa. Kɛ́ à kà Zope, à gó'ilɛna è we, àlɛ gɛ́ Taasisi. Kɛ́ à fĩabò, à sìu ń gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gɛ́ weↄ. Àlɛ bàalɛ Diiɛ. Dii ĩ́an gbãa gbàɛ ísiau, ↄ̃ zàa'ĩan pãsĩ fɛ̀lɛ ísiaa e gó'ilɛna ye wíwii. Vĩa gobↄnaↄ kũ̀, baade lɛ́ wiilɛ a diiwa, ↄ̃ aa gópi asoↄ bↄ̀bↄ lɛ́ ká íu, gó e yãfũkũ. Yonasi sↄ̃ à pìla gɛ̃̀ wùlɛ gó kpɛa, ↄ̃ à gɛ̃̀ ń io. Gobↄnaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ gɛ̀ aà lè à mɛ̀: Bↄ́ i ńlɛ o màai? Fɛlɛ wiilɛ n diiwa, wìliↄ dↄ̃o tó a wá wɛgwa wà bↄ kaalɛ lɛ́zĩ.
Ɔ̃ aa òkↄ̃ɛ: À mↄ wà líkpa wà e dↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ gɛ̃̀wázi ń kìsiaɛo. Kɛ́ aa likpà, ↄ̃ à Yonasi sɛ̀. Aa aà là aa mɛ̀: Owɛ̃ɛ, gbɛ̃́ pↄ́ ń dɛ a ũ, n gbɛ̃́ pↄ́ n gɛ̃wázi ń kìsiaɛ taao. Zĩ kpele ni kɛi? N bↄ má ni? Bùsu kpele gbɛ̃́n n ũi? Bui kpelen n ũi? A wèmá à mɛ̀: Ɛbɛlun ma ũ. Dii Lua Musude pↄ́ ísia ń tↄↄlɛo kɛ̀ ↄ̃ mi sísi. 10 Ɔ̃ vĩa gbɛ̃́piↄ kũ̀, an nisĩna vùa, aa òɛ̀: Bↄ́ yã́ ń kɛ̀ màai? Gbɛ̃́piↄ dↄ̃̀ kɛ́ àlɛ bàalɛ Diiɛɛ, kɛ́ a ònɛ́ beewa yã́i. 11 Í wɛtã̀ ń ń zuzuao, ↄ̃ aa aà là aa mɛ̀: Kpelewa wá kɛ ísia busawɛ̃ɛi? 12 A ònɛ́: À ma sɛ à ma zu ísiau, i busaɛ́, asa má dↄ̃̀ mámɛ ma gɛ̃ázi ń zàa'ĩan gbãaɛ beeo. 13 Aa nà góliawa kɛ́ aa e bua, ãma aai fↄ̃o, asa í wɛtã̀ ń ń zuzuaoɛ. 14 Ɔ̃ aa wiilɛ̀ Diiwa aa mɛ̀: N yã́ na Dii! Ńsu wá kaalɛ gbɛ̃́ɛ bee wɛ̃nibↄa yã́io. Dii, ńsu wá dilɛ tàaedeↄ ũ aà dɛa yã́ musuo, asa n n pↄeã dàwɛ̃ɛɛ. 15 Aa Yonasi sɛ zù ísiau, ↄ̃ ípi pãsĩ kpàlɛ. 16 Dii gbãa yã́ gbɛ̃́piↄ vĩakũ̀ maamaa, ↄ̃ aa sa'òwà aa lɛkɛ̀wà.

*1:1 2Kia 14.25